RAŠIHO VÝKLAD K SIDŘE CHAJE SARA

ODDÍL Chaje Sara

Kapitola dvacátá třetí

[1] A bylo života Sářina sto let a dvacet let a sedm let. Léta života Sářina.
'A bylo života Sářina sto let a dvacet let a sedm let'.
[Výraz] 'let' je napsán u každé [číslovky] proto, aby ses poučil, že každý [výraz 'let'] lze vyložit samostatně. [Když bylo Sáře] sto [let], jako by jí bylo dvacet [let] ohledně hříchu: tak jako ve věku dvaceti [let] nehřešila, protože dosud nebyla trestně odpovědná, rovněž ve věku sta [let] nehřešila. A ve věku dvaceti [let] byla jako sedmiletá ohledně své krásy.
[Podle tradice platí, že ještě před odevzdáním Tóry začínala trestní odpovědnost před Nebeským soudem až po dosažení dvaceti let.]
'Léta života Sářina'.
[To znamená], že všechna [léta] byla stejně dobrá.

[2] A zemřela Sára v Kirjat-arbě, což je Chebrón v Zemi kenaanské. A přišel Abraham truchlit pro Sáru a plakat pro ni.
'V Kirjat-arbě'.
[Nazývá se tak] po čtyřech obrech, kteří tam žili. Byli to Achíman, Šešaj, Talmaj a jejich otec.
Jiná verze: [Nazývá se tak] po čtyřech manželských párech, které tam byly pohřbeny: Adam s Evou, Abraham se Sárou, Izák s Rebekou a Jákob s Leou.
[Kirjat-arba znamená doslova 'Město čtyř' a midráš uvádí, že se toto místo nazývalo ještě Eškól, Mamre a Chebrón.]
'A přišel Abraham'.
[To znamená:] z Beer-šeby.
'Truchlit pro Sáru a plakat pro ni'.
Sářina smrt bezprostředně navazuje na Izákovu akedu, protože právě při zprávě o akedě, kdy byl její syn připraven k obětování a málem obětován byl, Sáru [leknutím] opustila její nešama a ona zemřela.

[3] A povstal Abraham zpopřed své mrtvé a promluvil k synům chetejským, řka:

[4] 'Host a usedlík já jsem u vás. Dejte mi držení hrobu u vás, ať pohřbím svou mrtvou přede mnou!'
'Host a usedlík já jsem u vás'.
[To znamená:] 'Host z cizí země, který se usadil u vás'. Agadický midráš [uvádí:] 'Je-li vám to po vůli, budu [zde] hostem. A pokud ne, stanu se usedlíkem a vezmu si [půdu] právoplatně! Neboť Svatý, budiž požehnán, mi řekl: 'Potomstvu tvému dám zemi tuto!' [Gen 12,7]'
[Host je pouhým nájemcem půdy, zatímco usedlík půdu vlastní. Proto se Abrahamovo prohlášení zdá být na první pohled rozporné.]
'Držení hrobu'.
[To znamená:] držení půdy sloužící jako hřbitov.

[5] A odvětili synové chetejští Abrahamovi, řkouce mu:

[6] 'Slyš nás, můj panovníku! Knížetem Božím jsi mezi námi! Ve vybraném z našich hrobů pohřbi svou mrtvou! Muž od nás hrob svůj nezadrží před tebou, před pohřbem tvé mrtvé!'
'Nezadrží'.
[To znamená:] 'neodepře', podobně jako [ve verši:] 'Nezadržíš Své milosrdenství' [Ž 40,12] nebo 'A zadržel se ten déšť' [Gen 8,2].

[7] A povstal Abraham a poklonil se lidu té země, synům chetejským.

[8] A promluvil k nim, řka: 'Jestliže je vaší duší pohřbít mou mrtvou přede mnou, vyslyšte mne a naléhejte mi na Efróna, syna Sócharova!'
'Vaší duší'.
[To znamená:] 'vaší vůlí'.
'A naléhejte mi'.
Jedná se o prosebný výraz, podobně jako [ve verši:] 'Nenaléhej na mne!' [Rút 1,16]

[9] 'Ať dá mi jeskyni makpelskou, kterou má, která je na konci jeho pole! Za stříbra plnou [cenu] ať dá mi ji mezi vámi k držení hrobu!'
'Makpelskou'.
[Tu jeskyni tvořil] dům s horním patrem.
Jiná verze: [Tu jeskyni tvořil hřbitov] pro dvojité páry. ['Eruvin 53a]
[Název Makpela souvisí s hebrejským výrazem kafal, 'zdvojit', 'zmnožit'. Ohledně 'dvojitých párů' viz komentář k verši Gen 23,2.]
'Za stříbra plnou [cenu]'.
[To znamená:] za její plnou cenu. Taktéž David řekl Ornánovi: 'Za stříbra plnou [cenu]' [1Pa 21,24].

[10] A Efrón seděl mezi syny chetejskými. A odvětil Efrón chetejský Abrahamovi v uších synů chetejských, všem přicházejícím k bráně jeho města, řka:
'A Efrón seděl'.
[Výraz 'seděl'] je psán defektně [bez hlásky Vav]. [To znamená], že právě ten den si ho [Chetejci] zvolili svým náčelníkem. To díky vznešenosti Abrahama, který od něj potřeboval [koupit půdu], byl [Efrón] povýšen do významného postavení.
'Všem přicházejícím k bráně jeho města'.
Neboť všichni zanechali své práce a přicházeli se zúčastnit [pohřbu] Sáry.
[Připojit se k pohřebnímu průvodu je vysoce ceněným skutkem milosrdenství.]

[11] 'Nikoliv, můj panovníku! Vyslyš mne! To pole ti dávám, i tu jeskyni, která je na něm, ti dávám! Před očima synů mého lidu dávám ti ji! Pohřbi svou mrtvou!'
'Nikoliv, můj panovníku!'
[To znamená:] 'Nezískáš ji [zaplacením] její ceny!'
'Dávám ti ji'.
[Chovej se tak], jako bych ti ji daroval.

