TÁBOROVÝ SLOVNÍČEK

Jsou pojmy a výrazy, které osvobození vězňové dobře znají a kterým rozumějí, které však Jsou nezasvěceným neznámé.
Uveřejňujeme je tak, jak se jich užívalo v Birkenau; v jiných táborech byly malé odchylky nebo vězňové užívali ještě jiných výrazů.
Block (barák), v němž bydlili vězňové, v Birkenau to byla většinou koňská stáj.
Blockführer (vůdce bloku), esesman, který měl dozor v blocích při práci.
Blockälteste (starší bloku), vedoucí vězeň bloku; jako označení své hodnosti nosil číslo svého bloku na levém rukávě; byl odpovědný za pořádek a čistotu v bloku. Žil si přepychově, nic nedělal a byl pánem nad životem několika set obyvatel bloku. Nezbytným inventářem zvláštního pokojíku "pana blokového" byla silná hůl.
Blockschreiber, blokový písař, zároveň zástupce blokältesteho.
Stubenälteste (starší světnice), vedoucí vězeň světnice; byl odpovědný za pořádek a čistotu ve světnici; místo, aby sám pracoval, honil jiné; za to měl dvojnásobnou porci polévky. "
Pípl, mladý hoch, zpravidla zkažený táborovým životem, často německými zločinci homosexuálně zneužívaný.
Lagerälteste (starší tábora), vedoucí vězeň tábora; měl na levém rukávu pásku s písmeny LÄ; byl odpovědný za pořádek a čistotu v táboře a byl představeným všech blockältestů. Byl to vězeňský diktátor tábora.
Rapporíführer (vůdce při apelech), poddůstojník SS odpovědný za pořádek, kázeň a početní stav v táboře.
Lazerführer (vůdce tábora vězňů), důstojník SS, který rozho-
Vorarbeiter (přední dělník), vězeň, který měl na spodním okraji levého rukávu nápis Vorarbeiter a velice křičel; když spoluvězně také ubíjel, stal se z něho brzo
Unterkapo (zástupce vedoucího), který nosil na spodním okraji levého rukávu nápis U. Capo; nebo se z vorarbeitera stal rovnou
Kápo (vedoucí), a pak nosil pásku s nápisem Capo na levém rukávu uprostřed. Rozhodoval o žití nebo nežití podřízených mu vězňů. Nemusel být odborníkem v práci, jeho kvalifikací byla schopnost týrat vězně a také organizovat, to jest opatřit všechno, vždycky a kdekoliv a nedat se nikdy chytit.
Ober kápo (vrchní vedoucí) musel přetrumfnout kápy a zároveň na ně dozírat.
Aufsicht (dozor) byla táborová policie; tuto funkci vykonávali pouze "zdění" němečtí zločinci.
Arbeitsdienst (pracovní služba) a Arbeitseinsatz (pracovní nasazení), to byli vězňové, kteří se starali o rozdělování jiných vězňů do pracovních oddílů a podávali návrhy na jmenování nových kápu. Byli to ředitelé "úřadu práce" v táboře - v Birkenau to byli také polští přisluhovači.
Arbeitsdienstführer (vůdce pracovní služby), poddůstojník SS, který kontroloval rozvrh práce a pracovních oddílů.
Musulman, vězeň zničený podvýživou a životem v táboře tělesně i duševně, čekatel plynové komory.
Häftling (vězeň).
Scbutzbäftling (vězeň v "ochranné" vazbě), politický vězeň; židé, kteří přijeli do Birkenau v hromadných transportech, neměli
Scbutzbaft ("ochrannou" vazbu); naproti tomu židé, kteří přišli do tábora z důvodů politických, byli v "ochranné" vazbě a z příčin nám neznámých nesměli být usmrceni plynem; dokonce je někdy ještě v poslední chvíli z plynových komor vyvolávali.
Schreibstube (pisárna); zde měl každý vězeň svůj lístek v kartotéce. Byla to také účtárna mrtvol: Má dáti - Dal, Život - Smrt!
Rapportschreiber (písař při raportu), vězeň odpovědný za pi-sárnu.
Apel (nástup), sraz vězňů, aby mohl být zjištěn počet vězňů v táboře; konal se zpočátku nejméně dvakrát denně, ráno a večer, v posledních letech jenom jednou denně.
Siréna zaječela vždycky, jakmile se některý vězeň rozhodl opustit navždy Birkenau a utekl; to znamenalo pro tábor, že všichni vězňové museli několik hodin stát.
