stmod..gif(6 kb)
Vážení a milí přátelé!

Sešli jsme se z různých míst ke příležitosti otevření modlitebny a studovny zde Holešově, v místě kde působilo v minulosti několik významných židovských učenců.
Neříkám nové, ani zrestaurované modlitebny. Sami vidíte, v jakých skromných podmínkách zde působíme. To je i též viditelný obraz našich možností.
Mnohý racionálně myslící člověk si položí otázku: "k čemu nějaká další modlitebna nebo studovna náboženské literatury? Nebylo by lépe, kdyby tento objekt sloužil lidem potřebným, bezdomovcům apod.
Nechci vést žádnou polemiku, ale budováním podobných zařízení se řeší následky problému, nikoliv jeho příčiny. Judaismus nikdy nebyl náboženstvím misijním a to i ve všech jeho podobách. od ultraortodoxního směru až po volnomyšlenkářské liberály. Nikdy neuvidíte chodit po ulicích židovské misionáře, kteří rozdávají brožury se zaručenými metodami, jak může lidstvo dosáhnout spásy.
Ale i přes tuto separaci židovského náboženského života od okolního světa židovství ovlivnilo prostředí ve kterém žijeme. Svůj podíl na tom má i křesťanství, které přijalo do svého kánonu posvátných knih všechna hebrejská písma.
Ale je zde ještě něco víc, než jen to, co z židovství převzalo křesťanství. Je to touha po svobodě, která vyzývá člověka, aby nebyl lhostejný. Svoboda v hebrejském myšlení neznamená, že si mohu dělat co chci, nebo že je poznanou nutností, jak nám po celá léta vtloukala marxistická ideologie. Je to především vyvedení z otroctví, nebo moderně řečeno zbavení se nějaké závislosti.
Nechci vás v tuto chvíli a na tomto místě zatěžovat hebrejskými výrazy,ale judaismus má dva výrazy, které si zaslouží pozornosti.
Prvním výrazem je tikun midot a druhým výrazem je tikun olam. Tikun midot znamená nápravu hodnot, nebo-li lépe řečeno, určení jiného žebříčku hodnot. Člověk žije, aby aktivně bojoval proti zlu Zde nestačí jen činit dobro. To by se rozplynulo v záplavě zla a násilí. Ten, kdo proti zlu nebojuje, ten se nejen na zlu podílí, ale nakonec se stává oběti zla. Zlo je chaos,tedy vše to, co nebylo osloveno Božím stvořitelským slovem. Zlo je i mimo jiné vnášení tohoto chaosu do lidské společnosti, tedy do oblasti Stvoření.
Zvolili jsme dnešní den pro tuto událost nikoliv náhodou. Dnes a zítra slaví židé svátek šavuot, svátek vydání Tory na hoře Sinaj. Tora, česky vyjádřeno - ukazovatel nebo směrník je důležitým paralyzátorem zla. Dovolím si uvést citát z knihy Kajícník od Isaaca Bashevise Singera, nositele Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1978, mimo jiné potomka Šabbataje ben Meir ha Kohena, který je pochován na našem hřbitově. Singer je potomkem dalšího významného židovaského učence Mošeho Isserla, největšího biblického a talmudického komentátora všech dob Rašiho a dokonce samotného krále Davida.
"K kdyby Mojžíšova Tora a Talmud nebyly ničím víc než dílem lidí, pořád představují nejmocnější hráz proti hříchu. Talmudický žid nezabíjí. Nezúčastní se divokých orgií. Nemusíte se ho bát v lese či na opuštěné silnici. Nenosí u sebe zbraň. Nepomýšlí, jak se dostat do tvého domu, když jsi pryč, a vyspat se s tvoji ženou. Nemá touhu zneuctít tvoji dceru. I když nepřijal křesťanství, nastavuje svou druhou tvář po dva tisíce let, zatímco ti co hlásají křesťanskou lásku, mu vyškubávají vousy i s kusy tváře. Takový talmudický žid nepáchá násili na žádné rase, třídě či jiné skupině lidí. Chce pouze vydělat na živobytí, vychovávat děti a děti svých dětí, aby následovaly cestu Tory a Šulchan Aruchu. Chce vychovávat cudné dcery a žádné děvky. Nepotřebuje moderní literaturu, divadlo, akty. Nemění své názory každé pondělí a čtvrtek." Str.32

Nutno dodat, že tato modlitebna bude zároveň sloužit jako kontaktní místo Olamu - Společnosti Judaica Holešov. Zde budou uloženy výsledky naší činnosti v dohledávání mnohdy již zapomenutých židovských osobností. Již v letošním roce bychom chtěli zahájit náročný projekt a to sice zdokumentovat všechny náhrobky na našem hřbitově.
Zároveň tyto prostory poslouží pro činnost naší třetí organizace působící v našem městě a to Společnosti přátel Izraele.
Chtěl bych tento můj příspěvek končit citátem z proroka Zachariáše

mi vaz l:jom ketonot

Nepohrdat malými začátky.
Situace kolem zničeného chrámu po návratu z babylonského zajetí není nepodobná té naší:
 • I my jsme vyšli ze zajetí, nikoliv babylonského, ale ze zajetí dvou ideologií, které bezprostředně po sobě následovaly. Nacismus, který nejen odvlekl židovskou komunitu, ale ji i fyzicky zlikvidoval. Pak přišla komunistická ideologie, která zničila i to málo, co ze židovské obce zbylo.
 • Stejně jako po návratu z babylonského zajetí zde do nedávna neexistovala židovská obec, nebo skupina věřících, hlásící se k židovství.
 • Chrám, který zničil Nebukadnézar byl v troskách. I zde v našem městě fašisté, jak němečtí, tak i místní zničili židovský svatostánek Novou synagogu.
 • Stejně jako po návratu z Babylonu je potřeba budovat. Vybudovat místo ke shromažďování a oslavování Hospodina Boha Izraele.
 • Stejně jako při návratu z Babylónu se potýkáme s mnoha nesnázemi, čelíme mnohým intrikám a nepochopení. Potýkáme se jak nedostatkem financí, tak i s nedostatkem ochotných rukou přiložit ruku k dílu.

  CEP Zechariah 4:6 Nato mi řekl: "Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.
  Jedna židovská moudrost praví: pracuj tak, jako by Boha vůbec nebylo a modli se tak, jako by vše záleželo jen na Bohu.
  Závěrem bych si dovolil vyslovit přání, aby nám toto nadšení a zapálení pro věc co nejdéle vydrželo.

  Jiří Richter