RAŠIHO VÝKLAD K SIDŘE JITRO

ODDÍL Jitro

Kapitola osmnáctá

[1] A slyšel Jitro, kněz midjánský, tchán Mojžíšův, to všechno, co učinil Bůh Mojžíšovi a Izraeli, Svému lidu, že vyvedl Pán Izrael z Egypta.
'A slyšel Jitro'.
Jaká zpráva to byla, že ji vyslechl a vyrazil [na cestu]? [Zpráva] o rozdělení Rákosového moře a o boji s Amálekem. [Zevachim 116a]
'Jitro'.
Nazýval se sedmi jmény: Reúel, Jeter, Jitro, Chóbab, Chever, Kení a Pútiel. Jeter, protože přidal [jeter] jeden oddíl k Tóře: 'A ty vyhlédni si' [Ex 18,21]. Jitro: jelikož konvertoval a plnil [náboženské] povinnosti, byla mu ke jménu přidána jedna dodatečná hláska [Vav]. Chóbab, protože miloval [chóvev] Tóru. A Chóbab, to je Jitro, neboť je psáno: 'od tváře Chóbaba, tchána Mojžíšova' [Sd 4,11]. A někteří uvádějí, že Reúel byl [ve skutečnosti] Jitrův otec. A proč je tedy psáno: 'A přišly k Reúelovi, svému otci' [Ex 2,18]? Protože děti nazývají svého dědečka 'otcem'. [Toto vysvětlení uvádí] Sifre.
'Tchán Mojžíšův'.
Jitro se totiž Mojžíšem chlubil, [jako by říkal:] 'Jsem tchánem krále!' Ale v minulosti to byl Mojžíš, kdo odvozoval svou slávu od svého tchána, neboť je psáno: 'A vrátil se k Jetrovi, svému tchánovi' [Ex 4,18].
'Mojžíšovi a Izraeli'.
Mojžíš zde má stejnou váhu jako celý Izrael.
'To všechno, co učinil'.
[To znamená:] pro ně: ohledně sestoupení many, ohledně studny a ohledně Amáleka.
[Událost se studnou je popisována v Nu 21,16f.]
'Že vyvedl Pán, atd.'
To byl největší [zázrak] ze všech.

[2] A vzal Jitro, tchán Mojžíšův, Siporu, ženu Mojžíšovu, poté, co poslal ji.
'Poté, co poslal ji'.
Když Svatý, budiž požehnán, řekl v Midjánu [Mojžíšovi:] 'Běž, vrať se do Egypta!' [Ex 4,19], 'vzal Mojžíš svou ženu a své syny, atd.' [Ex 4,20] A Árón mu vyšel v ústrety 'a potkal ho u Hory Boží' [Ex 4,27]. [Árón] mu řekl: 'Kdo jsou tito [lidé]?' [Mojžíš] mu odvětil: 'Toto je moje žena, se kterou jsem se oženil v Midjánu, a to jsou mí synové.' [Árón] mu řekl: 'A kam s nimi jdeš?' [Mojžíš] mu odvětil: 'Do Egypta.' [Árón] mu řekl: 'Máme dost starostí s těmi původními [zotročenými], a ty k nim ještě přivedeš další?' [Mojžíš] tedy řekl [Sipoře:] 'Běž do otcovského domu!' Ona vzala své dva syny a odešla.

[3] A dva její syny, jehož jméno toho jednoho bylo Geršom, neboť řekl: 'Hostem byl jsem v zemi cizí'.

[4] A jméno toho jednoho bylo Elíezer, neboť: 'Bůh mého otce byl mi ku pomoci a vysvobodil mne před mečem faraónovým'.
'A vysvobodil mne před mečem faraónovým'.
Když Dátan a Abíram odhalili tu věc se [zabitým] Egypťanem [faraónovi], a ten si přál Mojžíše popravit [mečem], stalo se, že Mojžíš měl krk [tvrdý] jako mramorový sloup.
[Viz Rašiho komentář k Ex 2,15.]

[5] A přišel Jitro, tchán Mojžíšův, a jeho synové a jeho žena za Mojžíšem na poušť, kde on tábořil. Tam byla hora Boží.
'Na poušť'.
Cožpak nevíme sami, že byl na poušti? Spíše to Písmo uvádí k Jitrově cti: Žil si totiž [spokojeně] v úctě celého světa, a přece ho jeho srdce vybídlo k tomu, aby šel do pouště, na opuštěné místo, aby [tam] vyslechl slova Tóry.

[6] A řekl Mojžíšovi: 'Já, tvůj tchán Jitro, jsem přišel k tobě! A tvá žena a dva její synové s ní!'
'A řekl Mojžíšovi'.
[To znamená:] prostřednictvím posla.
[Mojžíš se totiž s Jitrem setkal až v následujícím verši. Kromě toho, kdyby se s Mojžíšem setkali osobně, Jitro by se mu nemusel takto složitě představovat.]
'Já, tvůj tchán Jitro, atd.'
[To znamená:] Nechceš-li vycházet kvůli mně, měl bys vyjít kvůli své ženě! A nechceš-li vycházet kvůli své ženě, měl bys vyjít kvůli svým dvěma synům!

[7] A vyšel Mojžíš v ústrety svému tchánovi, poklonil se a políbil ho. A zeptali se, muž svého přítele, na mír a přišli do stanu.
'A vyšel Mojžíš'.
V té chvíli byla Jitrovi prokázána veliká čest. Když vyšel Mojžíš, vyšli také Árón, Nádab a Abíhú. A nebyl [mezi Izraelci] nikdo takový, kdo by viděl tyto [muže] vycházet a nešel by s nimi!
'Poklonil se a políbil ho'.
Nevím [s jistotou], kdo se komu poklonil. Ale když je psáno: 'muž svého přítele', kdo se nazývá 'mužem'? Je to Mojžíš, neboť je psáno: 'A ten muž, Mojžíš' [Nu 12,3].
[Proto je pravděpodobné, že se Mojžíš klaněl Jitrovi.]

[8] A vypočítal Mojžíš svému tchánovi to vše, co učinil Pán faraónovi a Egypťanům skrze Izrael, všechny ty útrapy, které se nalézaly na cestě, a vysvobodil je Pán.
'A vypočítal Mojžíš svému tchánovi'.
Aby přivedl jeho srdce blíže k Tóře.
'Všechny ty útrapy'.
[To znamená:] u moře a s Amálekem.
'Útrapy [ha-telá'á]'.
[Hlásky] Lamed a Alef jsou součástí kořene. [Hláska] Tav je gramatická i kořenová a občas ze slova mizí. A podobné [je to se slovy:] teruma, tenufa, tekuma či tenu'a.

[9] A jásal Jitro nad veškerým tím dobrem, které učinil Pán Izraeli, že ho vysvobodil z ruky Egypta.
'A jásal [va-jichaed] Jitro'.
[To znamená:] 'a zaradoval se Jitro'. To je doslovný význam, ale agadický midráš [uvádí], že mu po těle naskočila husí kůže zármutkem nad zkázou Egypťanů. Jak praví přísloví: 'Před konvertitou, byť z desátého pokolení, neurážej Aramejce!'
[Hebrejský výraz jichaed je zde dáván do souvislosti se slovem chad, 'ostrý'. Podrobnější výklad uvádí Sanhedrin 94a. Jitro, přestože byl podle tradice konvertitou, byl nicméně zkázou Egypťanů hluboce dojat.]
'Nad veškerým tím dobrem'.
[To znamená:] nad dobrem many, studny a Tóry. A především nad tím, 'že ho vysvobodil z ruky Egypta'. Až doposud se žádnému z otroků nepodařilo uprchnout z Egypta, protože ta země byla zcela uzavřená. A nyní jich vyšlo šest myriád!

