Olam fórum

Fórum o judaismu a židovství.
Právě je čtv leden 17, 2019 12:58 am

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Deset ztracených pokolení
PříspěvekNapsal: pon únor 04, 2008 10:29 pm 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: sob listopad 17, 2007 12:04 pm
Příspěvky: 66
Bydliště: Holešov
Vzhledem k tomu, že mi neustále chodí dotazy na moji e-malovou adresu, rozhodl jsem se ty nejzajímavější dotazy a odpovědi zde zveřejnit


Kde je deset izraelských pokolení?

„Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl až k Samaří a tři roky město obléhal.
Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl. Izraelce vystěhoval do Asýrie. Usídlil je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských městech“. 2 Královská 17:5.6

Velká židovská encyklopedie nám praví: Jestliže všech deset pokolení nenávratně zmizelo, pak je nemožné doslovné naplnění mnohého prorockého slova. (viz sv.XII, str 249). Ale oni úplně nezmizeli ,neboť za to ručí Hospodin, který je Bohem všech pokolení Izraelských! viz Jer. 31.1. Jsou však skrytí. Abychom je objevili, postřehujeme znát stopy.
• Oni odešli nejen do cizích zemí ..........Jer.15,14
• ale učili se i cizí řeči... Iz. 28,11
• přijali jiná jména ......Iz.62,2
• sloužili modlám........Jer. 16,13: Oz.4,17

• Nehemiáš píše,že při návratu ze zajetí babylonského se přidali i ti, kteří měli poznání a zdravý úsudek ke svým bratřím (Nehem 10,28). Škoda, že to byli jen jednotlivci. Totéž co dnes. Evropský profil tolika věřících je přeci tak primitivní (neberte to prosím jako invektivu na křesťanství). A bude to tak dlouho,dokud se nenaučí klást sami bibli otázky. Jsou tu Germánci, Slované, Keltové a Romani. V Persii a Řecku indogermáni. Pro 10 pokolení ale nenalézáme nikde místo jak v Evropě, tak ani Orientu, Africe nebo Asii. Řekové toho věděli dříve přeci jen o cosi víc. Podle jejich bájí byla Evropa fénická princezna, která seděla na býku, do něhož se vtělil Zeus. Býk ale není nic jiného než dům Josefův - viz 5Moj.33,17, tedy jedno pokolení vyvoleného národa. Místo 12 praotců nebo patriarchů, měli Helénové 12 bohů. Ale nechceme se dovolávat mytologie, ale doptávat se Božího slova.

Pro osídlení Evropy není směrodatné jen stěhování národů, ale především Boží pořádek, takový jaký byl stanoven po potopě. l Moj. 9,27 sděluje,že jafetité a semité budou bydlet společně.
"Bydliti" znamená často totéž i manželství, nebo vztah ploditelský viz Oz.1, 2.3 Gomer znamená v Písmě vždy syny Jafetovy. Erich Sauer píše: "Bydliti ve stanech Šemových znamená míti též podíl na jejich víře a jafetité mají společenství na jejich duchovním bohatství".

Přesto je v Evropě takové množství stop po deseti pokoleních, kteří nejprve bydlili od Dan k Ber Ševě, pak ale se usadili od Dánska až po Azerbajdžan. Dan zanechal své stopy už v Palestině. To co je psáno 5.Moj.33, 24.25 se hodí přesně na oblast obývanou 9 miliony Kurdů, kteří bydlí mezi Ruskem přes Persii až k Turecku a Iráku.Oplývá právě tak olejem jako rudným bohatstvím, na které ukazuje pravděpodobně hebrejský výraz "kur" (odvozeno od kořene כר nebo i כור) = otevřený, náměstí, pastvinu, ale i náznak, nebo snad také rozptýlený.
Mnohem dříve, než se do zemí kolem středozemního moře rozšířily kmeny jafetitské, byly zde již usídleny kmeny semitské a fénické. Iberové, Baskové, Etruskové . Původ Keltů je pln nezodpovězených otázek. Galové jsou
též Galatší (jak nás informuje křesťanský Nový zákon). Jsou to Keltové, kteří sem přišli původně z Asie.
Tito galatští mohou mít původ v Izraeli neb hebrejsky "galah" (גלה) znamená vystěhovat, odtud výrazy galujot (v jidiš golet) znamenající diasporu.