[12] A poklonil se Abraham před lidem té země.

[13] A promluvil k Efrónovi v uších lidu té země, řka: 'Pouze když ty mě vyslyšíš! Dávám stříbro za to pole! Vezmi ode mne, ať pohřbím svou mrtvou tam!'
'Pouze když ty mě vyslyšíš!'
[Abraham řekl:] 'Pověděl jsi mi, abych tě vyslechl a vzal si [půdu] zdarma. To si však nepřeji učinit! Pouze, když ty mne vyslyšíš, [což znamená:] To ty mne poslechneš!'
'Dávám'.
Ve staré francouzštině je to donne. [To znamená:] 'Mám [stříbro] u sebe a nejraději bych ti ho už dal!'

[14] A odvětil Efrón Abrahamovi, řka mu:

[15] 'Můj panovníku, vyslyš mne! Země je čtyři sta šekelů stříbra mezi mnou a mezi tebou. Co je to? Tak svou mrtvou pohřbi!'
'Mezi mnou a mezi tebou'.
[To znamená:] 'Jaký to má význam mezi dvěma věrnými přáteli jako jsme my dva? Spíše zanech [zbytečného] obchodování a pohřbi svou mrtvou!'

[16] A vyslechl Abraham Efróna a odvážil Abraham Efrónovi stříbro, o němž mluvil v uších synů chetejských. Čtyři sta šekelů stříbra, běžných v obchodu.
'A odvážil Abraham Efrónovi'.
[Výraz 'Efrón'] je psán defektně [bez hlásky Vav], protože [Efrón] mnoho mluvil, ale neudělal ani to nejmenší. Vzal si od něj totiž těžší šekely zvané centenaria, neboť je psáno: 'běžných v obchodu', [což znamená], že byly přijímány jako šekely na libovolném místě. A existují místa, kde se [platí pouze] těžšími šekely zvanými centenaria. [Bava mecja 87a] Ve staré francouzštině je to centenars.
[Jeden centenarius obnášel 100 mane a jedna mane obnášela 25 šekelů. Šekel je váhová jednotka čítající 22,5 g. Abraham tedy za pole zaplatil zhruba 9kg stříbra, což bylo velice předražené. Podle Chammurapiho stély se pohybovala tehdejší roční mzda nádeníka mezi šesti až osmi šekely.]

[17] A povstalo pole Efrónovo, které bylo v Makpele, která je před Mamre, to pole a ta jeskyně, která byla na něm, a veškeré stromoví, které bylo na poli, které ho na všech jeho hranicích obklopovalo...
'A povstalo pole Efrónovo'.
Jeho [postavení] se zvýšilo, protože přešlo z vlastnictví laikova do vlastnictví králova. A doslovný význam toho verše je následující: 'A přešlo to pole, ta jeskyně, která byla na něm, a veškeré stromoví do vlastnictví Abrahamova, atd.'

[18] ...Abrahamovi ke koupi, na očích synů chetejských, všem přicházejícím k bráně jeho města.
'Všem přicházejícím k bráně jeho města'.
[To znamená:] Za přítomnosti všech a za svědectví všech mu [Efrón] dal to vlastnictví.

[19] A potom pohřbil Abraham Sáru, svou ženu, do jeskyně pole makpelského před Mamre, což je Chebrón v Zemi kenaanské.

[20] A povstalo to pole a ta jeskyně, která byla na něm, Abrahamovi k držení hrobu od synů chetejských.

Kapitola dvacátá čtvrtá

[1] A Abraham, stařec, přišel do dnů. A Pán požehnal Abrahamovi ve všem.
'Požehnal Abrahamovi ve všem [ba-kól]'.
[Výraz] 've všem [ba-kól]' má podle gematrie stejnou [numerickou hodnotu] jako [výraz] 'syn [ben]'. A poté, co měl [Abraham] syna, musel ho oženit.

[2] A řekl Abraham svému služebníkovi, staršímu svého domu, vládnoucímu vším, co měl: 'Vlož, prosím, ruku svou pod mé bedro!'
[Podle tradice byl tímto služebníkem Eliezer.]
'Staršímu [zekan] svého domu'.
Jelikož je tento [výraz] spojující, je punktován jako 'zekan' [místo 'zaken'].
'Pod mé bedro'.
Jelikož přísahající musí uchopit do ruky objekt [náboženského] významu, jako je například svitek Tóry nebo tefilin. [Ševuot 38b] A ježto obřízka byla jeho první [náboženskou] povinností a dostala se k němu skrze utrpení, zamiloval si ji a uchopil [právě] ji.

[3] 'A zapřísahám tě při Pánovi, Bohu nebes a Bohu země, abys nebral ženu pro mého syna z dcer Kenaanců, když já sídlím v jejich nitru!'

[4] 'Neboť do mé země a do mého rodiště půjdeš a vezmeš ženu pro mého syna, pro Izáka!'

[5] A řekl mu ten služebník: 'Snad nesvolí ta žena, aby šla za mnou do země této? Mám návratem vrátit tvého syna do té země, z níž vyšel jsi odtamtud?'

[6] A řekl mu Abraham: 'Střez se, abys vrátil mého syna tam!'