[10] A řekl Jitro: 'Požehnán buď Pán, který vysvobodil vás z ruky Egypta a z ruky faraónovy, který vysvobodil ten lid zpod ruky Egypta!'
'Který vysvobodil vás z ruky Egypta'.
[To znamená:] krutého lidu.
'A z ruky faraónovy'.
[To znamená:] krutého krále.
'Zpod ruky Egypta'.
Jak překládá [Targum], jedná se o výraz autority a nadřazenosti: 'ruka která je seshora tížila', tedy zotročovala.

[11] 'Nyní jsem poznal, že větší je Pán než všichni bohové, neboť v té věci, kterou kuli, byl nad nimi!'
'Nyní jsem poznal'.
[To znamená:] 'Měl jsem o Něm povědomost již dříve, a nyní tím spíše!'
[Viz Rašiho komentář k verši Ex 2,16.]
'Než všichni bohové'.
To nás učí, že [Jitro] byl obeznámen se všemi druhy modlářství na světě. Nevynechal totiž žádnou modlu, aby ji neuctíval.
'Neboť v té věci, kterou kuli, byl nad nimi'.
Jak překládá [Targum]. [Cizí bohové] je chtěli zničit vodou a sami byli vodou zničeni.
'Kterou kuli [zádú]'.
[To znamená:] 'kterou chystali ve zlém'. A naši mistři to vykládají z výrazu: 'A uvařil [va-jazed] Jákob vaření' [Gen 25,29], totiž že v tom hrnci, kde vařili, byli sami uvařeni. [Sota 11a]

[12] A vzal Jitro, tchán Mojžíšův, zápalnou oběť a zvířecí oběti Bohu. A přišel Árón a všichni starší Izraele, aby jedli chléb s tchánem Mojžíšovým před Bohem.
'Zápalnou oběť'.
Jak vyplývá [z jejího názvu], protože je celá strávena [ohněm].
'Zvířecí oběti'.
To jsou pokojné oběti.
'A přišel Árón, atd.'
A kam šel Mojžíš? Vždyť mu přece vyšel v ústrety a prokazoval mu veškeré pocty? Spíše tam Mojžíš stál a obsluhoval je.
'Před Bohem'.
Odtud víme, že kdo se účastní hostiny, na níž jsou přítomni učenci, jako by se účastnil lesku Šechiny.
[13] A stalo se nazítří, že usedl Mojžíš, aby soudil ten lid. A stál ten lid u Mojžíše od jitra až do večera.
'A stalo se nazítří'.
Byl to den po Dni smíření, jak jsme se poučili v Sifre. A co to znamená: 'nazítří'? Nazítří po [Mojžíšově] sestupu s hory [Sinaj]. Chtě nechtě musíš říci, že to bylo právě den po Dni smíření, [kdy Mojžíš sestoupil s druhými deskami], protože před odevzdáním Tóry [Mojžíš] nemohl říci: 'A seznamuji je s nařízeními, atd.' [Ex 18,16], a od odevzdání Tóry až do Dne smíření Mojžíš nezasedl, aby soudil lid. Bylo to totiž sedmnáctého tamuzu, kdy sestoupil [s hory] a rozbil desky, a nazítří vystoupil [zpět], zůstal tam osmdesát dní a sestoupil na Den smíření. Tento oddíl [o Jitrovi] tedy není zapsán v [chronologickém] pořadí, protože [výraz] 'A stalo se nazítří' lze použít až pro druhý rok [po odchodu z Egypta]. Také podle názoru toho, kdo říká, že Jitro přišel ještě před odevzdáním Tóry, se odchod do jeho země nemohl odehrát dříve, než druhý rok [po odchodu z Egypta]. Zde je totiž psáno: 'A poslal Mojžíš svého tchána' [Ex 18,27], ale při tažení pod korouhvemi shledáváme, že Mojžíš [Jitrovi] řekl: 'Táhneme my k tomu místu (…) Nikoliv, prosím, opouštěj nás!' [Nu 10,29-31] A pokud by se tato [část o Jitrovi odehrávala] před odevzdáním Tóry, tak když ho [Mojžíš] poslal [domů] a on šel, shledáváme snad někde, že se vrátil? A řekneš-li, že tam není psáno: 'Jitro', nýbrž: 'Chóbab' [Nu 10,29], a že to byl Jitrův syn, tak Chóbab byl [sám] Jitro, neboť je psáno: 'od synů Chóbaba, tchána Mojžíšova' [Sd 4,11].
'Že usedl Mojžíš (…) A stál ten lid'.
[Mojžíš] seděl jako král a všichni stáli. Ta věc Jitra rozladila, protože [Mojžíš] tím ponižoval čest Izraele. A proto ho pokáral, neboť je psáno: 'K čemu ty sedíš sám a všechen lid stojí u tebe?' [Ex 18,14].
'Od jitra až do večera'.
Je možné, aby to bylo řečeno [doslova]? Spíše je to tak, že na každého soudce, který soudí v dokonalé pravdě byť jen jednu hodinu, Písmo nahlíží tak, jako by se zabýval celý den Tórou, a jako by byl pomocníkem Svatého, budiž požehnán, při Díle stvoření, o němž je psáno: 'A byl večer, atd.' [Gen 1,5]
[Podrobně tuto pasáž vysvětluje traktát Šabat 10a.]

[15] A řekl Mojžíš svému tchánovi: 'Neboť přichází ke mně ten lid požádat Boha!'
'Neboť přichází'.
Jedná se o výraz v přítomném čase: 'neboť přichází'.
[Ve skutečnosti je v hebrejštině použito času budoucího.]
'Požádat Boha'.
Jak překládá [Targum:] 'žádat poučení', tedy žádat poučení ústy Mocného.

[16] 'Když je u nich věc, přijdou ke mně. A soudím mezi mužem a mezi jeho přítelem a seznamuji je s nařízeními Boha a Jeho zákony!'
'Když je u nich věc, přijdou'.
[To znamená:] Když někdo něco má, přijde ke mně.

[17] A řekl tchán Mojžíšův jemu: 'Nikoli dobrá je ta věc, kterou ty činíš!'
'A řekl tchán Mojžíšův'.
Písmo se o něm vyjadřuje uctivě jako [například] o tchánovi krále.
[Mohlo by zde totiž být jednoduše psáno: 'jeho tchán'.]

[18] 'Ochabnutím ochabneš, také ty, také lid tento, který je s tebou. Vždyť těžká je nad tebe ta věc! Nemůžeš činit ji sám!'
'Ochabnutím ochabneš'.
[Targum] překládá výrazem 'vadnout', [ve staré francouzštině] fleistrir, podobně jako [ve verši:] 'a listí ochablé' [Jer 8,13] nebo: 'jako chabne listí z révy, atd.' [Iz 34,4], které vadne kvůli horku a kvůli mrazu a jeho síla chabne a mizí.
'Také ty'.
[Výraz 'také'] zahrnuje Áróna, Chúra a sedmdesát starších.
[Kteří by mohli Mojžíšovi případně pomáhat.]
'Vždyť těžká je nad tebe'.
Obtížnost [této věci] daleko přesahuje tvou sílu.

[19] 'Nyní poslechni můj hlas, poradím ti, a bude Bůh s tebou! Buď ty lidu zástupcem Božím! A přinášej ty věci Bohu!'
'Poradím ti, a bude Bůh s tebou'.
[To znamená:] v této radě. [Jitro] mu řekl: 'Jdi se o tom poradit s Mocným!'
'Buď ty lidu zástupcem Božím!'
[To znamená:] prostředníkem a mluvčím mezi nimi a Všemohoucím. [Jitro mu řekl:] 'A vyptávej se Ho na Jeho výnosy!'
'Ty věci'.
[To znamená:] jejich sváry.

[20] 'A vysvětluj jim nařízení a zákony a seznamuj je s tou cestou, co chodit mají po ní, a s dílem, které mají činit!'

