KONCENTRAČNÍ TÁBOR V  BIRKENAU

Vlastni tábor pro vězně byl obdélník asi 2 km dlouhý a l km široký, rozdělený silnicemi vedoucími od východu k západu na tři úseky: BI, BII, BIII

Na západ od tohoto obdélníku byl tábor Bllg, dezinfekční stanice, krematoria číslo I, II, III, IV a čisticí stanice.

Na východ od tohoto obdélníku byly budovy pro příslušníky SS (velitelství tábora, kasárna pro 3000 esesmanů, lazaret SS a vo­dárna).

Všechny tři úseky (BI, BII, BIIg), tábor BIIg, dezinfekční sta­nice, krematoria a čisticí stanice byly obehnány plotem z ostnatého drátu, nabitého elektrickým proudem, a obklopeny malým řetězem stráži SS; stráže byly na dřevěných budkách, vzdálených od sebe asi 50 metrů.

Hlavní vchod do tábora byl na východní straně, mezi úseky BI, BII.

Mezi těmito úseky bylo také nádraží se třemi kolejemi, vybudo­vané v roce 1944. Z nádraží vedla vlečka na východ, do Osvětimi.

Úsek BI

Byl nejstarší z roku 1941. Měl 2 tábory (BIa, Blb); většina je­jich bloků byla zděná.

Tábor Bia byl od léta 1942 obsazen ženami a téměř celé jeho polovice se užívalo jako ženské nemocnice.

Jeho blok číslo 25 byl sběrný blok pro ženy určené k smrti v plynové komoře. V bloku označeném A bylo ambulatorium, v bloku označeném R byla pokusná rentgenová stanice.

V tomto bloku začal prof. Clauberg v prosinci 1942 sterilizační pokusy na ženách zástřiky a prof. Schumann sterilizační pobisy na mužích použitím paprsků X.

Tábor BIb, původně mužský, byl v létě 1943 přeměněn na tábor ženský, protože tábor Bia byl ženami už přeplněn.

Dokud byl tábor Blb táborem mužským, byl jeho blok číslo I blokem trestním (SK). V bloku číslo 3 bylo vězení, ve kterém od­souzenec musel stát (Stehbunker). Blok číslo 7 byla nemocnice (re­vír), která byla později rozšířena o blok číslo 12 a pak ještě o blok číslo 8; v blocích číslo 12 a 8 byla také ambulance, u bloku číslo 8 byla malá místnost, v níž se usmrcovalo zástřiky. Blok číslo 15 byl sběrný blok pro ty, kdož měli být sterilizováni, jindy to byl sběrný blok dětí. Blok číslo 20 byl blok karanténní a bydlel v něm


Orientační plánek Birkenau připravený autory knihy po osvobozenitaké osudný český transport, který přijel do Birkenau v únoru 1943. Blok číslo 21 byl shromaždištěm mrtvol. Za blokem číslo 27 byla márnice.

Úsek BII

Byl dostaven roku 1942. Měl 7 táborů (BIIa, BIIb, BIIc, BIId, BIIe, BIIf, BIIg) s dřevěnými bloky. V některém jeho táboře bývalo až 20000 vězňů, v táboře BIIc bylo v létě 1944 26 000 maďar­ských žen.

Tábor BIIa byl tábor karanténní; do něho přicházeli nováčci z dezifekční stanice a odtud odcházeli zpravidla do kmenového tábora BIId. Sem odstěhovali 7. března 1944 české židy z jejich ro­dinného tábora BIIb, než je odvezli do plynových komor.

Tábor BIIb byl rodinný tábor českých židů. Byl otevřen v září 1943, kdy v něm umístili 5000 českých židů, které v březnu 1944 poslali do plynových komor. V prosinci 1943 do něho nastěhovali dalších 5000 českých židů a v květnu 1944 ještě 10 000; obě tyto skupiny poslali zčásti jinam, zčásti (6000) vyhubili začátkem čer­vence 1944. Potom byl tento tábor přeměněn na tábor ženský a bydlely v něm maďarské ženy.

V jeho bloku číslo 2 byla pošta, bloky číslo 30 a 32 byly ne­mocnice (revír).

Tábor BIIc byl v létě 1944 obsazen 26 000 maďarskými ženami.

Tábor BIId byl mužský kmenový tábor (Stammlager). Sem při­cházeli nováčci po několika týdnech pobytu v karanténním táboře BIIa. V tomto táboře žili také autoři této knížky; na jeho jižním konci, blízko nádraží, měli dílnu.

Jeho blok číslo II byl blok trestní (SK).

Tábor BIIe byl cikánský tábor. Byl otevřen v únoru 1943 a na­stěhovali do něho tehdy první transport cikánských rodin. Když je v srpnu 1944 dohubili, bydleli v tomto táboře muži, zejména ti, kteří přijeli na podzim 1944 z Terezína, odtud odcházeli do jiných táborů v Německu. Nakonec se z tohoto tábora stal tábor ženský.

V blocích číslo I táborů BIa, BIb, BIc, BIe byla skladiště po­travin.

Tábor BIIf byl mužský nemocniční tábor. V něm někdy také sou­střeďovali vězně vybrané pro plynování.

Tábor BIIg byl od léta 1944 skladištěm svršků (Effektenlager) s pracovními obytnými bloky vyklizovacího oddílu Kanada.

Úsek BIII

Začal se stavět roku 1944. Ve stavebních plánech byl označen KGL (Kriegsgefangenenlager = tábor pro válečné zajatce). Stavba jeho bloků dokončena nebyla, v říjnu 1944 je začali rozebírat a od­vážet do Gross Rosenu u Vratislavi. V létě 1944 byl úsek BIII zčásti obsazen maďarskými ženami.

Před vchodem do každého tábora byla strážnice (Blockführer-stube).


Bloky označené D jsou dezinfekce, K = kuchyně, U = umý­várny, Z = záchody.

Vyklizovací oddíl Kanada bydlel od ledna 1943 v táboře BIb v bloku číslo 16, od léta 1943 v kmenovém táboře BIId v blocích číslo 8, 24 a 32. Od léta 1944 bydlela část tohoto oddílu v táboře BIIe, část v táboře BIIg, kde bylo také skladiště svršků (Effekten­lager).

Úřední plán Birkenau


Zvláštní oddíl (Sonderkommando) bydlel v táboře BIb v blocích číslo 22 a 23, později v bloku číslo 2. V kmenovém táboře BIId byl jeho blokem blok číslo 13 a později číslo 9 a 11. Nakonec bydlelo sonderkomando v podkroví krematorií.