[7] 'Pán, Bůh nebes, který mne vzal z domu mého otce a ze země mého rodiště, který promluvil ke mně, a který přísahal mi, řka: 'Potomstvu tvému dám zemi tuto', On vyšle anděla Svého před tebou, ať vezmeš ženu pro mého syna odtamtud.'
'Pán, Bůh nebes, který mne vzal z domu mého otce'.
A neřekl: 'Bůh země', zatímco výše řekl: 'A zapřísahám tě, atd.' [Gen 24,3] [Abraham] mu řekl: 'Nyní je to Bůh nebes a Bůh země, protože jsem [učinil Jeho Jméno] běžným v ústech všeho lidstva. Ale když mne vzal z domu mého otce, byl to Bůh nebes, leč nikoliv Bůh země, protože si Ho svět nijak nepřipomínal a Jeho Jméno nebylo na zemi běžné!'
'Z domu mého otce'.
[To znamená:] z Cháranu.
'A ze země mého rodiště'.
[To znamená:] z Ur-kasdim.
'Který promluvil ke mně'.
[To znamená:] 'o mně', podobně jako [ve verši:] 'které promluvil ke mně' [1K 2,4]. A taktéž každý [výraz] 'mně', 'jemu' nebo 'jim', který následuje za slovesem 'mluvit', vykládáme s předložkou 'o' a jejich překlad [do aramejštiny] zní: 'o mně', 'o něm' nebo 'o nich', protože ke slovesu 'mluvit' se nehodí významy: 'mně', 'jemu' nebo 'jim', nýbrž: 'ke mně', 'k němu' nebo 'k nim' a jejich překlad [do aramejštiny] zní: 'se mnou', 's ním' nebo 's nimi'. Ale [zájmena následující] za slovesem 'říkat' znamenají: 'mně', 'jemu' nebo 'jim'.
'A který přísahal mi'.
[To znamená:] mezi [obětními] kusy.

[8] 'A pokud nesvolí ta žena jít za tebou, tak budeš zproštěn mé přísahy této! Pouze mého syna nevracej tam!'
'Tak budeš zproštěn mé přísahy, atd.'
A vezmeš mu ženu z dcer Anéra, Eškóla či Mamreho.
'Pouze mého syna, atd.'
[Výraz] 'pouze' znamená omezení. [To znamená:] 'Můj syn se tam nevrátí, ale můj vnuk Jákob se tam nakonec vrátí.'

[9] A vložil ten služebník ruku svou pod bedro Abrahama, svého pána, a přísahal mu na věc tuto.

[10] A vzal ten služebník deset velbloudů z velbloudů svého pána a šel. A veškeré dobro jeho pána bylo v jeho ruce. A vstal a šel do Aram-naharajim, do města Náchorova.
['Město Náchorovo' byl zřejmě Cháran.]
'Z velbloudů svého pána'.
Ti byli rozpoznatelní od těch ostatních velbloudů, protože chodili s náhubky, aby nemohli loupit [pastvu] na cizích polích.
'A veškeré dobro jeho pána bylo v jeho ruce'.
[Abraham] napsal Izákovi darovací smlouvu na veškerý svůj majetek, aby mu [Rebečini rodiče] chtěli poslat svou dceru.
'Aram-naharajim'.
[To město] se rozkládalo mezi dvěma řekami [naharajim].
[Míněn je Eufrat a Tigris.]

[11] A poklekl s velbloudy zvenku města u studny vody v době večerní, v době vycházení čerpajících.
'A poklekl s velbloudy'.
[To znamená], že je přinutil ulehnout.

[12] A řekl: 'Pane, Bože mého panovníka Abrahama, připadni, prosím, přede mnou dnes, a učiň milosrdenství s mým panovníkem Abrahamem!'

[13] 'Hle, já stojím nad pramenem vodním a dcery mužů městských vycházejí čerpat vodu!'

[14] 'A stane-li se, že ta dívka, které řeknu jí: 'Nakloň, prosím, svůj džbán, ať napiji se', že řekne: 'Pij, a také velbloudy své napoj', ji jsi označil pro služebníka svého, pro Izáka. A na ní poznám, že učinil jsi milosrdenství s mým panovníkem!'
'Ji jsi označil [hóchachetá]'.
[To znamená:] 'Bude pro něj vhodná díky své dobročinnosti a bude moci vstoupit do domu Abrahamova'. A výraz 'označil [hóchachetá]' znamená 'osvědčil jsi', ve staré francouzštině approuvest.
'A na ní poznám'.
Jedná se o prosebný výraz: 'Dej mi na ní poznat, atd.'
'Že učinil jsi milosrdenství'.
Bude-li [ta dívka] z jeho rodu a pro něj vhodná, poznám, že jsi učinil milosrdenství!

[15] A stalo se, on, než skončil hovor, tak hle, Rebeka vyšla, která se narodila Betúelovi, synovi Milky, ženy Náchora, bratra Abrahamova. A její džbán byl na rameni jejím.

[16] A byla dívkou dobrého vzhledu nadmíru, pannou, a muž nepoznal ji. A sestoupila k prameni, naplnila svůj džbán a vystoupila.
'Pannou'.
[To znamená:] svým panenstvím.
[Nepřišla tedy o své panenství nepřirozeným způsobem, například nehodou.]
'A muž nepoznal ji'.
[To znamená:] nepřirozeným způsobem. Jelikož dcery kenaanské si sice hlídají své panenství, ale jsou nevázané ohledně toho druhého místa, objevuje se zde svědectví, že [Rebeka] byla ve všem nevinná.
['Nepřirozený způsob' je soulož do konečníku.]

[17] A běžel ten služebník jí v ústrety a řekl jí: 'Napoj mne, prosím, trochou vody ze svého džbánu!'
'A běžel ten služebník jí v ústrety'.
Protože spatřil, že voda jí vystoupila v ústrety.
'Napoj mne, prosím'.
Jedná se o výraz 'usrknout', ve staré francouzštině humer.

[18] A řekla: 'Pij, můj panovníku!' A pospíšila, sestoupila svým džbánem na ruku svou a napojila ho.
'Sestoupila svým džbánem'.
[To znamená:] ze svého ramene.

[19] A skončivši napojení jeho, řekla: 'Také tvým velbloudům načerpám, dokud neskončí pití!'
'Dokud ['ad im] neskončí'.
Tento [výraz] 'im' znamená 'který'.
[Obvyklý význam je 'jestliže'.]
'Dokud ['ad im] neskončí'.
Targum Onkelos [překládá:] 'dokud nebudou mít dost [vody]', protože konec jejich pití nastává ve chvíli, když mají dostatečné množství [vody k pití].