[21] 'A ty vyhlédni si z veškerého lidu muže schopné a obávající se Boha; muže pravdy nenávidící zisk. A vlož je veliteli tisíci, veliteli sta, veliteli padesáti a veliteli deseti.'
'A ty vyhlédni si'.
[To znamená:] ve Svatém duchu, který je na tobě.
[Mojžíš měl tedy použít svůj prorocký dar.]
'Muže schopné'.
[To znamená:] boháče, kteří nemusejí být nikomu zavázáni ani nikomu nadržovat.
'Muže pravdy'.
[To znamená:] ty důvěryhodné, na jejichž slova se lze spolehnout, neboť právě proto budou jejich slova [lidem] poslechnuta.
'Nenávidící zisk'.
[To znamená:] nenávidí majetek, [který by mohli získat] souzením, jak bylo řečeno: 'Žádný soudce, kterému při souzení vezmou majetek, nesmí být soudcem'. [Bava batra 58b]
'Veliteli tisíci'.
Takže bylo šest set velitelů na šest set tisíc [Izraelců]. [Sanhedrin 18a]
'Veliteli sta'.
Těch bylo šest tisíc.
'Veliteli padesáti'.
[Těch bylo] dvanáct tisíc.
'Veliteli deseti'.
[Těch bylo] šedesát tisíc.

[22] 'A budou soudit ten lid v každé době. A stane se, že každou věc velkou přinesou k tobě a každou věc malou budou soudit oni. A ulehčí se zponad tebe a ponesou s tebou!'
'A budou soudit'.
[Onkelos překládá:] 'vi-jidúnún' s významem 'přikazovat'.
'A ulehčí se zponad tebe'.
[To znamená:] 'tato věc [způsobí], aby se ti ulehčilo'. [Výraz] 'a ulehčí se [ve-hákel]' je jako [výraz:] 'a tížil své srdce' [Ex 8,11] nebo: 'a bili Moába' [2K 3,24], tedy v přítomném čase.

[23] 'Jestliže věc tuto učiníš, tak přikáže ti Bůh a můžeš obstát! A také veškerý lid tento na své místo přijde v míru.'
'Tak přikáže ti Bůh a můžeš obstát'.
[To znamená:] Jdi se o tom poradit s Mocným! Když ti to přikáže, tak to učiníš a budeš moci obstát. Ale když ti to nedovolí, tak nebudeš moci obstát!
'A také veškerý lid tento'.
[Výraz 'také' zahrnuje] Áróna, Nádaba, Abíhúa a sedmdesát starších, kteří ti nyní budou pomáhat.

[24] A poslechl Mojžíš hlas svého tchána a učinil všechno, co řekl.

[25] A vybral Mojžíš muže schopné z celého Izraele a dal je hlavami lidu: veliteli tisíci, veliteli sta, veliteli padesáti a veliteli deseti.

[26] A soudili ten lid v každé době. Tu věc tvrdou přinášeli Mojžíšovi a každou věc malou soudili oni.
'A soudili'.
[Onkelos překládá:] 'a soudili ten lid'.
'Přinášeli'.
[Onkelos překládá:] 'přinášeli'.
'Soudili [jišepútú] oni'.
To je jako [výraz] jišpótú. A podobně [výraz:] 'nepřecházej [ta'avúrí]' [Rút 2,8] je jako [výraz] ta'avórí. A [Targum] překládá: 'budou soudit'. Předchozí verše byly v rozkazovacím způsobu. Proto je [Onkelos] překládá: 'a ať soudí', 'ať přinesou' a 'ať soudí', [zatímco] tyto [verše] se týkají provádění [rozkazů].

[27] A poslal Mojžíš svého tchána, ať jde si do své země.
'Ať jde si do své země'.
[To znamená:] aby konvertoval svou rodinu.

Kapitola devatenáctá

[1] V měsíci třetím, co odešli synové izraelští ze Země egyptské, v den tento přišli na poušť Sinaj.
'V den tento'.
[To znamená:] na Nový měsíc. Stačilo by, kdyby bylo psáno: 'v den onen'. Co to znamená: 'v den tento'? Že ti budou slova Tóry stejně novými jako kdyby ti byla dána dnes.

[2] A vytáhli z Refídimu, přišli na poušť Sinaj a utábořili se v poušti. A utábořil se tam Izrael naproti hoře.
'A vytáhli z Refídimu'.
Proč je to nutné znovu opakovat a vysvětlovat, odkud táhli? Vždyť už přece bylo psáno, že se utábořili v Refídimu! Je zřejmé, že vytáhli odtamtud! Spíše je srovnáváno jejich tažení z Refídimu s příchodem na poušť Sinaj: tak jako jejich příchod na poušť Sinaj byl v pokání, rovněž jejich tažení z Refídimu bylo v pokání.
'A utábořil se tam Izrael'.
[To znamená:] jako jeden muž, s jednotnou myslí. Ale všechna ostatní utáboření se odehrála za mrzutostí a hádek.
[To je odvozováno z použitého singuláru, který je zde neobvyklý.]
'Naproti hoře'.
[To znamená:] na její východní straně. Na každém místě [v Písmu], kde se vyskytuje [výraz] 'naproti', to znamená 'na východě'.

[3] A Mojžíš vystoupil k Bohu. A zavolal na něj Pán z hory a řekl: 'To řekneš domu Jákobovu a prozradíš synům izraelským:'
'A Mojžíš vystoupil'.
[To znamená:] druhého [sivanu]. Všechny jeho výstupy se odehrály ráno, neboť je psáno: 'A přivstal si Mojžíš z jitra' [Ex 34,4].
'To řekneš'.
[To znamená:] v této řeči a v tomto pořadí.
[Mojžíš měl tedy mluvit hebrejsky a říci to nejprve ženám a potom mužům.]
'Domu Jákobovu'.
To znamená ženy. [Svatý, budiž požehnán, mu tím oznámil:] 'Řekneš jim to sladkým hlasem!'
[Výraz 'dům' v hebrejštině často označuje ženy. Viz Rašiho komentář k verši Nu 12,1.]
'A prozradíš synům izraelským'.
[Svatý, budiž požehnán, mu tím oznámil:] 'Tresty a podrobnosti [náboženských povinností] vysvětlíš mužům slovy trpkými jako pelyněk!'
[Jedná se o slovní hříčku s výrazy 'prozradíš [tagéd]' a 'pelyněk [gidin]'.]

[4] 'Vy spatřili jste, co učinil jsem Egyptu! A zvedl jsem vás na křídlech orlů a přivedl jsem vás k sobě!'
'Vy spatřili jste'.
Nedostali jste se [k tomu] žádnou tradicí, nevzkázal jsem vám to žádnými slovy, nenechal jsem vám to dosvědčit žádnými svědky, nýbrž: 'Vy spatřili jste, co učinil jsem Egyptu!' Provinil se přede mnou mnoha přestupky ještě předtím, než si zadal s vámi, ale já jsem ho potrestal pouze kvůli vám!
'A zvedl jsem vás'.
To znamená: Ten den, kdy Izrael přišel do Ramesesu. Izrael byl totiž rozptýlen po celé zemi Gošenu, ale v jediné chvíli, kdy se měli dát na pochod, se všichni shromáždili u Ramesesu. Onkelos překládá [výraz] 'a zvedl jsem' jako 'a přepravil jsem vás' ve smyslu: 'dal jsem vám táhnout'. Upravuje totiž slova v úctě k Nejvyššímu.
'Na křídlech orlů'.
[To znamená:] jako orel, který nese své mládě na křídlech. [Svatý, budiž požehnán, tím řekl:] 'Všichni ostatní ptáci si totiž berou svá mláďata mezi nohy v obavě z nějakého jiného ptáka, který by mohl letět nad nimi, ale orel se bojí jedině člověka, který by na něj mohl vystřelit šíp, protože žádný jiný pták se nad něj nedostane. Proto si bere [mladé] na svá křídla a říká si: 'Raději ať šíp zasáhne mne nežli má mláďata!' Také já jsem učinil takovou věc, [neboť je psáno:] 'A vytáhl anděl Boží (…) A přišel mezi tábor egyptský, atd.' [Ex 14,19-20]. A Egypťané stříleli šípy a kameny z katapultů, které oblak zachytával.
'A přivedl jsem vás k sobě'.
Jak překládá [Targum].
[Targum překládá: 'A přivedl jsem vás k mé bohoslužbě'.]

