Tenach, nebo častěji Tanach je zkratkou tří částí hebrejské Bible a to sice Tóry, prokoků (nebiim) a spisů (ketubim).
Po churbanu tj. zničení chrámu v roce 70 o.l. bylo zničeno hlavní náboženské centrum židovství. S touto novou skutečností se bylo nutné nějak vypořádat. Díky významnému židovskému učenci rabanu Jochanánu ben Zakajovi a ostatním se podařilo přesunout těžiště náboženského života ze zničeného Jeruzaléma do Jamnie nebo také Jabne. Zde na tomto místě dochází k zásadní transformaci kultovního života Izraele. Oběti, které nebylo již možné vykonávat byly nahrazeny obětmi úst a hmotný chrám přešel do duchovní podoby toho nejposvátnějšího co židům zbylo a sice do svatých písem. Nejposvátnějším místem v chámu byla velesvatyně. Z Písem tomuto místu odpovídala Tóra. Druhým nejposvátnějším místem Chrámu byla svatyně. Ze spisů tomuto místu odpovídali proroci. Chrámovému nádvoří odpovídaly spisy.

Viz nákres:VELESVATYNĚ = TÓRA

   1.  Berešít                 = Na počátku - Genesis
   2.  Vele šemot          = Toto jsou jména - Exodus
   3.  Vajikra                  = A zavolal - Levitikus
   4.  Bemidbar            = Na poušti - Numeri
   5.  Elle hadevarim  = Toto jsou slova - Deutoronomium

Tora, též nazývaná Chamiša chumšej Tóra (=pět pětinek Tory) nebo také Pentateuch (=pětikniží) se dále dělí 54 paršijot tj. oddílů, častěji sider. Ty se dále dělí na petuchy a setumy, nebo-li oddíly otevřené a zavřené. Prvních je 282 a druhých 375. Na kapitoly byla Tóra rozdělena až po roce 1262 o.l. na verše v roce 1548 a to nejprve Vulgáta, v roce 1561 Septuaginta a v roce 1661 i hebrejská bible.SVATYNĚ
 Svatyni v Písmu odpovídali proroci:
 Ti se děli na přední a zadní


Neviim rišóním = přední proroci:
   6.  Jehošua          = Hospodin jest záchrana - Jozue
   7.  Šofetím            = Soudcové
   8.  Šemuel            = Bůh vyslyšel - 1. a 2. kniha Samuelova
   9.  Melachím        = Královské - 1. a 2. kniha Královská

Neviim acharoním = zadní proroci
   10.  Ješajahú        = Hospodin zachraňuje - Izajáš
   11.  Jirmejahú      = Hospodin pozdvihuje - Jeremiáš
   12.  Jechezkel      = Bůh posiluje - Ezechiel
   13.  Šeném asár   = Dvanáct (malých proroků)
    .   Hošea                = Záchrana - Ozeáš
    .   Joel                    = Hospodin jest Bohem
    .   Obadjahú         = Služebník Hospodinův - Abdiáš
    .   Jona                  = Holubice - Jonáš
    .   Míka                   = Kdo je jako (Hospodin) - Micheáš
    .   Nachum            = Potěšení - Nahum
    .   Chabakuk        = (Ten, který) - objímá - Habakuk
    .   Cefanjahú        = Hospodin ukryl - Sofoniáš
    .   Chagaj              = Sváteční - Ageus
    .   Zecharjahú      = Hospodin nezapomíná - Zachariáš
    .   Maleaki             = Můj (tj. Hospodinův) posel - MalachiášCHRÁMOVÉ NÁDVOŘÍ

Ketubim = Spisy

   14.  Tehilim                 = Chvalozpěvy - žalmy
   15.  Ijjob                       = Kde je Otec? - Job
   16.  Mišle                     = Podobenství - Přísloví
   17.  Rút                        = Přítelkyně - Rút
   18. Šír hašírím            = Píseň písní
   19.  Kohelet                 = Shromažďovatelka - Kazatel
   20.  Eka                         = Jakým způsobem? - Pláč Jeremiášův
   21.  Ester                      = Hvězda
   22.  Danijel                   = Mým soudcem je Bůh
   23.  Ezra - Nechemja = Pomoc, Hospodin utěšuje
   24.  Divre hajamim     = Slova dnů - 1. a 2. Paralipomenon

 

Autorství a dobu vzniku jednotlivých knih nebudeme blíže komentovat, neb to považujeme za pseudoproblém. Není podstatné, kdo byl autorem například Tory, ale to, že Tora byla Izraeli dána. Mojžíš zde zastupuje lid, který dokázal reagovat na Boží sebesdělování. Dokázal vyslyšet Boží hlas a reagovat na něj. To, že je Tora, potažmo celý Tenach slovem Božím prokázala praxe. Žádná jiná kniha nedokázala tak zásadním způsobem ovlivnit dějiny světa jako právě hebrejská Bible. 

Zpět na obsah encyklopedie