[20] A pospíšila a vyprázdnila svůj džbán do napajedla a běžela dále k té studni čerpat a načerpala všem jeho velbloudům.
'A vyprázdnila'.
Jedná se o výraz 'vylít'. Hojně se používá v Mišně: 'Vyprazdňuje-li [Izraelita] ze [své] nádoby do [modlářovy] nádoby'. [Avoda zara 72a] A v Písmu podobně existuje: 'Nevyprazdňuj mou duši' [Ž 141,8] nebo 'Který vyprázdnil k smrti svou duši' [Iz 53,12].
'Do napajedla'.
Je to vyhloubený kámen, z něhož velbloudi pijí.

[21] A ten muž žasl nad ní mlčky, aby poznal, zda zúspěšnil Pán jeho cestu či nikoliv.
'Žasl'.
Jedná se o výraz opuštěnosti, podobně jako [ve verši:] 'Zpustnou města (…) zpustne pustinou' [Iz 6,11].
'Žasl [mišetá'e]'.
[To znamená], že užasl a vylekal se, když viděl, že se mu úspěch přiblížil na dosah ruky. Ale dosud nevěděl, zda je [ta dívka] z Abrahamova rodu nebo není. A nediv se [hlásce] Tav ve [výrazu] mišetá'e, protože neexistuje takové slovo, jehož kmen začíná [hláskou] Šin a vyskytuje se ve tvaru mitpa'el, aby dvě hlásky jeho základního kořene neoddělovala [hláska] Tav, jako je například [výraz] mišetá'e odvozený z [výrazu] šó'á, [výraz] mišetólel [Iz 59,15] odvozený z [výrazu] šólál, [výraz] va jišetómem [Iz 59,16] odvozený z [výrazu] šemámá nebo [výraz] 'A střeží [ve-jišetamer] ustanovení Omrího' [Mi 6,16] odvozený z [výrazu] va-jišmór. Rovněž zde je [výraz] mišetá'e odvozený z [výrazu] tišá'e.
A zjistíš, že výraz mešómem nalezneš u člověka vylekaného, zamlklého a přemítajícího, podobně jako [ve verši:] 'Nad jeho dnem strnou další' [Jób 18,20], 'Strňte, nebesa' [Jer 2,12] nebo 'Strnul na chvíli jednu' [Da 4,16]. Podobně můžeš vyložit i výraz 'žasnout' ohledně člověka vylekaného a přemítajícího. Ale Onkelos překládá výrazem 'čekal': 'A ten muž čekal', [což znamená], že stál a čekal na jednom místě, 'aby poznal, zda zúspěšnil Pán jeho cestu'. Nelze to překládat jako 'pil', protože se nejedná o výraz související s pitím, ježto ve výrazu 'pít' se nevyskytuje [hláska] Alef.
'Žasl nad ní'.
[To znamená:] 'kvůli ní', podobně jako [ve verši:] 'Říkej o mně, že bratrem tvým jsem' [Gen 20,13] a podobně jako [ve verši:] 'A když se vyptávali muži toho místa na jeho ženu' [Gen 26,7].

[22] A stalo se, když skončili ti velbloudi pití, že vzal ten muž náušnici zlatou, půlšekel její váhy, a dva náramky na její ruce, deset [šekelů] zlata jejich váhy.
[Zde použitý hebrejský výraz necem může znamenat náušnici i kroužek do nosu.]
'Půlšekel [beka']'.
To naznačuje izraelské šekalim, [neboť je psáno:] 'Půlšekel na hlavu' [Ex 38,26].
'A dva náramky [cemídím]'.
To naznačuje dvě spojené [mecumedót] Desky [Zákona].
'Deset [šekelů] zlata jejich váhy'.
To naznačuje, že v nich bylo [zapsáno] Desatero.

[23] A řekl: 'Dcerou čí ty jsi? Oznam, prosím, mně, zda bude dům tvého otce místem nám k přenocování?'
'A řekl: Dcerou čí ty jsi?'
Zeptal se jí poté, co jí dal [šperky], protože měl důvěru v Abrahamovy zásluhy, takže mu Svatý, budiž požehnán, dopřeje úspěch.
'K přenocování'.
[To znamená:] k přenocování jedné osoby. [Výraz] 'přenocování [lin]' je sloveso. Ona však odpověděla slovem 'lún' [Gen 24,25], což znamená přenocování více osob.

[24] A řekla mu: 'Dcerou Betúela jsem já, syna Milky, kterou porodila Náchorovi!'
'Dcerou Betúela'.
Nejprve mu odpověděla na tu první věc, potom na tu druhou.

[25] A řekla mu: 'Také slámy, také píce mnoho je u nás. Také místo k přenocování.'
'Píce'.
Takto se nazývá veškerá potrava pro velbloudy, jako například seno či ječmen.

[26] A nachýlil se ten muž a poklonil se Pánovi.

[27] A řekl: 'Požehnán buď Pán, Bůh mého panovníka Abrahama, který neopustil Svým milosrdenstvím a Svou věrností mého panovníka! Já jsem na cestě! Zavedl mne Pán do domu bratrů mého panovníka!'
'Na cestě'.
[To znamená:] 'na vytčené cestě', 'na přímé cestě', 'na takové cestě, kterou potřebuji'. Taktéž každá [hláska] Bet, Lamed či He, která je použita na začátku slova a punktována [samohláskou] patach, upozorňuje na jistou věc, o které již byla řeč předtím na jiném místě, nebo [se používá] tehdy, kdy je jasné a zřejmé, o jaké věci je řeč.

[28] A běžela ta dívka a oznámila domu své matky, jak věci tamty jsou.
'Domu své matky'.
Tehdy bylo zvykem žen mít dům, kam usedaly ke své práci. A dcera se svěřovala pouze své matce.