[5] 'A nyní, jestliže poslechnutím poslechnete můj hlas a budete střežit mou Smlouvu, tak budete mi klenotem ze všech lidí, neboť má je celá země!'
'A nyní'.
Jestliže nyní přijmete [Tóru], bude to pro vás později příjemné, protože každý začátek je těžký.
'A budete střežit mou Smlouvu'.
Kterou s vámi rozetnu ohledně dodržování Tóry.
'Klenotem'.
[To znamená:] 'milovaný poklad', podobně jako [ve verši:] 'a klenoty králů' [Kaz 2,8], [což znamená:] vzácnosti a drahokamy, které králové ukrývají [v pokladnicích]. [Svatý, budiž požehnán, tím řekl:] 'Také vy budete mým klenotem nad ostatní národy! Neříkejte však, že mám pouze vás, a že nemám společně s vámi ještě jiné! Co bych byl zač, kdybych svou lásku k vám nedokázal projevit? Vždyť má je celá země, a oni nejsou v mých očích a přede mnou ničím [vzácným]!'

[6] 'A vy budete mi královstvím kněží a národem svatým! Toto jsou slova, která promluvíš k synům izraelským!'
'A vy budete mi královstvím kněží'.
[To znamená:] 'princů', jak si můžeš přečíst: 'A synové Davidovi kněžími byli' [2S 8,18].
'Toto jsou slova'.
[To znamená:] Nic méně a nic více.

[7] A přišel Mojžíš, vyzval starší lidu a vložil před ně všechna slova tato, která přikázal mu Pán.

[8] A odvětil všechen lid jednotně, a řekli: 'Všechno, co promluvil Pán, učiníme!' A vrátil Mojžíš slova lidu Pánovi.
'A vrátil Mojžíš slova lidu, atd.'
[To znamená:] zítřejšího dne, což bylo třetího [sivanu], protože vystupoval [na horu] pouze ráno. Ale cožpak bylo zapotřebí, aby Mojžíš [tu odpověď] vyřizoval? Spíše tě Písmo na [příkladu] Mojžíšově přichází poučit o slušnosti: neřekl si totiž: 'Jelikož je Ten, kdo mne poslal, [Vše]vědoucí, nemusím Mu to vyřizovat!'

[9] A řekl Pán Mojžíšovi: 'Hle, já přijdu za tebou v hustotě oblaku kvůli tomu, aby slyšel ten lid má slova s tebou! A také tobě budou důvěřovat navždy!' A prozradil Mojžíš slova lidu Pánovi.
'V hustotě oblaku'.
[To znamená:] v hustotě toho oblaku, který [se nazývá] 'mračno'. [De 4,11].
'A také tobě'.
A také těm prorokům, kteří přijdou po tobě.
'A prozradil Mojžíš, atd.'
[To znamená:] zítřejšího dne, což byl čtvrtý [den] měsíce [sivanu].
'Slova lidu'.
[Mojžíš řekl:] 'Vyslechl jsem od nich odpověď na tu věc, že to chtějí slyšet od Tebe, [a nikoliv ode mne]! Je něco jiného, slyšet to z úst posla, než slyšet to z úst [samotného] Krále. Přejeme si spatřit našeho Krále!'

[10] A řekl Pán Mojžíšovi: 'Jdi k lidu a posvěcuj je dnes a zítra, ať vyperou si pláště!'
'A řekl Pán Mojžíšovi'.
Když je tomu tak, že chtějí, aby se k nim mluvilo přímo, 'jdi k lidu!'
'A posvěcuj je'.
[To znamená:] A sezvi je, aby se během dneška a zítřka připravili!

[11] 'A buďte připraveni na den třetí, neboť v den třetí sestoupí Pán na očích veškerého lidu na horu Sinaj!'
'A buďte připraveni'.
[To znamená:] buďte odděleni od svých žen.
'Na den třetí'.
Což byl šestý [den] měsíce [sivanu]. Pátého vystavěl Mojžíš oltář pod horou a dvanáct pomníků. Celé toto téma je popsáno v oddíle 'A toto jsou výnosy' [Ex 24,4]. A v Tóře neexistuje žádné 'předtím' ani 'potom'.
[Tzn. všechny události v Písmu po sobě nemusejí následovat chronologicky.]
'Na očích veškerého lidu'.
To nás učí, že mezi nimi nebyl žádný slepec, protože všichni [slepci] byli uzdraveni.

[12] A ohraničíš lid okolo, řka: 'Střezte se vystoupit na horu a dotknout se jejího konce! Každý, kdo dotkne se hory, smrtí zemře!'
'A ohraničíš'.
[To znamená:] Stanovíš jim pevné mezníky, aby se nepřibližovali dále za tu hranici.
'Řka'.
Ta hranice jim bude říkat: 'Střezte se vystupovat odtud dál!' A ty je o tom budeš varovat.
'A dotknout se jejího konce'.
[To znamená:] 'byť jejího konce'.

[13] 'Nedotkne se ho ruka, neboť ukamenováním bude ukamenován nebo strčením bude strčen. Jestliže je zvířetem, jestliže je mužem, nepřežije. Při táhlém [zatroubení] rohu oni vystoupí na horu!'
'Strčením bude strčen'.
Odtud víme ohledně odsouzenců k ukamenování, že je [nejprve] strčíme dolů z místa kamenování, které je [jámou] o výšce dvou [mužů]. [Sanhedrin 45a]
'Bude strčen'.
[To znamená:] bude poslán k zemi, podobně jako [ve verši:] 'strčil do moře' [Ex 15,4].
'Při táhlém [zatroubení] rohu'.
[To znamená:] 'až se ozve roh táhlým zatroubením'. Je to znamení odcházející Šechiny a závěrečný zvuk [hudební skladby]. A až [Šechina] odejde, lidé smějí vystupovat [na horu].
'Rohu [ha-jóbel]'.
To je šófar z berana, protože arabsky se 'beran' řekne jóbala. Jednalo se o roh z Izákova berana.

[14] A sestoupil Mojžíš s hory k lidu a posvětil lid. A vyprali si pláště.
'S hory k lidu'.
To nás učí, že Mojžíš se nevěnoval svým [soukromým] záležitostem, nýbrž [šel] s hory [rovnou] k lidu.

[15] A řekl lidu: 'Buďte připraveni na třetí dny, nepřistupujte k ženě!'
'Buďte připraveni na třetí dny'.
[To znamená:] 'na závěr tří dnů', což je čtvrtý den. Mojžíš si totiž přidal jeden den z vlastní vůle, což je názor rabiho Joseho. Ale podle názoru toho, kdo říká, že [Izraelci] obdrželi Desatero šestého [dne] měsíce [sivanu], Mojžíš nepřidával nic, a [výraz:] 'na třetí dny' znamená totéž, co: 'na třetí den'.
[Diskusi na toto téma viz Šabat 87a.]
'Nepřistupujte k ženě'.
[To znamená:] '[Nepřistupujte k ženě] po všechny ty tři dny, aby se nestalo, že vás ženy třetího dne [rituálně] poskvrní, nýbrž buďte čistí pro přijetí Tóry!' Kdyby totiž během těch tří dnů vykonávali manželský styk, některá žena by mohla uvolnit [starý] výron spermatu až po [rituální] koupeli a znovu se tím poskvrnit. Ale po uplynutí tří dnů se sperma zkazí a není schopné plodit, takže ženu, z níž vyšlo, už neposkvrňuje.

