Literatura


 

  Michael de Saint Cheron: Elie Wiesel - Zlo a exil. Michael de Saint Cheron: Elie Wiesel - Zlo a exil.
  O mnoha současných, minulých i věčných otázkách rozmlouvá francouzský spisovatel Michaël de Saint Cheron s Eliem Wieselem. Již před časem se společně zamýšleli nad problémem zla ve světě, života a smrti, nad židovsko-křesťanskými vztahy, Izraelem, exilem, antisemitismem. Na prahu roku 2000 rozhovor doplnili otázkami týkajícími se dalších témat, jako jsou například návrat k Talmudu, navrácení židovských majetků, katolická církev, izraelská politika. Primo Lévi, náboženství a mír, konec komunismu, dalajláma a Čína, Indie a její spiritualita, utrpení. Wieselova pádná a zároveň nákažlivá slova o skandálu zla, o utrpení spravedlivých, o filosofických, teologických a historických důsledcích toho všeho se dotýkají každého z nás, protože je vyslovuje člověk, který prošel peklem. S neoblomnou vůlí konfrontuje ty, kdo odmítají nazývat věci pravými jmény a poukazovat na absurditu dění. Kniha je určena čtenářům se zájmem o spiritualitu, judaismus, obecně lidskou problematiku, etiku a také o osobnost Elie Wiesela.

Vydalo nakladatelství portál    http:// www.portal.cz/
Cena   235 Kč.
  Gerald Messadie: Obecné dějiny antisemitismu.
Gerald Messadie: Obecné dějiny antisemitismu.

"Všechny pohromy, jenž nás kdy potkaly, zdaž možno vypočísti, co nám udělaly?! Přece však na Boha jsme nezapomínali, my Boha Hebrejů provždy vyznávali! Stydíme se a hanbíme nad výpočtem svých pohrom a bolestí a nad soužením a bědami, jichž nelze tu ani uvést. Dost na té poslední, přesmutné zvěsti, a pro ni zapomínáme dřívějších neštěstí."    Avigdor Karo, Praha 14.století.
Antisemitismus se jako neblahý jev objevuje v dějinách celá tisíciletí. Obsažná publikace Gerald Messadie je nepostradatelným zdrojem informací pro všechny ty, které zajímá osud izraelského národa.

Vydalo nakladatelství Práh,
pošt. Přihr. 46 181 00 Praha 8
   Alexej Mikulášek: Antisemitismus v české literatuře 19.a 20.století.
Alexej Mikulášek: Antisemitismus v české literatuře 19.a 20.století.
Pojem antisemitismus používáme jako výraz jednoznačné negace židů a židovství z důvodů rasových, nacionálních, náboženských, hospodářských nebo jinak zformulovaných, pociťovaných a prožívaných, z důvodů "systémových" na úrovní teoretizujícího (tzv.vědecký antisemitismus) i běžného vědomí (tzv.lidový antisemitismus) je v něm mnoho iracionálního, proto zasahuje podvědomí, resp.nevědomé stránky lidské psychiky. Negace je vždy spojena s násilím, ať již nepřímým (psychologickým), nebo otevřeným (fyzickým), popř.výzvou k němu.

Vydalo nakladatelství Votobia
  Chajim Herzog a Mordechaj Gihon: Biblické války.
Chajim Herzog a Mordechaj Gihon: Biblické války.
Chajim Herzog - bývalý prezident státu Izrael a Mordechaj Gihon - emeritní profesor archeologie na Tel Avivské univerzitě, ve své knize obsáhle pojednávají o válečných konfliktech starověkého Izraele. Své závěry opírají o výsledky současného archeologického průskumu a historiografického bádání a o moderní trendy biblické kritiky. Oba autoři prožili mnoho let vojenské služby na místech o nichž Bible vypráví.

Vydalo nakladatelství Nové obzory
Stará 18/20 602 00 Brno, tel. 05/45215651, 45242452
  David Flusser: Esejské dobrodružství.
David Flusser: Esejské dobrodružství.
Autor se narodil v roce 1917 ve Vídni, vyrostl a vystudoval klasickou filologii v Praze. Léta okupace prožil v mandátní Palestině, po válce se na čas vrátil do Československa, ale počátkem padesátých let se natrvalo usadil v Izraeli Působil na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, patřil k předním znalcům židovství doby přelomu letopočtu, zvláště problematiky svitků od mrtvého moře., ale i raně křesťanské a rabínské literatury a byl zakladatelem Jeruzalémské školy synoptických studií. Zemřal počátkem letošního roku.

Vydalo nakladatelství OIKOYMENH    http// www.oikoymenh.cz
  Jacqueline Kelenová: Ženy z Bible.
Jacqueline Kelenová: Ženy z Bible.
O judaismu,křesťanství a islámu se všeobecně tvrdí, že z těchto náboženství zcela vymizel ženský prvek v pohledu na chápání Boha. Proto se mluví o Bohu jako o Otci, nikoliv o jako o Matce. Někteří jdou ve svých úvahách ještě dále: jsou to náboženství vysloveně misogynní. Žena je zde degradována na předmět, který, lze bez problému koupit. Ženy byly vyloučeny z politiky z náboženského kultu; muž mohl svoji ženu kdykoliv propustit, aniž by k tomu uvedl jakýkoliv důvod. A přece, i ženy měly ve starověké izraelské společnosti své významné místo. Jen třeba na to poukázat.

