Stojí psáno: ‘A vytvořil [va-jicer] Pán Bůh člověka’ [Gen 2,7].1) Zde se [člověk] nalézal ve své úplnosti, v pravici i levici.2) Ale vždyť jsme stanovili, že [člověk od svého stvoření] obsahoval pouze dobrý sklon, kdežto [výraz] ‘A vytvořil [va-jicer] Pán Bůh’ [naznačuje:] ‘s dobrým sklonem a se zlým sklonem’! Ale proč?3) Spíše mu [byl dán] dobrý sklon pro něj samotného a zlý sklon kvůli tomu, aby ho přitahoval k ženám. Zde se skrývá tajemství: Odtud víme, že Sever4) je neustále přitahován k Samici a spojuje se s ní. A proto se [žena] nazývá íša.5)

A pojď a viz! Dobrý sklon a zlý sklon se vzájemně spojují pouze proto, že je mezi nimi žena. Ta by se s nimi nespojovala, kdyby k ní nebyl přitahován zlý sklon. A poté, co se vzájemně spojí, a jen kvůli tomu, že se vzájemně spojí, tehdy je přitažen dobrý sklon, což je Radost, a přivede [ženu] k sobě.6)

Člověka[Gen 2,7], to už jsme vysvětlovali. Ale Samec a Samice byli [zpočátku] sjednoceni a nebyli od sebe odděleni, [aby si viděli] tváří v tvář. Jaký je význam verše: ‘prach z hlíny[Gen 2,7]? Že nyní [člověk] stojí připraven [k rozdělení]. Pojď a viz! Žena, která se spojí se svým manželem, se nazývá jménem svého manžela: Muž a Žena,7) Spravedlivý a Spravedlnost,8) on je Ófer [Mladík] a ona je Afar [Prach], on je Cevi [Jelen] a ona je Cevija [Laň], [neboť je psáno:] ‘Jelenem je veškerým zemím’ [Ez 20,6].

Stojí psáno: ‘Nevysadíš si ašeru, žádný strom u oltáře Pána, tvého Boha, který učiníš si’ [De 16,21]. Ale cožpak je to dále od oltáře nebo na některém jiném místě povoleno? Spíše je vysvětlení následující: ‘Ašer’ je [jméno] jejího manžela, a proto se nazývá jménem svého manžela: ‘Ašera’. Proto stojí psáno: ‘Baalovi a Ašeře9) [2K 23,4]. Když je tedy psáno: ‘Nevysadíš si ašeru, žádný strom u oltáře Pána, tvého Boha’, [znamená to:] naproti místu toho Pánova Oltáře,10) což je ten Pánův Oltář, který tam stojí kvůli tomu, [aby zničil skořepiny Ašery].11) Proto si naproti nevysadíš jinou ašeru.

Pojď a viz! Všichni, kdo se klaní Slunci,12) se nazývají uctívači Baala, a ti, kdo se klaní Luně,10) se nazývají uctívači Ašery. A proto [stojí psáno:] ‘Baalovi a Ašeře’. A Ašera se nazývá jménem svého manžela, [což je] Ašer. Když je tomu tak, proč [Samice] přebírá toto jméno?13) Spíše [se nazývá] Ašera kvůli tomu, že je psáno: ‘Blažená jsem [be-ašerí], neboť blahoslaví[išrúní] mne dcery’ [Gen 30,13], ale tuto [Samici] ostatní národy neblahoslaví, nýbrž místo ní vztyčují jinou [ašeru modlářství]. Ba co víc, stojí přece psáno: ‘Každý, kdo ji ctil, ji uráží’ [Pl 1,8], a proto přebírá to jméno. A jelikož neposiluje ostatní národy, uctívače model, nazýváme ji Oltář, který je z Hlíny,14) neboť je psáno: ‘oltář hliněný’ [Ex 20,24]. Proto [stojí psáno:] ‘prach z hlíny[Gen 2,7].15)

 

1)   Výraz a vytvořil’ je v originále psán se zdvojenou hláskou Jod, což je v Zóharu vykládáno, že člověk byl vytvořen se dvěma sklony: sklonem k dobru a sklonem ke zlu.

2)   Na rozdíl od dřívější chvíle, kdy byl člověk stvořen; tehdy měl pouze jediný sklon k dobru.

3)   Tj. k čemu dostal člověk nádavkem ještě zlý sklon?

4)   Tj. strana Samaela.

5)   Což je notarikon výrazu eš-he, ‘oheň He’ neboť Samael, což je Oheň, se spojuje s He, což je symbol Samice, tedy Malkut.

6)   Dobrý sklon je Pravý sloup sefirotického stromu a zlý sklon je jeho Levý sloup. Samice (Malkut) se musí spojit s Prostředním sloupem, který je mezi nimi, ale ze začátku ji přitahuje i Levý sloup a ona se s ním spojuje, protože její přirozeností je strana levice.

7)   V hebrejštině se jedná o slova se stejným základem: íš a íša.

8)   Jedná se o sefiry Jesod a Malkut. Stejně je tomu i v ostatních uvedených příkladech: sefira Malkut má velice rozsáhlou symboliku a označuje se mimo jiné jako Žena, Prach, Laň či Země.

9)   V hebrejštině označuje použitý výraz baal jak manžela, tak pohanského boha Baala.

10) Tj. sefira Malkut.

11) Tj. všechny modlářské a Bohu nepřátelské věci.

12) Tj. Samci; tak bývá označována sefira Tíferet s přilehlými pěti sefirami.

13) Ašera je hebrejské pojmenování pro posvátný strom, který ve starověku uctívali modláři. Smysl otázky je tedy následující: Proč je posvátná Samice (Malkut) pojmenována právě tímto nepěkným názvem, připomínajícím modlářství?

14) Tj. sefira Bína.

15) Jedná se tedy o narážku na spojení sefiry MalkutBínou.