[16] A stalo se v den třetí, když bylo jitro, že byly hlasy, blesky a oblak těžký na hoře, a hlas šófaru silný nadmíru. A zachvěl se veškerý ten lid, který byl v táboře.
'Když bylo jitro'.
To nás učí, že kvůli nim předcházela jistá věc, která není pro smrtelníka obvyklá: aby mistr čekal na svého žáka. A totéž nalézáme [ve verši:] 'Vstaň, vyjdi na tu pláň (…) A vstal jsem a vyšel jsem na tu pláň, a hle: tam Sláva Pánova stála!' [Ez 3,22-23]

[17] A vyvedl Mojžíš ten lid v ústrety Bohu z tábora a postavili se vespod hory.
'V ústrety Bohu'.
To nás učí, že Šechina jim vyšla v ústrety, jako když ženich vychází v ústrety nevěstě. A to je význam verše: 'Pán od Sinaje přišel' [De 33,2], přičemž není psáno: 'k Sinaji přišel'.
[Výraz 'v ústrety' je zde chápán ve smyslu dvou k sobě se přibližujících účastníků setkání (srv.Ex 4,14).]
'Vespod hory'.
Podle doslovného významu [to znamená:] 'u paty hory'. Ale midráš [uvádí], že ta hora byla vyvrácena ze svého místa a zakryla je jako sud. [Šabat 88a]
[Podle tradice dostali Izraelci na vybranou, že buď přijmou Tóru nebo zůstanou pod horou navěky.]

[18] A hora Sinaj byla zadýmaná celá, protože sestoupil na ni Pán v ohni. A stoupal jeho dým jako dým výhně, a chvěla se celá ta hora nadmíru.
'Zadýmaná ['ášan] celá'.
[Výraz] ''ášan' není substantivum, protože [hláska] Šin je punktována [samohláskou] patach. Spíše se jedná o tvar pá'al, podobně jako ámar, šámar nebo šáma'. [Targum] proto překládá: 'byla zadýmaná celá', leč nepřekládá: 'dýmala'. Všechny [ostatní výrazy] ''ášán', které se vyskytují v Písmu, jsou punktovány [samohláskou] kámec, protože se jedná o slovesa.
'Výhně'.
[To znamená: na pálení] vápna. Mohl [bych říci, že dým byl jako dým] výhně, ale ne větší. [Proto] Písmo praví: 'planula ohněm až do srdce nebes' [De 4,11]. A proč Písmo praví: 'výhně'? Aby uši uslyšely to, co slyšet dokáží; aby předkládalo lidem náznaky, které znají. Podobně [stojí psáno:] 'Jako lev řve' [Joz 11,10]. Ale kdo dal lvovi sílu, ne-li On? A Písmo Ho [přesto] srovnává se lvem? Spíše Ho popisujeme a přirovnáváme k Jeho stvořením, aby uši uslyšely to, co slyšet dokáží. Podobně [stojí psáno:] 'A Jeho hlas byl jako hlas vod mnohých' [Ez 43,2]. Ale kdo dal vodám hlas, ne-li On? [Spíše] Ho popisuješ srovnáváním s Jeho stvořeními, aby uši uslyšely to, [co slyšet dokáží].

[19] A stalo se, že hlas šófaru šel a sílil nadmíru. Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal v hlasu.
'Šel a sílil nadmíru'.
Obyčejnému člověku se stává, že po celou dobu [jednoho] táhlého zatroubení jeho hlas slábne a ubývá. Ale zde [hlas] 'šel a sílil nadmíru'. A pročpak to? Aby od začátku uši uslyšely to, co slyšet dokáží.
[Tzn. aby si lidé na ten velký hluk postupně zvykli.]
'Mojžíš mluvil'.
Když Mojžíš mluvil a tlumočil ta slova Izraeli (protože oni slyšeli z úst Mocného pouze [přikázání:] 'Já [jsem Pán]' [Ex 20,2] a 'Nebudeš mít [bohy jiné]' [Ex 20,3]), Svatý, budiž požehnán, mu pomohl a poskytl mu sílu, aby mu hlas zesílil a stal se [dobře] slyšitelným.
'Odpovídal v hlasu'.
[To znamená:] odpovídal mu ohledně [potřeb Mojžíšova] hlasu, podobně jako [ve verši:] 'který odpoví v ohni' [1K 18,24], [což znamená:] ohledně ohně, totiž aby sestoupil.

[20] A sestoupil Pán na horu Sinaj, na vrcholek té hory. A vyzval Pán Mojžíše na vrcholek té hory, a vystoupil Mojžíš.
'A sestoupil Pán na horu Sinaj'.
Mohl [bych říci], že tam sestoupil doslova. [Proto] Písmo praví: 'Že z nebes mluvil jsem s vámi' [Ex 20,22]. To nás učí, že [Svatý, budiž požehnán], roztáhl horní i dolní nebesa a rozložil je na tu horu jako na lůžko. Na ně pak snesl Trůn slávy.

[21] A řekl Pán Mojžíšovi: 'Sestup, varuj lid, ať nevyrážejí k Pánovi, aby nespatřili! A padlo by z nich mnoho!'
'Varuj lid'.
Varuj je, ať nevystupují na horu!
'Ať nevyrážejí, atd.'
Ať nevyrážejí ze svého postavení kvůli své touze po Pánovi, aby [náhle] nespatřili, že se přiblížili k okraji hory!
'A padlo by z nich mnoho!'
[To znamená:] ať by z nich padl kdokoliv, dokonce i jediný [mrtvý] by pro mne byl jako [ztráta] mnohých!
[Výraz 'padl' je zde v hebrejštině uveden v singuláru, což je podivné.]
'Nevyrážejí'.
Každé 'vyrážení' znamená oddělení se od společného celku. Také ti, kdo se oddělují z davu lidí, vyrážejí ze svého místa.

[22] 'A také kněží přistupující k Pánovi se posvětí, ať nepotrhá je Pán!'
'A také kněží'.
[To znamená:] 'také prvorozenci, kteří mají na starost bohoslužbu'. [Zevachim 115b]
[Skuteční kněží totiž v té době ještě neexistovali.]
'Přistupující k Pánovi'.
[To znamená:] aby přinesli oběti. Ani oni nesmějí spoléhat na svou výjimečnost ohledně [zakázaného] výstupu [na horu].
'Se posvětí'.
[To znamená:] budou připraveni setrvat na svých místech.
'Ať nepotrhá'.
[To je odvozeno] z výrazu 'trhlina'. [To znamená:] 'Ať je nezabije a nezpůsobí mezi nimi trhlinu!'

[23] A řekl Mojžíš Pánovi: 'Nemůže ten lid vystoupit na horu Sinaj, neboť Ty varoval jsi nás, řka: Ohranič tu horu a posvěť ji!'
'Nemůže ten lid'.
Nemusím je varovat, protože už varováni byli a vědí to po celé ty tři dny. Nemohou tedy vystoupit [na horu], protože k tomu nedostali svolení!

[24] A řekl mu Pán: 'Jdi, sestup, ať vystoupíš ty a Árón s tebou a kněží. A lid nevyrazí, aby vystoupili k Pánovi, ať nepotrhá je!'
'Jdi, sestup'.
A varuj je podruhé, protože člověka musíme varovat před jeho [nezákonným] skutkem a musíme ho varovat znovu během jeho skutku.
'Ať vystoupíš ty a Árón s tebou a kněží'.
Mohl [bych říci], že také oni [vystoupí] s tebou. [Proto] Písmo praví: 'vystoupíš ty'. Musíš tedy říci: Ty, [Mojžíši], budeš mít své vlastní místo, Árón bude mít své vlastní místo a kněží budou mít své vlastní místo. Mojžíš se tedy přiblížil více než Árón, Árón více než kněží a lid nesměl za žádných okolností vyrazit ze svého místa, aby spatřil Pána.
'Ať nepotrhá [jiperác] je'.
Přestože je toto [slovo] punktováno [samohláskou] chatuf kámec, nezměnil se jeho význam. Tak se chová každé slovo punktované [samohláskou] melopum, když se v něm vyskytne [spojovník] makef, totiž že se jeho punktace změní na chatuf kámec.