Novému zákonu se nevyhneme i v další etapě našeho zkoumání. Rabi Šaul (Vyžádaný), který přijal latinské jméno Paulus (malý) - jinak vlastní zakladatel křesťanství, ve svém listě Galatským píše, že prve, než přišla víra byli pod Zákonem (Torou) viz Gal 3,13.23; 4,3. Ale pohané nemají nic co dělat se zákonem neboť B-h jej nesvěřil nikomu jinému než svému lidu Izraeli - viz Žalm 147,19.20. Zákon je vždy neklamným znamením toho, že se setkáváme s národem, který jej dostal na Sinaii.
Jde při tom o jeden úsek zákona, který je nepopiratelný - šabat - sobota. 2.Moj 31,13; Ez.20, 12.20 je dána jen lidu Izraelskému jako znamení. Jafetité nevěděli nic o sobotě! (šabatu), každému dni v týdnu dávali jméno nějakého svého boha. Tak ještě dnes v Anglii je sedmý den nazván den Saturnův. Naproti tomu v Řecku a Itálii se tento den jmenuje sabato, španělsky sabado, polsky a česky sobota, chorvatsky srbsky a rusky subota. Všeobecně tedy si všimněme, jak silný židovský vliv v těchto zemí byl když se prosadilo jeho názvosloví. Na okraj jen poznamenávám, že je ještě mnoho jiných podobných poznávacích znamení tohoto vlivu.
Písmo pukazuje v 5.Moj.26,5, že Jákob byl Syřan (Aramejec) a stejně jeho matka Rivka (Rebeka). Herodot (482-429 před občaským letopočtem) nazývá Izraelity jako Syřany. J.E.Keller (Švýcar) se domnívá, že až do dneška je v různých evropských jménech ozvěna jmen jednotlivých pokolení: Dánové = Dan , Švábové (Sueben) hebrejsky Zvulun = Zabulon apod.

Položme si tedy zásadní otázku: Kde je oněch deset izraelských pokolení?
Zaobírání se deseti kmeny Izraelskými není žádné hobby, ani něco vedlejšího,ale důležitá věc pro poznání dějin západních zemí.

Jestliže je anglosaský svět z velké části Efraim Francouzi Manases, Rusové Ruben, pak už nedá takovou práci hledat ty ostatni. Rivalita Anglie a Francie dokazuje, že slova Iz. 9,19-20 jsou pravdivá. Tak je naplněno i proroctví obsažené v Jákobově požehnání Josefovi. Obě říše- Efraimova i Menasesova, patří ke hlíně (obraz z knihy Danielovy 2. kap) ,která v tomto čase se nedrží železa - větsího podílu národů Říše římské,nebo též národů světa." Toto je výklad již zmíněného J.E.Kellera. že se 10 pokolení neztratilo, ale jsou našemu pohledu skryty. je zřejmé i z toho, že v novozákonní knize Zjevení prorokuje záchranu 144 tisíc a sice 12 tisíc z každého pokolení Izraelského. Kdyby těchto 10 pokolení zmizelo, tak by tento obraz nedával smysl (a tvrdit, že se jedná o "duchovní" Izrael nemá smysl komentovat. V průběhu staletí můžeme vidět nejednoho vzdělaného muže, který ztracené kmeny hledal. Tak na příklad Dr. Josef Wolf (1776-1826) pokřtěný žid, je hledal v prostoru mezi Arábií a Čínou. Také zajímavou postavičkou byl osobní lékař Chasdaj ben Isaak ibn Sahaprut, který žil v letech 915-970 ve Španělsku hledal stopy zmizelých pokolení. Domníva1 se, že je nalezne v Rusku. Došel k tomuto přesvědčení podle krále Josefa, který mluvil hebrejsky, ale neodpovídalo Božímu proroctví, spíše zbožnému přání židů. Onen král Josef, o kterém se zmiňuje byl z mongolského pokolení Chazarů, kteří jak známo, přestoupili k židovství a byli tedy konvertité (celý národ!).
Dr.Karl Landsteiner (1868-1943) rakouský lékař stanovil v r.1901, že oblast židů lze určovat podle krevních skupin (dnes by jistě konstatoval, že podle DNA).
To dovedlo různé rasisty k názoru, že skupina A je nordická a B židovská.
R. 1661 hledal zmizelé kmeny evangelický teolog
Theofil G. Spitzel mezi barevnými a tvrdil že jsou to Aztekové. K podobnému názoru dospěl v roce 1775 James Adair. Naproti tomu zakladatel mormonů Josef Smith (1805-1844) tvrdil, že mu anděl Moroni ukázal, že 10 kmenů jsou Indové z Pacifku a proto že odpadli mají teď rudou kůži. Na svůj původ ve vyvoleném národě se odvolávají také Habešané. Neguš tvrdí, že je lvem z Judy. Etiopci jsou nejstaršími křesťany, a světí sobotu, pesach s macesy, sukot a Jom Kipur. Pobiblické svátky chanuka purim jsou jim neznámé. Praktikují též obřízku. Nazývají se falašové, což znamená imigranti, ale sami se označují za Bejt Israel - dům Israele. (Před několika lety uznal vrchní rabinát aškenázů i sefardů falašům statut židovství).
Podobné propojení nás vede do východní Asie. To platí především o Japonsku. V císařském paláci chovají prastaré zrcadlo s hebrejským nápisem 2.Moj 3,14. Angličan Mc Leod a Japonec Juji Nakada odvozují staré válečníky a samuraje od Izraele. V Indii byly objeveny kromě Tomášových křesťanů již před staletími lidé, kteří se označují jako Beni Israel (synové Izraele). Jiné stopy této skupiny najdeme i v Číně.
Také samotné židovství se zaobíralo hledáním rozptýlených bratří. Jmenovité kabala a to především kniha Zohar (paprsek) sděluje, že budoucím synům Josefovým z Efraimu připadne úloha přivést zpět deset pokolení a poddat je synu Davidovu.

