Dějiny
K podrobnějšímu studiu doporučujeme tuto literaturu :
Eli Barnavi:Atlas univerzálních dějin žídovského národa. Victoria publishing Praha 1992.
Popisuje historii od časů biblických až po současnost.
Přílohou předchozího díla je publikace Židé v českých zemích
Nicholas de Lange: Svět Židů, vydal Knižní klub 1996
Paul Johnson: Dějiny židovského národa.
   Vydalo nakladatelství Alexandra Tomského ROZMLUVY     v roce 1995

Na světě je nespočetně mnoho národů. Mnohé z nich byly k něčemu vyvoleny. Byli to Řekové, kteří dali světu filosofii, Římané dali světu právní řád, Izrael dal světu poznání Živého Boha a Jeho Slova. Izrael byl povolán k tomu, aby se stal světlem národů (Izajáš 42,6). Hovoříme-li o Izraeli jako o vyvoleném národu, nesmíme zapomínat, že jeho historie začíná volbou jediného člověka. Boží slova "Lech lecha" (vyjdi) viz. Gn. 12,1 jsou nejdůležitější Boží výzvou celé Bible. Abramovo poslechnutí, opuštění rodinných a společenských vazeb, který se v pokročilém věku vypravuje do zcela neznámé země, je nejdůležitějším rozhodnutím v historii lidstva. Tímto člověkem začínají Boží dějiny spásy. Z Abrama = Otec (rozuměj titul pohanského božstva) je vznešený se stává Božím zásahem Abraham = Otec mnohých národů. Jeho vnuk Jakob = Úskočný, Lstivý se stává Božím zásahem Izrael tj. Bojuje Bůh, nebo Kraluje Bůh. Tento rek víry se stává otcem dvanácti synů, kteří se stanou praotci dvanáctera Izraelských pokolení. Z pokolení Levi (Přidružitel) vychází Mojžíš (Moše = Vytahující), který se stává Božím nástrojem k vysvobození izraelského lidu z Egyptského otroctví. Bez nadsázky lze konstatovat,že vysvobození z Egypta je ústředním tématem celého Tenachu, nebo-li jak říkají naši křesťanští přátelé Starého zákona. Egypt (Micrajim = země dvou pevností) je paradigmatem země bez Boha, říše mrtvých nebo-li šeolu. Vyjití z Egypta, ustanovení Božího lidu, přijetí Tory na hoře Sinaj, jsou události, který si lid Izraele každoročně připomíná. Dějiny Izraele jsou historií sebesdělování se Božího tomuto lidu a reakce lidu na tyto Boží projevy. Po obsazení zaslíbené země přichází doba soudců a po ní volba prvního Izraelského krále. Po smrti třetího izraelského krále Šalomouna se státní útvar dělí na dva celky: Jižní Judské království a severní Izraelské zahrnující 10 pokolení. Jeho historie končí r. 722 před o. l. kdy stává obětí expanze Asyrské říše. Od této chvíle již hovoříme o židovství, nebo-li o národu judském, který se stal dědicem všech zaslíbení.

 


Zpět na obsah encyklopedie