[25] A sestoupil Mojžíš k lidu a řekl jim to.
'A řekl jim to'.
[To znamená:] toto varování.

Kapitola dvacátá

[1] A promluvil Bůh všechna slova tato, řka.
'A promluvil Bůh'.
[Jméno] 'Bůh [Elohim]' zde znamená právě Soudce. A taktéž je psáno: 'Boha nebudeš proklínat' [Ex 22,27], což [Targum] překládá jako: 'soudce'. Jelikož v Tóře existují takové kapitoly, které když člověk vyplní, tak obdrží odměnu, ale pokud ne, tak ho nestihne žádný trest, mohl [bych říci], že k nim patří i Desatero. [Proto] Písmo praví: 'A promluvil Bůh', [což znamená:] Soudce, který trestá.
'Všechna slova tato'.
To nás učí, že Svatý, budiž požehnán, pronesl celé Desatero v jediném výroku, což by žádný člověk nedokázal. Když je tomu tak, proč tedy Písmo ještě praví: 'Já [jsem Pán]' [Ex 20,2] a 'Nebudeš mít [bohy jiné]' [Ex 20,3]? Protože opakoval a vysvětloval každé přikázání zvlášť.
'Řka'.
To nás učí, že lid odpovídal na příkaz 'Ano' a na zákaz 'Ne'.

[2] Já jsem Pán, tvůj Bůh, který tě vyvedl ze Země egyptské z domu otroků.
'Který tě vyvedl ze Země egyptské'.
[To znamená:] Toto vyvedení je dostatečným důvodem, abyste sloužili mně!
Jiná verze: Jelikož se jim [Svatý, budiž požehnán], odhalil u [Rákosového] moře jako válečný rek, a odhalil se také jako stařec plný milosrdenství, neboť je psáno: 'A pod Jeho nohama cosi jako dílo kamene safírového' [Ex 24,10], což znamenalo [situaci] v době jejich otroctví [v Egyptě]. 'A jako samotná nebesa' [Ex 24,10], [což znamenalo situaci] po jejich vykoupení. Proto [Svatý, budiž požehnán, řekl:] 'I když jsem změnil své vzezření, neříkej, že existují dvě [nebeské] moci! Já to jsem, kdo tě vyvedl z Egypta a [byl s tebou] u [Rákosového] moře!'
Jiná verze: Jelikož slyšeli množství hlasů, neboť je psáno: 'ty hlasy' [Ex 19,18]; hlasů přicházejících ze čtyř světových stran, od nebes a od země, neříkej, že existuje mnoho [nebeských] mocí! A proč je psáno v singuláru 'tvůj Bůh'? Poskytovalo to Mojžíšovi příležitost, aby se stal obhájcem [lidu] v záležitosti [zlatého] býčka. Proto je psáno: 'Proč, Pane, vzplanula Tvá zlost na Tvůj lid?' [Ex 32,11] [Mojžíš řekl:] 'Nikoliv jim jsi poručil: 'Nebudete mít bohy jiné', nýbrž [pouze] mně samotnému!'
'Z domu otroků'.
[To znamená:] z domu faraónova, který si vás zotročil. - Nebo to tak není [a znamená to:] 'z domu otroků', protože byli otroky [jiných] otroků? - Písmo praví: 'A vykoupil tě z domu otroků, z ruky faraóna, krále Egypta' [De 7,8]. Musíš tedy říci, že byli otroky královými, a nebyli otroky [jiných] otroků.

[3] Nebudeš mít bohy jiné přede mnou.
'Nebudeš mít'.
Proč je to psáno [takhle]? - Když je psáno: 'Neučiníš si' [Ex 20,4], vím z toho pouze to, že [modlu] nesmím učinit. Odkud vím, že již učiněnou [modlu] si nesmím ponechat? Písmo praví: 'Nebudeš mít'.
'Bohy jiné'.
[To znamená:] kteří nejsou [skutečnými] bohy, ale jiné [národy] si z nich bohy činí. A není vhodné vykládat [výraz] 'bohy' [ve smyslu:] 'jiné než jsem já', protože by bylo vůči Nejvyššímu neuctivé nazývat je 'bohy' srovnatelné s Ním.
Jiná verze: [Stojí psáno:] 'Bohy jiné', protože jsou jiní (cizí) svým vlastním uctívačům. [Uctívači] na ně totiž volají, ale oni jim neodpovídají, jako by byli někdo jiný, kdo se s nimi vůbec nezná.
'Přede mnou'.
[To znamená:] 'po celou dobu mého trvání', aby někdo neřekl, že modlářství bylo zakázáno pouze tomuto pokolení.

[4] Neučiníš si sochu a každou napodobeninu toho, co je na nebesích nahoře, co je na zemi dole, a co je ve vodách pod zemí.
'Sochu [pesel]'.
[Nazývá se tak] kvůli tomu, že je vytesaná [nipasal].
'A každou napodobeninu'.
[To znamená:] napodobeninu libovolné věci, která je na nebesích.

[5] Nebudeš se klanět jim a nebudeš jim sloužit. Vždyť já jsem Pán, tvůj Bůh, Bůh žárlivý, navštěvující zkaženost otců na synech ve třetích a ve čtvrtých [pokoleních] mne nenávidících.
'Bůh žárlivý'.
[To znamená], že je žárlivý s potrestáním, takže nebude jednat shovívavě tím, aby odpouštěl hřích modloslužby. Každý výraz 'žárlivost', [který se vyskytuje v Písmu], ve staré francouzštině enprenment, [znamená] 'zamýšlení trestu'.
'Mne nenávidících'.
Jak překládá [Targum]. [To znamená syny], kteří pokračují v konání svých otců. [Sanhedrin 27b]

[6] A ukládám milost tisícům milujících mne a střežících má přikázání.
'Ukládám milost'.
[To znamená] tu, kterou činí člověk, abych ho odměňoval po dva tisíce pokolení. Shledáváme tedy, že [Boží] Míra dobra je pětsetkrát větší nežli Míra trestu, protože ta druhá je pro čtyři pokolení a ta první pro tisíc [pokolení]. [Tosefta Sota IV,1]

[7] Nezvedneš Jméno Pána, svého Boha, nadarmo! Vždyť nezprostí Pán toho, kdo vloží Jeho Jméno nadarmo!
'Nadarmo'.
(Druhý význam je 'lživě', jak překládá [Targum].) Jak bylo řečeno: Jaká je to 'přísaha nadarmo'? Když někdo přísahá, aby vyvrátil známou věc, [například], že kamenný sloup je ze zlata.
(První význam je 'zbytečně', jak překládá [Targum].) To je případ toho, kdo přísahá zbytečně a bezvýznamně, [například] že strom je strom, nebo že kámen je kámen. [Ševuot 29a]

[8] Připomínej den šabatu, abys ho světil.
'Připomínej'.
'Připomínej' a 'Střez' [De 5,12] bylo řečeno během jediné [Boží] promluvy. A podobně: 'Jeho znesvětitelé smrtí zemřou' [Ex 31,14] a 'A v den šabatu dva beránky' [Nu 28,9]. A podobně: 'Neoblékneš si ša'aatnez (…) Střapce si učiníš' [De 22,11-12]. A podobně: 'Nahotu ženy svého bratra' [Le 18,16] a 'Její javam vejde k ní' [De 25,5]. To je význam verše: 'Jedno promluvil Bůh, dvojí toto jsem slyšel!' [Ž 62,12] Výraz 'připomínej [záchór]' je ve tvaru pá'ól, podobně jako: 'jedení [áchól] a pití' [Iz 22,13] nebo: 'chůzí [hálóch] a pláčem' [2S 3,16]. A takto [ten příkaz] vysvětlujeme: Nauč své srdce neustále si připomínat den šabatu, takže když ti přijde pod ruku nějaká pochoutka, odlož si ji na dobu šabatu. [Beca 16a]
[Výraz 'připomínat' se týká příkazu (světit šabat), výraz 'střežit' se týká zákazu (pracovat o šabatu). Podobně rozporné jsou i následující dvojice veršů. První z nich zakazuje znesvěcovat šabat prací, ale přitom přikazuje obětovat beránky, což jistou práci představuje. Druhá z nich zakazuje směs vlny a lnu, která se však vyskytuje v přikazovaných 'střapcích' (cicit). Třetí z nich zakazuje sňatek se švagrovou, ale jinde ho (za jistých okolností) přikazuje.]