[29] A Rebeka měla bratra a jeho jméno bylo Lában. A běžel Lában k tomu muži, venku u toho pramene.
'A běžel'.
Proč běžel a za čím běžel? 'A stalo se, když spatřil ty náušnice' [Gen 24,30], že si [Lában] řekl: 'To bude nějaký boháč!' A [běžel] se podívat na jeho majetek.

[30] A stalo se, když spatřil ty náušnice a ty náramky na rukou své sestry, a když slyšel slova Rebeky, své sestry, říkající: 'Tak mluvil ke mně ten muž', že přišel k tomu muži a hle, stál nad těmi velbloudy, nad tím pramenem.
'Nad těmi velbloudy'.
[To znamená:] aby je hlídal, podobně jako [ve verši:] 'A on stál nad nimi' [Gen 18,8], [což znamená:] aby jim posloužil.

[31] A řekl: 'Přijď, požehnaný Pánův! Proč stojíš venku? A já uklidil jsem ten dům a místo velbloudům!'
'Uklidil jsem ten dům'.
[To znamená:] '[Uklidil jsem] modly!'

[32] A přišel ten muž do domu a odstrojil ty velbloudy. A dal slámu a píci velbloudům a vodu k omytí jeho nohou a nohou těch mužů, kteří byli s ním.
'A odstrojil'.
[To znamená], že jim sundal náhubky. Měli totiž na tlamách náhubky, aby se cestou nepásli na cizích polích.

[33] A položil před něj k jídlu. A řekl: 'Nepojím, dokud nepromluvím slova!' A řekl: 'Mluv!'
'Dokud ['ad im] nepromluvím'.
Tento [výraz] im má význam 'který' nebo 'když', podobně jako [ve verši:] 'Dokud nepřijde Šíló' [Gen 49,10]. To je to, co říkají moudří blahé paměti: "[Výraz] 'kí' může mít čtyři významy." A jedním z nich je 'zda', což se řekne im.

[34] A řekl: 'Služebník Abrahamův já jsem.'

[35] 'A Pán požehnal mému panovníkovi nadmíru, až vyrostl. A dal mu brav a skot, stříbro a zlato, služebníky a otrokyně, velbloudy a osly.'

[36] 'A porodila Sára, žena mého panovníka, syna mému panovníkovi po stáří svém. A dá mu všechno, co má.'
'A dá mu všechno, co má'.
A ukázal jim tu darovací smlouvu.

[37] 'A zapřísahal mne můj panovník, řka: Nevezmeš ženu pro mého syna z dcer Kenaanců, kterým já usadil se v jejich zemi!'
'Nevezmeš ženu pro mého syna z dcer Kenaanců'.
[To znamená:] 'Dokud nejdřív nezajdeš do domu mého otce a [nezjistíš], zda tě odmítne následovat'.

[38] 'Nýbrž do domu mého otce půjdeš a k mé rodině a vezmeš ženu pro mého syna!'

[39] 'A [já] řekl mému panovníkovi: Snad nepůjde ta žena za mnou?'
'Snad [ulaj] nepůjde ta žena za mnou?'
Stojí psáno [defektně] 'ulaj' [bez hlásky Vav]. Eliezer měl totiž dceru a snažil se vyhnout odchodu, aby mu Abraham řekl, že se ohledně [Izákovy] budoucí ženy obrátí na něj. Abraham mu však řekl: 'Můj syn je požehnán, zatímco ty jsi vyvržen! A kdokoliv je vyvržen, ten nesmí přilnout k požehnanému!'
[Eliezer byl potomkem Kenaana, jehož proklel Noe.]

[40] 'A řekl mi: Pán, který chodím před Ním, pošle Svého anděla s tebou a zúspěšní tvou cestu. A vezmeš ženu pro mého syna z mé rodiny a z domu mého otce!'

[41] 'Tehdy budeš zproštěn mé přísahy, když přijdeš k mé rodině. A jestliže nedají ti, tak budeš zproštěn mé přísahy!'

[42] 'A přišel jsem dnes k tomu prameni a řekl jsem: Pane, Bože mého panovníka Abrahama, zda bude Ti, prosím, zúspěšnit mou cestu, kterou já jdu po ní?'
'A přišel jsem dnes'.
[To znamená:] 'Dnes jsem odešel [od Abrahama] a dnes jsem přišel [sem]'. Z toho víme, že se kvůli němu smrštila země. Rabi Acha řekl: "Rozhovoru služebníků našich praotců si Všemohoucí cení více nežli [vyučování] zákonů jejich syny. Neboť kapitola o Eliezerovi se v Tóře opakuje, ale mnohé základy Tóry se učí pouze v náznacích."

[43] 'Hle, já stojím nad pramenem vodním! A stane se, že děvčeti, které vyjde čerpat, že řeknu mu: Napoj mne, prosím, trochou vody ze svého džbánu!'

[44] 'A řekne-li mi: 'Také ty pij a také velbloudy své napoj', ona bude tou ženou, kterou označil Pán synovi mého panovníka!'
'Také ty'.
[Výraz] 'také' zahrnuje muže, kteří byli s ním.
'Kterou označil'.
[To znamená:] 'vysvětlil a učinil známou'. A taktéž každý [výraz] 'označit', který se vyskytuje v Písmu, znamená vysvětlení věci.

[45] 'Já, než jsem skončil promluvu v srdci svém, tak hle: Rebeka vyšla a její džbán byl na rameni jejím a sestoupila k prameni a čerpala. A řekl jsem jí: Napoj mne, prosím!'
'Než jsem skončil'.
[To znamená:] 'dříve než jsem skončil'. A taktéž kterýkoli výraz v přítomném čase může občas znamenat výraz v minulém čase, podobně jako [ve verši:] 'než jsem skončil', a občas může znamenat čas budoucí, podobně jako [ve verši:] 'Neboť říkal [ámar] Jób' [Jób 1,5], což je čas minulý, nebo: 'Tak činil [ja'asé] Jób' [Jób 1,5], což je čas budoucí. Přesto je obojí míněno v přítomném čase, protože Jób říkával: 'Snad zhřešili synové moji, atd.' [Jób 1,5] a [stále] to činíval.