Podle starého rukopisu v Edinburgu a přiloženého rodokmenu v královské bibliotéce na zámku Winsdoru4 je královna Alžběta II. 106. královnou od Tamar Tephi a tím je ve skutečnosti 125. následník krále Davida. Návštěvníkům Westminsteru je ukazován kámen, na kterém spal Jákob. l.Moj.28,11. Jákob ho pak podle pověsti vzal s sebou do Egypta. Odtud jej odnesli kněží při pochodu pouští jej bedlivě střežili.
Je možné, že také sloužil při korunovaci krále Joziáše 2. Král.23,3 jako kámen svědectví. Tento korunovační kámen se prý dostal až do Irska, kde je znám pod jménem "Lia Fail" = kouzelný kámen. Zajímavé na něm je to, že nápis lze číst zprava i zleva (odkazuji na studii Nun inversum a bustrafedon o měnícím se směru písmen) a dostaneme stejný význam. V 5. století občanského letopočtu byl ve Skotsku a v r.1296 jej odvezl Edward I. do Anglie a o 4 roky později se stal součástí korunovačního trůnu,na kterém později byla korunována Alžběta I. a posléze 2.6. 1953 i Alžběta II.
Prof. Odlum dostal v r. 1926 povolení udělat zkoušku původu kamene. Zjistil, že podobné složení se nenachází nikde a Anglii nebo v Irsku, ale je týž jako kamen Bethel. Pozoruhodné je, že pro název Teutonii, nebo též Germánci není žádný etymologický význam. Nemusí být však daleko od pravdy, že "ger" je odvozeno od hebrejského slova "host,cizinec". Tak se ale, jmenuje celý kmen Geršon - viz. 2.Moj.2,22, odtud i ger - man.
Protože 10 pokolení se stěhovalo na sever i na západ, z Ruska do celé Evropy a později i do Ameriky, proto je B-h přitáhne odtud viz Amos 9,9; Ez.37,21; Oz 11,10; Iz.. 49,12.

Papež Pius XI měl matku židovku (tedy byl čistý halachický žid).
Kryštof Kolumbus byl žid. Kalvín byl také pokládán původem za žida a jméno prý bylo přeměněno z původního Cohen. Paul Lévy v r. 1960 uveřejnil svoji studii o jménech a podle ní odvodil, že mnono papežů mělo původ židovský:
Innocenc II, Anaklet II, Kalixt III., Alexander VI. alias Rodrigo Borgia, Hadrián VI a Pius IX a Pius XI.
Pavel V. byl cele žid.
Hernando de Talavera, první arcibiskup z Granady byl žid, stejně jako dominikán Thomasde Turrecremata, více znám jako velký inkvisitor Torquemado (1420-1492) byl taktéž žid. Svým původem ze židovství počítají prezidenti Roosewelt, Kennedy, Johnson. Královna Alžběta II. a král Baudoin z Belgie. Cele žid byl i vážný kandidát na papežský stolec nedávno zesnulý pařížský arcibiskup a kardinál Jean Maria Lustiger, který konvertoval ve 14 letech na katolictví. Původně se jmenoval Aharon Lustig a pocházel z Polska. Nad jeho rakví v katedrále Notre Dame byl jeho příbuznými odříkána modlitba kadiš.
A tak bych mohl pokračovat.
Přebývání deseti izraelských pokolení však bude zcela identifikováno až za příchodu Mesiáše, který je shromáždí do Erec Jisrael. To bude též jedním ze znaků pravosti jeho mesianity.


Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz