Mišpacha 1


1. Šma Jisrael = Slyš Izraeli - základní vyznání víry Juadismu
2. Ani maamin - pevně věřím v příchod Mesiáše, dvanáctý z třináctí článků víry Judaismu
3. Sím šalom - Uděl mír a pokoj z každodenní modlitby Šmone esre
4. Tsur mišelo z´mira - píseň provázející šabatou hostinu
5. Hošia - z každodenní ranní modlitby
6. Ma tovu - Jak dobrý je Hospodin - modlitba při vstupu do synagogy
7. Šamor ve zachor - střež a pamatuj na šabat
8. Or chadaš - prosba o Nové světlo nad Sijonem
9. Ha Rachaman = Slitovný
10.Ešet chajil - Ženu statečnou kdo nalezne - Přísloví 31.kap.
11.Kadšenu = Posvěť nás - svými příkazy
12.Vsamachta - z modlitby na svátek Sukot
13.Jibane ha mikdaš - z každodenní modlitby - prosba o znovuvystavení Chrámu
14.Avinu malkejnu
15.Sisu et Jerušalajim = radujme se z Jeruzaléma
16.Anim zmirot - závěrečný zpěv z ranní šabatové bohoslužby
17.Rad haslajla = příšla noc
18.Haben jakir li (Což není Efrajim hýčkaný syn - Jeremiáš 31,19)
19.Icik - lidová
20.Los biblicos - lidová v jazyce ladino
21.Nebajusja - lidová v ruštině
22.A Ganev - lidová v jazyce jidiš
23.Lulinke - ukolébavka v jazyce jidiš
24.Az der rebe - lidová píseň v jidiš
25.Mi ha iš - ranní šabatové modlitby