[46] 'A pospíšila a spustila svůj džbán ze sebe a řekla: 'Pij, a také velbloudy tvé napojím!' Tak pil jsem a také ty velbloudy napojila.'

[47] 'A zeptal jsem se jí a řekl: 'Dcerou čí ty jsi?' A řekla: 'Dcerou Betúela, syna Náchorova, kterého porodila mu Milka!' A vložil jsem tu náušnici na její nos a ty náramky na její ruce.'
'A zeptal jsem se (…) A vložil jsem'.
[Eliezer] změnil pořadí [událostí], protože nejprve dával [šperky] a potom se ptal. Spíše se nechtěl podřeknout vlastními slovy, aby mu pak neřekli: 'Jak to, že jsi jí dal [šperky], aniž bys o ní věděl, co je zač?'

[48] 'A nachýlil jsem se a poklonil jsem se Pánovi. A požehnal jsem Pána, Boha mého panovníka Abrahama, který mne vedl cestou věrnosti, abych vzal dceru bratra mého panovníka pro jeho syna!'

[49] 'A nyní, zda je vám učinit milosrdenství a věrnost mému panovníkovi, prozraďte mi! A zda nikoliv, prozraďte mi! A odvrátím se napravo nebo nalevo!'
'Napravo'.
[To znamená] k dcerám Izmaelovým.
[Izmael sídlil v poušti páranské, což je na jižní straně (tj.vpravo) od Chebrónu. Ve starověku byl hlavní stranou východ, k němuž se lidé stavěli čelem.]
'Nalevo'.
[To znamená] k dcerám Lotovým, které sídlily nalevo od Abrahama.
[Tj. na sever od Chebrónu.]

[50] A odvětil Lában a Betúel a řekli: 'Od Pána vyšla ta věc. Není možno mluvit ti zlé ani dobré!'
'A odvětil Lában a Betúel'.
[Lában] byl svévolníkem a pospíšil si odpovědět ještě před svým otcem.
'Není možno mluvit ti'.
[To znamená:] ohledně této věci. Není možné poskytnout odpověď ve zlém a není možné poskytnout odpověď ani v dobrém, protože od Pána vyšla ta věc, jak nasvědčují tvá slova, že tě sem přivedl!

[51] 'Hle, Rebeka je před tebou! Vezmi a jdi, ať bude ženou synovi tvého panovníka, jak mluvil Pán!'

[52] A stalo se, když slyšel služebník Abrahamův jejich slova, že poklonil se k zemi Pánovi.
'Že poklonil se k zemi'.
Odtud víme, že máme děkovat za dobré zprávy.

[53] A přinesl ten služebník nádoby stříbrné a nádoby zlaté a oděvy a dal Rebece. A vzácné [ovoce] dal jejímu bratrovi a její matce.
'Vzácné [ovoce] [migedánót]'.
[Jedná se o příbuzný] výraz [s výrazem] megadim, 'vzácné [ovoce]' [Pís 4,13], protože [Eliezer] s sebou vzal různé ovoce ze Země izraelské.

[54] A jedli a pili, on a ti muži, kteří byli s ním, a přenocovali. A vstali z jitra a řekl: 'Pošlete mne k mému panovníkovi!'
'A přenocovali'.
Kdekoliv se v Písmu vyskytuje [výraz] 'přenocovali', znamená to nocleh na jednu noc.

[55] A řekl její bratr a její matka: 'Ať posedí ta dívka s námi [několik] dní nebo deset! Potom půjde!'
'A řekl její bratr a její matka'.
A kde byl [její otec] Betúel? Chtěl pozdržet [Rebečin odchod], takže přišel anděl a usmrtil jej.
'[Několik] dní'.
[To znamená:] rok, podobně jako [ve verši:] '[Několik] dní bude jeho vyplacení' [Le 25,29]. Panně totiž dáváme období dvanácti měsíců, aby se mohla ozdobit šperky [na svatbu]. [Ketuvot 57b]
'Nebo deset'.
[To znamená:] deset měsíců. A řekneš-li, že to znamená doslova 'dní', tak přece není zvykem žádat o maličkost, a není-li vyhověno, pokládat nám ještě větší [požadavek]!
[Pokud bychom chápali tento verš doslova, Rebečina rodina by žádala nejprve o dva dny, a kdyby Eliezer nesouhlasil, požadovala by celých deset dnů, což není logické.]

[56] A řekl jim: 'Nezdržujte mne, když Pán zúspěšnil mou cestu! Pošlete mne, ať jdu ke svému panovníkovi!'

[57] A řekli: 'Vyzveme dívku a zeptáme se jejích úst!'
'A zeptáme se jejích úst'.
Odtud víme, že žádná žena se nesmí provdat bez vlastního souhlasu.

[58] A vyzvali Rebeku a řekli jí: 'Zda půjdeš s mužem tímto?' A řekla: 'Půjdu!'
'A řekla: Půjdu!'
[To znamená:] ze své vůle, dokonce i když nebudete chtít vy.

[59] A poslali Rebeku, svou sestru, její chůvu, otroka Abrahamova a jeho muže.

[60] A požehnali Rebece a řekli jí: 'Sestro naše, ty buď [matkou] tisíců myriád a kéž zdědí potomstvo tvé bránu těch, kdo je nenávidí!'
'Ty buď [matkou] tisíců myriád'.
[To znamená:] Kéž ty i tvé potomstvo obdržíte stejné požehnání, jaké bylo vysloveno nad Abrahamem na hoře Mórija: 'Mnoze rozmnožím tvé potomstvo, atd.' [Gen 22,17]! Staň se [Jeho] vůlí, aby to potomstvo vzešlo z tebe, a nikoliv z jiné ženy!

