Literatura


 

  Josef Erlich: Šabat Josef Erlich: Šabat
Šabat, nebo-li česky sobota je jedním ze základních atributů židovství. Je to den o němž praví prorok Izajáš: Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči,tu nalezneš rozkoš v Hospodinu "a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit."
Šabat Tato kniha není žádným odborným vědeckým pojednáním o sobotě, ale je svědectvím o průběhu šabatu v tradiční židovské komunitě na jihu Polska. Josef Erlich (1908-1987) se narodil v polské židovské rodině. Již v roce 1933 se odstěhoval do tehdy Brity spravované Palestiny. Jeho šabat patří k významným literárním dílům izraelské literatury moderní doby.
Vydalo nakladatelství Argo   http:// www.kosmas.cz/argo    e-mail: argo@comp.cz
Cena   (včetně DPH)  259 Kč.
Elie Wiesel: Příběhy o důvěře.
Elie Wiesel: Příběhy o důvěře.

Bible - postavy a příběhy, Talmud - portréty a legendy, Svět chasidů, Příběhy proti smutku, to jsou stěžejní díla Eliho Wiesela, židovského autora, nositele Nobelovy ceny. Postavami Hagar, Mojžíše, Áróna, Miriam a dalších představuje starou židovskou národní historii.
Vydalo nakladatelství Portál   http// www.portal.cz    e-mail: naklad@portal.cz
Doporučená cena 185 Kč (včetně DPH)
  Moše ben Majmon: Osm kapitol o lidské duši a mravním konání.
Moše ben Majmon: Osm kapitol o lidské duši a mravním konání.
Moše ben Majmon, známější pod latinským přepisem jako Maimonides (1135-1204) byl povoláním lékař. Narodil se v Cordobě ve Španělsku, ale záhy byl nucen emigrovat. Usídlil se nejprve v Maroku a později v Egyptě. Ve svých lékařských spisech předvídal moderní objevy týkající se spojitosti těla a psychiky jako např, alergii, epilepsii, nervový systém apod. Mimo to vynikl jako významný komentátor Tóry a Talmudu. Jeho Mišne Tora je prvním systematickým vysvětlením židovského náboženství. Je též autorem Třinácti článků víry, které jsou závazné pro celé židovstvo.
Námi doporučené dílo je jakýmsi pokusem o spjatost teologie a medicíny.
Vydalo nakladatelství Sefer
  Zev Vilnay: Legendy Jeruzaléma.
Zev Vilnay: Legendy Jeruzaléma.
Jeruzalém, posvátné místo tří světových náboženství má svou dlouhou historii. Bývá považováno za místo pobytu prvního člověka Adama, místem, kde měl Abraham obětovat svého syna Izáka a Jakob zde nocoval při své anabázi¨i z otcova domu. Bývá též považováno za sídlo tajemného krále Melkisedeka: " A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího. Požehnal mu: "Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky."
Za krále Davida se stává Jeruzalém izraelskou metropolí. Šalomoun zde staví chrám, který se stává náboženským centrem. Není proto divu, že se na toto místo vázaly nesčetné legendy. Zdrojem těchto legend je mimo hebrejskou Bibli Talmud a různé midráše.
Vydalo nakladatelství Volvox Globator    http// www.volvox.cz
  André Nahum: Židovsko-arabská moudrost a humor.
André Nahum: Židovsko-arabská moudrost a humor.
Říká se o humoru, že je kořením lidstva. Moudrost bývala v dobách biblických obzvláště ceněna. O tom svědčí bohatá židovská mudroslovní literatura. Moudrost hebrejsky chochma - bývá prezentována v podobě mašálu, což bychom mohli nazvat mudrosloví. Není bez zajímavosti, že kořen m-š-l znamená i "vládnout". Jakoby člověk mající schopnost vyjadřovat moudrost, dokázal i ovládat lidi. Nám Evropanům, žijícím na prahu třetího tisíciletí je tento způsob vyjadřování poněkud vzdálen. Snad tato publikace nám tuto semitskou mluvu alespoň trochu přiblíží.
Vydalo nakladatelství Portál   http// www.portal.cz    e-mail: naklad@portal.cz
 
|| main page | aktuality | památky | diskuse | encyklopedie | ČSPI | o nás | kniha hostů | odkazy ||