olam.

Olam je hebrejský název a znamená svět a také věčnost.
Bejt olam - doslova "dům věčnosti" je název místa posledního odpočinku - hřbitova.
Kořen tohoto slova znamená též "tajemný", v pasivním tvaru pak "být utajený", "tajemný", "záhadný".

Naše stanovy

Stanovy občanského sdružení „Společnost Judaica Holešov“

(zák. č. 83/1990 Sb. v platném znění)

Článek I.

Název a sídlo

1) Název občanského sdružení je „Společnost Judaica “ (dále jen společnost). „Olam“ je virtuální název její webové stránky.

2) Sídlem společnosti je Holešov.

Článek II.

Charakter společnosti

Společnost Judaica Holešov je samostatným dobrovolným neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Společnost je právnickou osobou podle českého práva.

Článek III.

Poslání společnosti a její činnost

1. Základními cíli společnosti jsou zejména:
a) objevovat a zachraňovat zapomenuté židovské památky,
b) informovat z oblasti judaistiky a biblistiky,
c) objevovat a poznávat židovství a judaismus,
d) navazovat spolupráci s podobně zaměřenými organizacemi za účelem vzájemné spolupráce a koordinace akcí,
e) připomínat hrůzy holocaustu,
f) upozorňovat na existenci antisemitismu a rasové nesnášenlivosti u nás.

2. Formy činnosti společnosti jsou zejména:
a) přednášková a osvětová činnost,
b) pořádání koncertů,
c) informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost,
d) spolupráce s dalšími právnickými i fyzickými osobami.

Článek IV.

Členství

1. Členem společnosti se může stát fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba vyvíjející svou činnost v souladu s cíli, posláním a stanovami společnosti.
2. Členství ve společnosti vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem sdružení. O přijetí rozhoduje výbor společnosti na svém nejbližším jednání.

Článek V.
Práva a povinnosti členů

1. Člen společnosti má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady; každý člen sdružení má jeden hlas; za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce, fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce,
b) volit a po dosažení věku 18 let být volen do orgánů společnosti,
c) zúčastňovat se akcí společnosti,
d) podávat návrhy a připomínky a vyžádat si informace o činnosti společnosti,
e) využívat všech výhod plynoucích z členství ve společnosti.

2. Člen společnosti má povinnost:
a) řádně vykonávat svěřené úkoly,
b) řídit se stanovami společnosti,
c) řádně a včas platit příspěvky,
d) informovat výbor společnosti o činnostech souvisejících s členstvím ve společnosti,
e) aktivně hájit zájmy společnosti a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy společnosti.
Článek VI.

Zánik členství

Členství ve společnosti zaniká:
a) vystoupením - vystoupení člena se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi společnosti,
b) vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada,
c) zánikem člena - právnické osoby,
d) úmrtím člena - fyzické osoby,
e) zánikem společnosti.
Článek VII.

Organizační uspořádání

1. Orgány společnosti jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor v čele s předsedou,
c) revizor (revizní komise).
Článek VIII.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a tvoří ji všichni její členové.

2. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Požádá-li 1/3 členů nebo revizor společnosti o svolání valné hromady, musí předseda do 1 měsíce této žádosti vyhovět.

3. Valná hromada přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů, není-li dále stanoveno jinak. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů společnosti.

4. Valná hromada zejména:
a) schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky, a to dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů společnosti.
b) volí a odvolává předsedu, členy výboru a revizora společnosti; funkční období volených orgánů je dvouleté,
c) schvaluje úkoly společnosti pro příslušné období, výroční zprávu společnosti, rozpočet společnosti a roční uzávěrku hospodaření,
d) stanovuje členské příspěvky,
e) rozhoduje o zrušení členství a o zániku společnosti.

5. Valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o nichž jinak rozhoduje výbor společnosti.

Článek IX.

Výbor společnosti

1. Výbor je výkonným orgánem společnosti, který za svou činnost odpovídá valné hromadě a řídí společnost mezi jejími jednáními.

2. Výbor se skládá z předsedy a nejméně dvou členů volených valnou hromadou. Volební období je dvouleté.

3. Výbor svolává předseda společnosti podle potřeby, minimálně však jednou za šest měsíců.

4. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

5. Výbor společnosti zejména:
a) rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,
b) připravuje a svolává jednání valné hromady,
c) rozhoduje o přijetí za člena společnosti,
d) může jmenovat čestné členy společnosti.

Článek X.

Předseda společnosti

1. Předseda je statutárním zástupcem společnosti, zastupuje společnost navenek a jedná jejím jménem.

2. Řídí jednání valné hromady a zajišťuje plnění usnesení v rámci stanov.

3. Je volen valnou hromadou na dvouleté funkční období.

4. Svolává jednání výboru společnosti.

Článek XI.

Revizor (revizní komise)

1. Revizor (revizní komise) je volen valnou hromadou a kontroluje činnost společnosti, a to zejména:

a) vykonává dohled nad hospodařením společnosti a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

b) vypracovává zprávu o revizní a kontrolní činnosti a předkládá jí jednání valné hromady; kontrolu provádí nejméně jedenkrát za rok.

Článek XII.

Hospodaření společnosti

1. Majetek společnosti vzniká zejména z příspěvků členů, grantů, dotací a darů a z příjmů z vlastní činnosti.

2. Koncepci hospodaření společnosti schvaluje valná hromada.

3. Za hospodaření společnosti odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

Článek XIII.

Zánik společnosti

1. Společnost zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním, přechodem nebo sloučením s jinou neziskovou organizací, a to rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných hlasů společnosti,
b) rozhodnutím ministerstva vnitra ČR.

2. Nerozhodne-li valná hromada jinak (např. přenechání jiné společnosti státu), připadne majetek zaniklé společnosti státu.

Kontakt: Jiří Richter, předseda společnosti olam@olam.cz Jiří Richter


Všichni, kteří by nás chtěli podpořit si mohou stáhnout přihlášku a zaslat na Adresu:
Jiří Richter
Osvobození 1133
769 01 Holešov
Členské příspěvky se nevybírají!