varování PROMLUVA EDITORA K ROŠ HAŠANA 5763

Vážení a milí přátelé, pravidelní či náhodní návštěvníci naší webové stránky!
Děkuji Vám za Vaši přízeň, i za to, že v tak široké nabídce, kterou net nabízí jste, nalezli právě nás.
Ocitli jsme se opět na prahu nového roku 5763 od stvoření Trůnu a podnože. Tento obrat se nachází u proroka Izajáše:
66:1 Toto praví Hospodin: "Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země.
O významu židovského novoročí se zabývám ve zvláštní studii, která je tomuto významnému časovému milníku určena.
Je to období, kdy se zamýšlíme nad sebou, nad tím co jsme vykonali, i to co jsme dlužni.
Uvědomujeme si, že naše stránka vám, vážení přátelé, mnoho dluží.
Proto bychom rádi tento dluh v následujícím roce, pokud možno, vyrovnali.
Zároveň vás prosíme o trpělivost a shovívavost, neboť větší množství informací bude na úkor grafické podoby.
Není totiž v našich silách zajistit obojí, i když to by bylo přímo ideální.
Pevně věříme, že většina našich návštěvníků dá přednost informacím, které mohou zde obdržet, než jak vypadá pozadí, rozmístění či barevné zpracování.
Již od svátku Simchat Tora budete mít text převzatý z rabínského překladu Dr. Gustava Sichera a Dr. Isidira Hirsche.
Bude i dispozici i hebrejský originál.
Zde bude nutné si nainstalovat potřebný font, aby se písmo správně zobrazilo.
Pro ty, kteří by si rádi zrcadlový hebrejsko - český text rádi vytiskli bude k dispozici i ve "wordu".

K výkladům Tory opět dáme k dispozici jak naše vlastní úvahy, tak i komentáře renomovaných rabínů.
Loňské výklady budou k dispozici v "archívu".

Po Vysokých svátcích a Simchat Tora by se konečně měly objevit první informace z rozsáhlého projektu věnovanému holocaustu a především jeho obětem.
Encyklopedie by se měla rozrůst o další hesla, které budou abecedně uspořádány.

Závěrem tohoto proslovu nemohu nevzpomenout na katastrofální záplavy uplynulého léta.
Podobnou situaci znám z Moravy z roku 1997 a to z Otrokovic, které byly téměř celé pod vodou.
Právě tváří v tvář tomuto živlu si člověk uvědomuje svoji nicotu a bezmocnost.
Právě v takové mezní situaci se odkrývají skutečné charaktery lidí.
Jedni neziště pomáhají a jiní se snaží na lidském neštěstí vydělat.
Těch druhých je bohužel většina.
Nemyslím teď na ty lidské zrůdy, které rabují vyklizená lidská obydlí, ale na ty, kdo se snaží na situaci vydělat daleko elegantnějším způsobem.
Mnozí nejen přišli o střechu nad hlavou, ale přišli i o práci. A finanční pohledávky, počínaje inkasem a konče splátkami za půjčku se musí nějak hradit.
A právě zde se ukazuje co je člověk za tvor. Banku situace klienta nezajímá, nezajímá je to, že peníze, které jim peněžní ústav zapůjčil vzala velká voda.
A nového zaměstnavatele nezajímají osobní problémy svých zaměstnanců, ani těch, kteří se o práci ucházejí.
Chtějí lidi mladé, nejlépe jinochy po vojně, maximálně však do 30 let a to stoprocentně zdravé.
Nemocní a ti dříve narození jsou nežádoucí.
Ti, kteří práci nemají a nepatří nezi supermany, zůstanou nezaměstnaní a ti, kteří práci mají a nastaly jim zdravotní potíže, jsou svými nadřízeními vmanipulováni do situace, kdy je jim podsouváno, že hrubým způsobem porušují pracovní kázeň, technologii a dají jim to pěkně "vyžrat".
A ostatní mlčí, aby je nepostihlo něco podobného.
Největší poctivec je považován za největšího blbce, člověk hájící pravdu je považován za toho, kdo má zastaralé a zkostnatělé myšlení.
Když vidím každý den tento hrůzný obraz duchovní apokalypsy, nemohu nic jiného konstatovat, že lidé, zvláště ti výše postavení, jsou zde proto, aby člověku zabránili v jeho cestě k Bohu.
A tak je člověk neustále štván jako divá zvěř. Bit neustálými vyhrůžkami, urážen sprostými nadávkami. Při sebemenším pokusu se bránit a hájit tak svoji lidskou důstojnost je mu vyhrožováno propuštěním. A tak člověk hledá kýženou svobodu, ale nikde nenalézá. Ztratí-li práci je zase hříčkou v rukách arogantních byrokratů, nehledě k jeho zoufalé ekonomické situaci, neboť na podpoře či sociálce se nedá žít celý život.
A tak člověk hledá Boha, který je garantem a dárcem svobody.
Ústředním tématem hebrejské bible je vysvobození Izraele z egyptského otroctví, ustanovení Božího lidu a dání Tory - tj. jasných pravidel co činit máme a co je nám zapovězeno.
A tak naším přáním pro ten rok příští jsou slova modlitby "Alejnu", kterými zpravidla končí židovská bohoslužba - to proto,aby pronesená slova nalezla své naplnění.

Nám přísluší velebit Pána všeho, uznat velikost Tvůrce počátku: že nás neučinil jako ostatní národy, nestanovil náš podíl jako jim a náš los jako celému jejich množství.
Neboť my se koříme a klaníme a vzdáváme díky před Králem, králem králů, Svatým, budiž požehnán.
Protože On klene nebesa a zakládá zemi a sídlo jeho Slávy je na nebesích nahoře a Přítomnost jeho moci na nejvyšších výšinách.
On je naším Bohem, nikdo jiný.
Jeho říší pravda je, nic kromě něj jak je napsáno v jeho Učení: Věz dnes a vezmi si k srdci, že on je tvůj Bůh na nebesích nahoře i na zemi dole, nikdo jiný.
Proto v tebe budeme doufat, Bože náš, abychom rychle spatřili v nádheře tvou moc, kdy modly sejdou se země a bůžci budou navždy vyvráceni, aby svět byl napraven královstvím Všemocného a všichni lidé tě nazývali tvým jménem, aby se k tobě obrátili všichni bezbožní země.
Všichni obyvatelé světa poznají a budou vědět, že před tebou má pokleknout každé koleno, přísahat každý jazyk.
Před tebou, Bože náš, pokleknou a padnou a slávě tvého jména slávu přiznají.
Kéž brzy všichni přijmou jho tvého království a ty jim budeš kralovat navěky a věčně.
Neboť tvá je vláda a ty navěky, navždy budeš ve slávě kralovat. Jak je psáno ve tvé Tóře: Bůh bude kralovat navěky a věčně.
A je řečeno: Bůh bude králem nad celou zemí; v ten den bude jeden Bůh a jeho jméno bude jedno.

Váš Jiří Richter