[9] Šest dní budeš sloužit a činit veškerou svou práci.
'A činit veškerou svou práci'.
Až nastane šabat, budeš předstírat, jako by byla veškerá tvá práce již učiněna, takže o práci vůbec nebudeš přemýšlet.

[10] A den sedmý je šabatem Pána, tvého Boha. Nebudeš činit každou práci: ty, tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok, tvá otrokyně, tvé zvíře a host, který je ve tvých branách.
'Ty, tvůj syn, tvá dcera'.
To znamená nedospělce. - Nebo to tak není [a znamená to] dospělé? - Musíš říci, že ti už byli varováni. Spíše [tento verš] přichází varovat pouze dospělé ohledně odpočinku nedospělců. A to je totéž, co jsme se naučili: 'Nedospělce, který přijde [s návrhem] rozdělat [oheň], neposloucháme, protože za jeho odpočinek jsi [zodpovědný] ty.' [Šabat 121a]

[11] Vždyť šest dní činil Pán nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich. A spočinul v den sedmý. Proto požehnal Pán den sedmý a posvětil ho.
'A spočinul v den sedmý'.
Smím-li to tak [o Něm] říci. [Svatý, budiž požehnán], napsal sám o Sobě, že odpočinul, abychom se z toho poučili metodou kal va chómer, že člověk, který [na rozdíl od Něj] pracuje namáhavě a lopotně, si musí o šabatu [tím spíše] odpočinout.
'Požehnal (…) a posvětil ho'.
Požehnal ho manou, kterou šestý [den] zdvojnásobil, [neboť je psáno:] 'chleba dvojnásob' [Ex 16,22]. A posvětil ho manou, která ten den nesestupovala.

[12] Cti otce svého a matku svou, aby se prodloužily tvé dny na té půdě, kterou Pán, tvůj Bůh, dává tobě.
'Aby se prodloužily tvé dny'.
Když je budeš ctít, prodlouží se tvé dny. Ale když ne, zkrátí se, protože slova Tóry jsou psána ve zkratce: 'ano' v sobě zahrnuje 'ne' a 'ne' v sobě zahrnuje 'ano'.
[Takže i když to není výslovně psáno, můžeme odvozovat logický opak.]

[13] Nezavraždíš.

[14] Nesesmilníš.
'Nesesmilníš'.
Míněno je smilnění pouze s provdanou ženou, neboť je psáno: 'Smrtí zemře ten smilník a ta smilnice' [Le 20,6]. A dále je psáno: 'Ta žena smilnící, pod svým mužem beroucí si cizince' [Ez 16,32].

[15] Nepokradeš.
'Nepokradeš'.
Písmo hovoří o krádeži lidí [tj.o únosech], [zatímco verš] 'Nebudete krást' [Le 19,11] se týká krádeže majetku. - Nebo to tak není a toto znamená krádež majetku a tamto znamená krádež lidí? - Musíš říci: Věc vykládáme podle jejího kontextu. Tak jako [přikázání] 'Nezvraždíš' [Ex 20,13] a 'Nesesmilníš' [Ex 20,14] pojednávají o věcech, kvůli nimž vzniká vina trestu smrti ústy soudního dvora, rovněž 'Nepokradeš' pojednává o věci, kvůli níž vzniká vina trestu smrti ústy soudního dvora. [Sanhedrin 86a]
[Za krádež majetku se trest smrti nedával, ale za únosy lidí ano.]

[16] Neodvětíš ve svém příteli svědectvím lživým.

[17] Nepožádáš o dům svého přítele a nepožádáš o ženu svého přítele, jeho otroka, jeho otrokyni, jeho býka, jeho osla a všechno, co je tvého přítele.

[18] A všechen lid viděl ty hlasy a ty blesky a hlas toho šófaru a tu horu dýmající. A viděl to ten lid, třásli se a stanuli opodál.
'A všechen lid viděl'.
To nás učí, že mezi nimi nebyl žádný slepec. A odkud víme, že mezi nimi nebyl žádný němý? Písmo praví: 'A odvětil všechen lid' [Ex 19,8]. A odkud víme, že mezi nimi nebyl žádný hluchý? Písmo praví: 'Učiníme a poslechneme' [Ex 24,7].
'Viděl ty hlasy'.
Viděli to, co se [obvykle jen] slyšívá, což už nikdy jindy možné nebylo.
'Ty hlasy'.
[To znamená:] vycházející z úst Mocného.
'Třásli se [va-jánu'ú]'.
[Výraz] nó'a znamená 'třást se'.
'A stanuli opodál'.
Ustoupili dozadu o dvanáct milin, což byla délka jejich tábora, ale přišli služební andělé a pomohli jim vrátit se zpět, neboť je psáno: 'Andělé zástupů je postrkují, postrkují' [Ž 68,13].
[Překlad verše Ž 68,13 je přizpůsoben danému kontextu.]

[19] A řekli Mojžíšovi: 'Mluv ty s námi, a poslechneme! Ať nemluví s námi Bůh, ať nezemřeme!'

[20] A řekl Mojžíš lidu: 'Nebojte se! Vždyť aby přešel pokušeními vás, přišel Bůh, a aby přešel bytím obavy Své před vámi, abyste nehřešili!'
'Aby přešel pokušeními vás'.
[To znamená:] aby vás proslavil před světem. Stanete se známými mezi národy tím, že On se vám odhalil ve Své Slávě!
[Raši tento výraz nepřekládá 'pokušeními', jak je obvyklé, protože Mojžíš lid vyzýval, aby se nebál. V případě chystaného pokušení by však obavy byly na místě.]
'Pokušeními [nasót]'.
Jedná se o výraz pozvednutí a zveličení, podobně jako [ve verši:] 'Pozvedněte korouhev [nes]' [Iz 62,10], 'Pozvednu svou korouhev [nisí]' [Iz 49,22] nebo: 'A jako korouhev [ve-cha-nes] na pahorku' [Iz 30,17], která se vztyčuje.
'A aby přešel bytím obavy Své'.
Kvůli tomu, že jste Ho spatřili, bude obávaný a respektovaný. Je vám známo, že mimo Něj žádný není, a proto se ho budete obávat!

[21] A stanul lid opodál a Mojžíš přistoupil k tomu mračnu, kde byl tam Bůh
'Přistoupil k tomu mračnu'.
[Překonal] tři překážky: temnotu, oblak a mračno, neboť je psáno: 'A hora planula ohněm až do srdce nebes, temnota, oblak a mračno' [De 4,11]. 'Mračno' je ta 'hustota oblaku', o níž je psáno: 'Hle, já přijdu za tebou v hustotě oblaku' [Ex 19,9].