Meldung, hlášení veliteli tábora o přestupku vězné, po hlášení následoval trest bez vyšetření a bez možnosti obhajoby.
Bunkr číslo l, pro vězně, kteří se pokusili o útěk z tábora; byl v táborovém prostranství a byl dobře maskován; bunkr číslo 2, žalář pro vyšetřovance; bunkr číslo 3, v Birkenau úkryt cenných předmětů a potravin, aby se nenašly při prohlídkách nebo nebyly ukradeny esesáky.
Dolmetscher (tlumočník); v Birkenau tyč nebo klacek, jímž kápové "tlumočili" rozkazy vězňům, kteří neuměli německy.
Selekce (výběr), třídění zejména židovských vězňů na život a na smrt (v plynové komoře).
Likvidace, zničení lidí, celých táborů.
Kanada, Kanaďané, vyklizovací pracovní oddíl (Aufräumungs-kommando), který odnímal přijíždějícím transportům veškeré jejich svršky a ve zvláštním táboře je třídil k odeslání do říše. Poněvadž transporty s sebou přivážely hodně jídla, šatstva a cenných věcí, k nimž vězňové měli přístup, měli se tito vězňové nejlépe, žili v hojnosti a odtud přezdívka "Kanada".
Název "Kanada" vznikl u polských vězňů, kteří žijíce před válkou v nuzných poměrech, viděli zemi hojnosti v Kanadě, kam se jich hodně stěhovalo.
Vinkl, rovnostranný barevný trojúhelník, našitý na oděvu vězňů špičkou dolů; svou barvou vyznačoval příčinu věznění a začátečním písmenem národnost vězně:
Červený trojúhelník nosili vězňové političtí: lidé podezřelí z ilegální činnosti, rukojmí, velezrádci a podobní.
Zelený trojúhelník nosili především zločinci z povolání (Berufs-verbrecher, zkratka BV) nebo lidé, kteří byli internováni po dobu války z příčin bezpečnostních (Sicherheitsvenvahrung, zkratka SV). Byli tedy zeleným trojúhelníkem ozdobeni vrahové, zloději, lupiči, podvodníci, mravnostní zvrhlíci; z nich vybírali esesmani funkcionáře pro vedení tábora. V roce 1944 byli někteří "zelení", oblečení do uniforem esesmanů, posíláni do boje, většinou proti partyzánům.
Černý trojúhelník měli ti, kteří se štítili práce (Arbeitsscheue). Z Němců to byli hazardní hráči z povolání, pasáci, gigolové, sňat-koví podvodníci, pytláci a podobná společnost.
Cizinci nosili tento trojúhelník za útěk z práce, za sabotáž a podobné.
Růžový trojúhelník nosili "teplí bratři" (Schwule Brüder), lidé věznění pro pohlavní zvrácenost, homosexualitu. V táboře se jim naskytla skvělá příležitost, aby zneužili co největšího počtu mladých hochů.
Fialový trojúhelník byl znakem vykladačů bible (Bibelforscher). Esesáci je nazývali "nebeskými šašky" (Himmelskomiker). V du- chu svého učení odmítali použít zbraně a prorokovali podle Písma konec špatného světa. Také jejich ženy byly pro toto učení po mnoho let v táboře. Nabídky, že budou propuštěni na svobodu, podepíší-li prohlášení, že se zříkají své víry, odmítali.
Žlutý trojúhelník byl židovský. Byl našit na oděvu špičkou nahoru a přes něj byl našit špičkou dolů trojúhelník, který svou barvou (červenou, černou nebo jinou) vyznačoval důvod věznění, takže oba tyto trojúhelníky tvořili dohromady šesticípou hvězdu.
Barvy trojúhelníků určovalo pro každého vězně gestapo. Rozumí se, že mnozí vězňové nosili proto barvy trojúhelníků, které jim podle obecné platnosti těchto barev v koncentračním táboře nepatřily. Byli napříkkd političtí vězňové, kterým gestapo určilo trojúhelník černý, ano i zelený.
Pásky funkcionářů na rukávech vyjadřovaly svou barvou hodnost vězně. Kápové, vorarbeitři, aufsichti nosili pásky žluté, blok-áltestři měli pásky červené a "táborová vláda", to jest lager-älteste, arbeitsdiensti a raportschreibři, byli ozdobeni páskou černou s bílým nápisem. Pásky byly nacistickým vyznamenáním a pro některé vězně byly naplněním jejich táborové ctižádosti.