Vydalo nakladatelství Nové obzory.   
  Benjamin Kuras: Nebýt Golema.
Benjamin Kuras: Nebýt Golema.
Britsko-český spisovatel, novinář a dramatik Benjamin Kuras žije již více než třicet let ve Velké británii. Na Filosofické fakultě v Olomouci vystudoval anglistiku. Od roku 1966 se profesionálně věnuje literární tvorbě. Je autorem již šestnácti anglicky psaných her, šesti knížek a stovky novinářských a publicistických článků. Patří ke spisovatelům, kteří se dovedou podívat na současný svět s humorným a lehce ironizujícím intelektuálním nadhledem.
Nebýt Golema je šestou knížkou tohoto autora, který patří ke kmenovým autorům Evropského literárního klubu. v této publikaci probírá vybrané pasáže ze spisů pražského rabína Jehudy Löwa .

Vydalo nakladatelství Baronet Široká 22 Praha 1
  Benjamin Kuras: Jak přežít padouchy.
Benjamin Kuras: Jak přežít padouchy.
Padoušství je všudypřítomný fenomén v dějinách lidstva, jehož historická kontinuita nám často uniká. Padouši byli, jsou a budou - v totalitách i demokracii. Padoušství je prvek genetický, jehož známky nacházíme ve velkém u padouchů poznatelných a v malé, latentní podobě i v nás všech ostatních. Tam otevřený projev padoušství roste úměrně podle toho, do jaké míry společnost umožní, aby se vyplácelo...

Vydal Evropský literární klub v Praze 1, Štěpánská 18
  Benjamin Kuras: Je na Marxu život?
Benjamin Kuras: Je na Marxu život?
Kolik Marxe přežívá ve střední Evropě deset let po demontáži komunismu? Co je vůbec střední Evropa? Co mají Středoevropané společného? Co se Západ od střední Evropy může naučit, když se střední Evropa nepotřebuje nic učit od Západu? Kdy Středoevropané přestanou za všechno svádět vinu na druhé? Jak se mohou brát tak vážně? A komu na nich vůbec záleží?

Vydal Evropský literární klub v Praze 1, Štěpánská 18
  Theodor Much a Karel Pfeifer:Svár bratří v domě izraelském - židovstvo mezi fundamentalismem a osvícením.
Theodor Much a Karel Pfeifer:
Svár bratří v domě izraelském - židovstvo mezi fundamentalismem a osvícením.

Tato publikace vám přiblíží palčivé otázky kolem problému, které přináší doba. Co je to ortodoxie? Co je to osvícenectví, kdo je sekulárním židem, a kdo je vůbec žid? Tuto studii sepsali dva židovští autoři žijící ve Vídni. Zamýšlejí se nad historickým pozadím jednotlivých židovských proudů. Jsou zde vysvětleny, často užívané, ale žel povrchně či nesprávně chápané pojmy jako např. Kibuc, šoa, halacha, diaspora apod.

Vydalo nakladatelství THEMIS, Hybernská 2 112 16-9 Praha 1
  Zev ben Shimon Halevi: Adam a kabalistický strom.
Zev ben Shimon Halevi: Adam a kabalistický strom.
Židovská mystika - kabala vždy byla synonymem tajemna. Mnohými odsuzována a zatracována má své místo v židovské kultuře. Byla posilujícím prvkem v dobách nejtěžšího pronásledování synů a dcer Izraele. V této publikaci nalezne čtenář základní informace o kabalistických světech, stromu života o Adamu Kadmonovi a mnoha jiných kabalistických prvcích.

Vydalo nakladatelství Volvox Globátor
  Dušan Saberíni: Rehabilítacia soboty
Dušan Saberíni: Rehabilítacia soboty
Sobota je ústředním svátkem židovského náboženství. I největší židovský svátek Jom Kipur - Velký den smíření je v toře nazván jako šabat šabaton, nebo-li sobota sobot.
I mnozí dnešní křesťané přicházení na to, že s jejich dnem odpočinutí - tj. nedělí není něco v pořádku. Dokladem je citát z publikace Milana Balabána a Veroniky Tydlitátové: Tázání po budoucím. "Během posledních padesáti let se zhroutil duchovní i sociální rozměr neděle, aniž k tomu kdo věnoval zvláštní pozornost, neboť kolem neděle nestála vysoká a pevná zeď Zákona. Erich From v knize Budete jako bohové navrhuje opětné zavedení soboty jako dne odpočinku, zatímco neděle by mohla zůstat dnem sportu a natírání oken na chatě..." str. 166.
Autor této publikace nalézá i prvky soboty v Novém zákoně a vidí jistou kontinuitu se Tanachem.
Je zde nespočetně tabulek a doplňijících informací. Autor o sobě hned v úvodu tvrdí, že není členem Církve Adventistů sedmého dne.

Vydalo nakladatelství Dobré slovo 9. Mája 19 974 01 Bánská Bystrica
 


>>   
|| main page | aktuality | památky | diskuse | encyklopedie | ČSPI | o nás | kniha hostů | odkazy ||