[22] A řekl Pán Mojžíšovi: 'To řekneš synům izraelským: Vy jste viděli, že z nebes mluvil jsem s vámi!'
'To řekneš'.
[To znamená:] tímto jazykem [tj.hebrejsky].
'Vy jste viděli'.
Je rozdíl mezi tím, co člověk sám vidí, a tím, o čem mu vyprávějí druzí, protože ohledně vyprávění druhých bývá občas na rozpacích, zda tomu má uvěřit.
'Že z nebes mluvil jsem'.
Ale jiný verš praví: 'A sestoupil Pán na horu Sinaj' [Ex 19,20]? Přichází tedy třetí verš, aby je vyrovnal: 'Z nebes ti dal slyšet Svůj hlas, aby tě pokáral, a na zemi ti dal spatřit oheň Svůj veliký!' [De 4,36] Jeho Sláva tedy byla v nebesích a Jeho oheň a moc byla na zemi.
Jiná verze: Roztáhl nebesa a nebesa nebes, aby je rozložil na tu horu. A podobně je psáno: 'A sklonil nebesa a sestoupil' [Ž 18,10].

[23] 'Neučiníte se mnou, bohy stříbrné a bohy zlaté neučiníte si.'
'Neučiníte se mnou'.
[To znamená:] Neučiníte si napodobeninu mých služebníků, kteří mi slouží ve výšinách!
[Tím jsou míněni andělé.]
'Bohy stříbrné'.
[Tento výraz] přichází varovat ohledně cherubim, které si učiníš, aby stáli 'se mnou', že nesmějí být stříbrní. Změníš-li je totiž na stříbrné, budu je považovat za modly!
'A bohy zlaté'.
[Tento výraz] přichází varovat, že nemáš zvyšovat [počet] dvou [cherubim]. Kdybys totiž zhotovil čtyři, považoval bych je za zlaté bohy!
'Neučiníte si'.
Neříkej: 'Učiním si cherubim v synagógách a v batej midrašot na způsob těch, které jsem učinil v Domě věčnosti [tj.v Chrámu]!' Proto je psáno: 'Neučiníte si'.

[24] 'Oltář hliněný učiníš mi a budeš obětovat u něj své zápalné oběti a své pokojné oběti, svůj brav a svůj skot. Na každém místě, kde připomenu své Jméno, přijdu k tobě a požehnám ti.'
'Oltář hliněný'.
[To znamená:] 'připevněný k zemi', totiž že nesmí být vystavěn na sloupech ani na podstavci.
[Ve Svatostánku stály dva oltáře, ale ani jeden z nich hliněný nebyl. První byl dřevěný a pobitý mědí, druhý byl také dřevěný a pobitý zlatem.]
Jiná verze: Že během svého táboření naplní dutinu měděného oltáře hlínou.
[Měděný oltář ve Svatostánku neměl dno ani víko a byl vyplněn zemí.]
'Učiníš mi'.
Už od začátku bude zhotoven kvůli mému Jménu.
[Nesmí tedy být použit pro světské účely.]
'A budeš obětovat u něj ['álájó]'.
[To znamená:] 'u něj', podobně jako [ve verši:] 'A u něj kmen Menaše' [Nu 2,20]. - Nebo to tak není [a znamená to] doslova: 'na něm'? - Písmo praví: 'Maso a krev na oltář Pána, tvého Boha' [De 12,27], ale porážka na oltáři probíhat nebude.
'Své zápalné oběti a své pokojné oběti'.
Které budou z vašeho bravu a z vašeho skotu, [neboť je psáno:] 'svůj brav a svůj skot', což je vysvětlení těch zápalných a pokojných obětí.
'Na každém místě, kde připomenu své Jméno'.
[To znamená:] 'Kdekoliv ti dám svolení připomenout mé Výjimečné Jméno, tam 'přijdu k tobě a požehnám ti', [což znamená], že na tobě spočine má Šechina'. Odtud ses poučil, že svolení k připomínce Výjimečného Jména dáváme pouze na místě, kam přicházívá Šechina, což je Chrám. Tam dáváme svolení kněžím připomínat Výjimečné Jméno během pozvedání dlaní, aby požehnali lidu.

[25] 'A jestliže oltář kamenný učiníš mi, nestav je otesaným kamením! Když mečem svým potřeseš na něm, tak znesvětíš ho!'
'A jestliže oltář kamenný'.
Rabi Izmael říká: "Každý [výraz] 'jestliže' a 'a jestliže', který se vyskytuje v Tóře, je povinný, s výjimkou tří případů: 'A jestliže oltář kamenný učiníš mi', [atd.]" Tento [výraz] 'jestliže' je tedy použit ve smyslu 'až': 'Až oltář kamenný učiníš mi, nestav je otesaným kamením!' Je totiž tvou povinností postavit kamenný oltář, neboť je psáno: 'Kameny dokonalými vystavíš' [De 27,6]. A podobně [je psáno:] 'Jestliže stříbro půjčíš' [Ex 22,24], což je povinnost, neboť je psáno: 'A půjčením zapůjčíš mu' [De 15,8]. A rovněž tento [výraz 'jestliže'] je použit ve smyslu 'až'. A podobně [je psáno:] 'A jestliže obětuješ potravinovou oběť prvotin' [Le 2,14], což znamená potravinovou oběť ómeru, která je povinná. Chtě nechtě [musíš uznat], že tyto [výrazy] 'jestliže' nejsou podmíněné, nýbrž jisté, protože jsou použity ve smyslu 'až'.
'Otesaným kamením [gázít]'.
[To je odvozeno z výrazu] gezízá, protože jsou otesané a opracované železem.
'Když mečem svým potřeseš na něm'.
[Výraz] 'když' je zde použit s významem 'ať ne-', 'aby snad ne-', totiž: 'abys nepotřásl mečem svým na něm'.
'Tak znesvětíš ho'.
To nás učí, že když na něm potřeseš svým mečem, znesvětíš ho, protože oltář byl stvořen k tomu, aby prodloužil dny člověka, zatímco železo bylo stvořeno k tomu, aby zkrátilo dny člověka. Proto by nebylo správné zvedat [věc sloužící] k ukrácení na [věc sloužící] k prodloužení [lidského života]. [Midot III,4] Ba co víc, oltář dosahuje smíru mezi Izraelem a jeho Otcem na nebesích, a proto se na něj nesmí dostat nic, co řeže a ničí. Z toho lze odvodit metodou kal va-chómer: tak jako ohledně [oltářních] kamenů, které nevidí, neslyší ani nemluví, jen kvůli tomu, že usmiřují, Tóra praví: 'Nepotřeseš na nich železem' [De 27,5], tím spíše platí o těch, kteří usmiřují muže a jeho ženu, rodinu s rodinou či člověka jeho druha, že na ně nepadne žádný trest!

[26] 'A nebudeš vystupovat po stupních k mému oltáři, aby nebyla odhalena tvá nahota na něm.'
'A nebudeš vystupovat po stupních'.
Až budeš stavět oltářní rampu, neuděláš ji ve tvaru stupňů (ve staré francouzštině eschelons), nýbrž bude plochá a nakloněná.
'Aby nebyla odhalena tvá nahota'.
Jelikož takové stupně by tě donutily prodloužit krok. A přestože by se nejednalo doslova o odhalení nahoty, neboť je psáno: 'A učiníš jim spodky lněné' [Ex 28,42], tak jako tak by se prodloužení kroku blížilo odhalování nahoty, takže by ses [k oltářním kamenům] choval neuctivě. Z toho lze odvodit metodou kal va-chómer: tak jako ohledně těchto [oltářních] kamenů, které nemají rozum, aby se cítily být ponížené, Tóra praví, že je kvůli nim nutné vyvarovat se neuctivého chování, tím spíše to platí ohledně tvého bližního, který má podobu tvého Tvůrce, a umí se cítit být ponížený.

Konec oddílu Jitro.


Překlad © Mirko Beneš