[61] A vstala Rebeka a její dívky a jely na těch velbloudech a kráčely za tím mužem. A vzal ten služebník Rebeku a šel.

[62] A Izák přišel od příchodu ke Studni živého Vidoucího. A on usadil se v zemi jižní.
'Od příchodu ke Studni živého Vidoucího'.
Přicházel totiž, protože přiváděl Hagaru svému otci Abrahamovi, aby se s ní oženil.
'Usadil se v zemi jižní'.
[To znamená] nedaleko té studny, neboť je psáno: 'A táhl odtamtud Abraham do země jižní a usadil se mezi Kádešem a mezi Šúrem' [Gen 20,1]. Právě tam byla ta studna, neboť je psáno: 'Hle, je mezi Kádešem a mezi Beredem' [Gen 16,14].

[63] A vyšel Izák rozjímat na pole v předvečer. A zvedl oči své a spatřil, hle: velbloudi přicházející!
'Rozjímat'.
To je výraz pro modlitbu, podobně jako [ve verši:] 'vylévá své rozjímání' [Ž 102,1].

[64] A zvedla Rebeka oči své a spatřila Izáka a padla zponad toho velblouda.
'A spatřila Izáka'.
Spatřila jeho nádheru a užasla nad ním.
'A padla'
Sklesla k zemi, jak překládá [Targum:] 'a sklonila se'. Sklonila se k zemi, ale půdy se nedotkla, podobně jako [ve verši:] 'Nakloň, prosím, svůj džbán' [Gen 24,14], [což Targum překládá:] 'nahni', nebo: 'A sklonil nebesa' [2S 22,10], [což Targum překládá:] 'nahnul', míněno směrem k zemi. Tomu se podobá [výraz:] 'Kdyby padal, nepadne' [Ž 37,24], což znamená: ačkoliv se naklání k zemi, nedotkne se půdy.

[65] A řekla tomu služebníkovi: 'Kdo je muž tamten, přicházející po poli, aby se k nám přiblížil?' A řekl ten služebník: 'To je můj panovník!' A vzala ten závoj a zakryla se.
'A zakryla se'.
Výraz ['zakryla se [titekás]'] je zvratný, podobně jako [výraz] 'pohřbila se [tikáver]' nebo 'rozbilo se [tišáver]'.

[66] A vypočítal ten služebník Izákovi všechny ty věci, které učinil.
'A vypočítal ten služebník'.
Vylíčil mu ty zázraky, které se mu přihodily: že se kvůli němu smrštila země, a že se před ním Rebeka objevila následkem jeho modlitby.

[67] A přivedl ji Izák do stanu Sáry, své matky. A vzal si Rebeku a stala se mu ženou. A zamiloval si ji a ukonejšil se Izák po své matce.
'Do stanu Sáry, své matky'.
Přivedl ji do stanu a hle, byla to jeho matka Sára, což znamená, že [Rebeka] přijala podobu jeho matky Sáry. Po celou dobu Sářina života totiž [ve stanu] hořela lampa od předvečera šabatu do předvečera šabatu [bez doplňování oleje], v kvásku spočívalo požehnání a stan zastiňoval oblak [Boží slávy]. Po její smrti [zázraky] ustaly, ale po Rebečině příchodu se obnovily.
[Uvedený výraz lze totiž stejně dobře přeložit jako: 'A přivedl ji Izák do stanu, Sáru, svou matku'.]
'Po své matce'.
Takový je běh světa. Dokud je synova matka naživu, [syn] k ní lne, ale po její smrti ho ukonejší jeho žena.

Kapitola dvacátá pátá

[1] A pokračoval Abraham a vzal si ženu. A její jméno bylo Ketúra.
'Ketúra'.
To je Hagar. Nazývá se Ketúra kvůli tomu, že její skutky byly tak krásné jako kadidlo [ketóret], a že zavázala [katar] své lůno a nespojila se s žádným mužem od toho dne, kdy se odloučila od Abrahama.
[Jiné autority se však domnívají, že se jednalo o Abrahamovu třetí ženu.]

[2] A porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha.
[Zimrán by mohl souviset s městem Zabram, které leželo mezi Mekkou a Medínou. Medán by mohl souviset s Medínou. Z Midjánců pocházela Mojžíšova manželka.]

[3] A Jokšán zplodil Šebu a Dedána. A synové Dedánovi byli Ašúrejci, Letúšejci a Leumejci.
'Ašúrejci a Letúšejci'.
To jsou jména vůdců toho lidu. Targum Onkelos zde nepovažuji za odpovídající obsahu Písma, protože [výraz 'Letúšejci'] vykládá jako 'lemašírejan', což znamená 'tábory'. A řekneš-li, že tomu tak není, protože v kořeni není obsažena [hláska] Alef, tak existují slova, která na začátku nemají [hlásku] Alef, ačkoliv se [hláska] Alef na jejich začátek přidává, podobně jako [ve verši:] 'zeď [podle] olovnice [anák]' [Am 7,7], což je [odvozeno] z [výrazu:] 'chromých [neche] nohou' [2S 4,4], nebo jako [ve verši:] 'baňka [ásúk] oleje' [2K 4,2], což je [odvozeno] z [výrazu:] 'A omyj se a potři se [vá-sachet]' [Rút 3,3].
'Letúšejci [Letuším]'.
Jsou to kočovníci, kteří se odtamtud všude rozšířili a každý táhl se svým vlastním stanem. A taktéž stojí psáno: 'A hle, byli roztažení [netuším] po širé celé zemi' [1S 30,16], protože [hlásky] Lamed a Nun jsou vzájemně zaměnitelné.

[4] A synové Midjánovi byli Éfa, Éfer, Chanók, Abída a Eldáa. Všichni tito byli synové Ketúřini.

[5] A dal Abraham všechno, co měl, Izákovi.
'A dal Abraham, atd.'
R.Nehemiáš řekl: "Dal mu [právo] žehnání a závěť. Neboť Svatý, budiž požehnán, řekl Abrahamovi: 'A budiž požehnáním!' [Gen 12,2], [což znamená:] Do tvých rukou bude svěřeno požehnání, abys žehnal, komu se ti zlíbí! A Abraham je svěřil Izákovi.

[6] A synům těch milostnic, které měl Abraham, dal Abraham dary a poslal je zponad Izáka, svého syna, ještě za svého života na východ, do země východní.
[Zřejmě tedy všichni žili na Arabském poloostrově.]
'Těch milostnic'.
[Výraz 'milostnic'] je psán defektně [bez hlásky Jod], protože existovala pouze jedna milostnice: Hagar je totiž [ve skutečnosti] Ketúra. Manželky mají ketuvu, milostnice žádnou ketuvu nemají, jak vysvětluje Sanhedrin 21a ohledně manželek a milostnic Davidových.
[V současném textu Tóry je však výraz 'milostnic' psán plene, a nikoliv defektně. Ketuva je svatební smlouva.]
'Dal Abraham dary'.
Naši mistři vykládají, že jim svěřil 'nečistá jména'. [Sanhedrin 91a]
[Jednalo se o jména démonů, tedy o čarodějnické umění.]
Jiná verze: [Dal jim] to, co sám dostal díky Sáře, a také ostatní dary, které [kdy] dostal. To všechno jim dal, protože z nich nechtěl mít žádný užitek.

[7] A toto jsou dny let života Abrahamova, která žil: sto let a sedmdesát let a pět let.
'Sto let a sedmdesát let a pět let'.
Ve věku sta let [měl sílu] jako sedmdesátiletý. Ve věku sedmdesáti let byl bez hříchu jako pětiletý.

[8] A vydechl a zemřel Abraham v šedinách dobrých, stařec a sytý, a připojil se ke svému lidu.

[9] A pohřbili ho Izák a Izmael, synové jeho, do jeskyně makpelské na poli Efróna, syna Sóchara chetejského, která je před Mamre.
'Izák a Izmael'.
Odtud víme, že Izmael se kál a nechal Izáka, aby kráčel před ním. A to je význam 'šedin dobrých' [Gen 25,8], které jsou zmíněny ohledně Abrahama.

[10] To pole, které získal Abraham od synů Chetových, tam je pohřben Abraham a Sára, jeho žena.

[11] A stalo se po smrti Abrahamově, že požehnal Bůh Izákovi, jeho synovi. A usadil se Izák u Studny živého Vidoucího.
'A stalo se po smrti Abrahamově, že požehnal, atd.'
[To znamená], že ho utěšil kondolencí pozůstalým. [Sota 14a]
Jiná verze: Přestože Svatý, budiž požehnán, svěřil požehnání Abrahamovi, [Abraham] se obával požehnat Izákovi, protože předvídal, že z něj vzejde Ezau. Řekl tedy: 'Ať přijde Pán požehnání a požehná tomu, kdo je v Jeho očích dobrý', načež přišel Svatý, budiž požehnán, a požehnal [Izákovi].

[12] A toto je rodopis Izmaela, syna Abrahamova, kterého porodila Hagar egyptská, otrokyně Sářina, Abrahamovi.

[13] A toto jsou jména synů Izmaelových podle jejich jmen, podle jejich rodopisu: Prvorozenec Izmaelův Nebajót, Kédar, Adbeel a Mibsám.
'Podle jejich jmen, podle jejich rodopisu'.
[To znamená:] v tom pořadí, jak se narodili.

[14] A Mišma, Dúma a Masa.

[15] Chadad, Téma, Jetúr, Náfiš a Kedma.

[16] Toto jsou synové Izmaelovi a toto jsou jejich jména podle jejich dvorců a podle jejich hradišť. Dvanáct knížat podle jejich lidu.
'Podle jejich dvorců'.
[To znamená:] neohrazená města. [Targum] to překládá [výrazem] 'pacechéhón', což je odvozeno z [výrazu] 'otevřený', podobně jako [ve verši:] 'Otevřete [ústa] a zpívejte!' [Ž 98,4]

[17] A toto jsou roky života Izmaelova: sto let a třicet let a sedm let. A vydechl a zemřel a připojil se ke svému lidu.
'A toto jsou roky života Izmaelova, atd.'
Rabi Chija bar Aba řekl: "Proč jsou zde spočítány roky Izmaelova [života]? Aby z nich bylo možno odvodit léta Jákobova. Z roků Izmaelových jsme se poučili, že Jákob sloužil v domě Heberově 14 let poté, co se odloučil od svého otce, než přišel k Lábanovi. Neboť když se Jákob odloučil od svého otce, Izmael právě zemřel, neboť je psáno: 'A šel Ezau k Izmaelovi, atd.' [Gen 28,9], jak je vysvětleno na konci čtení Megily. [Megila 17a]
[Megila je svitek Ester, který se předčítá při Slavnosti purim.]
'A vydechl'.
O 'vydechnutí' je zmínka pouze u spravedlivých lidí.

[18] A usídlili se od Chavíly až k Šúru, který je před Egyptem, směrem k Asýrii. A přede všemi bratry svými padl.
'Padl'.
[To znamená:] 'přebýval', podobně jako [ve verši:] 'A Midján a Amálek a všichni synové Východu padli v údolí' [Sd 7,12]. Zde je použito výrazu 'padl', ale jinde je psáno: 'A naproti všem svým bratrům usídlí se' [Gen 16,12]. Dokud Abraham nezemřel, [Izmael] 'sídlil', ale od Abrahamovy smrti 'padl'.
Konec oddílu Chaje Sara.


Překlad © Mirko Beneš