BEJT MIDRAŠ

Bejt midraš, neboli doslova dům výkladu je židovská studovna.
Studium posvátných knih má v židovství své nezastupitelné místo.
Zde se studovala tora, tenach i talmud.
této skutečnosti odpovídá i výzdoba a texty této části Šachovy synagogy.

Jižní stěna

Nechť jest Hospodin s námi

Nechť jest Hospodin, náš Bůh s námi,
jako byl s našimi otci.
Kéž nás neopustí a nezapudí.
Nakloň naše srdce k Sobě,
abychom kráčeli po všech jeho cestách,
a dodržovali jeho přikázání, ustanovení a soudů,
jenž přikázal našim otcům. Kéž jsou tato má slova, kterými se modlím k Hospodinu, blízká.
Hospodinu, Bohu našemu a to dnem i nocí,
aby vykonal právo služebníka svého
a právo lidu svého Izraelského den co den,
aby poznali všechny národy země,
že Hospodin jest jediný Bůh, a není žádný jiný.
Hospodine, veď mne ve spravedlnosti své.
Modlitba před odchodem ze synagogy.

Východní stěna

vstupní modlitba - čtvrtý výskyt

Přicházím ve velkém Tvém milosrdenství do Tvého domu a to zásluhách Abrahama,
který byl nazván mužem zbožným;
klanět se Bohu v jeho svatém chrámu v zásluhách Izáka,
který byl spoután na vrcholu oltáře na svatém místě.
V bázni před Tebou v zásluhách Jákoba, který řekl: "jak neobyčejné jest toto místo."
Pane světa, v zásluhách těchto tří praotců vcházím do domu shromažďování modliti se před Tvojí tváří.
Mé modlitby pro jejich zásluhy, mé modlitby jdou k našemu nebeskému Otci,
který má v nich oblibu a slitovává se.
Vystupují a jsou vynášeny jako drahokamy ke koruně Tvé svatosti
a vkládány na Tvojí hlavu a to Metatronem, knížetem andělů.
Čtvrtý výskyt tohoto textu v Šachově syanagoze

Vstupní modlitba do chrámu - viz hlavní sál

Jenž obnovuje


Jenž obnovuje, Svatý budiž požehnán,
nám a celému lidu domu Izraele k životu,
k veselí, k radosti, spáse a potěšení.
Modlitba k Roš chodeš - novému měsíci.

chajot.)
A Chajot knížata a cherubíni v nádheře
a serafíni chválicí
a Aralim žehnající před všemi bytostmi
opan a cherubín naproti serafínům
a ti naproti nim velebí a volají

Vzdáváme Ti díky


Z ranní modlitby šmone esre

Severní stěna

A když postavili schránu smlouvy
A když postavili truhlu
A když postavili (schránu), pravil (Mojžíš):
Zastav se, Hospodine, u velkého množství izraelských.
Povstaň, Hospodine, ke svému odpočinutí,
Ty a schrána tvé slávy.
Kněží tvoji oblékají se ve spravedlnost, a Tvoji zbožní se radují.
Pro Davida, Tvého služebníka, neodpírej naše prosby.
Neboť Toru jsem vám dal, nauky mé neopouštějte!
Je stromem života, těm, kteří se ji drží a ti, kteří se o ni opírají jsou blahoslaveni.
Cesty její jsou cesty příjemné a mírotvorné jsou její stezky.
Navrať nás , Hospodine k tvému Majestátu a my se navrátíme.
Obnov vše ještě za našich dnů.

Tenty k předčítání z Tory


Žalm 24

Žalm 24
Žalmy 24:1
Davidův; žalm. Hospodinova
je země se vším, co je na ní,
svět i ti, kdo na něm sídlí.
2 To on základ na mořích jí kladl,
pevně ji usadil nad vodními proudy.
3 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu?
A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
4 Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten,
kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.
5 Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.
6 To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují.
Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob.
7 Brány, zvedněte výše svá nadpraží,
výše se zvedněte, vchody věčné,
ať může vejít Král slávy.
8 Kdo to je Král slávy? Hospodin,
mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.
9 Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte,
vchody věčné,
ať může vejít Král slávy.
10 Kdo to je Král slávy?
Hospodin zástupů, on je Král slávy!

K Roš hašana a Jom kipur

Modlitba k Roš hašana a Jom Kipur
Židovské novoročí a den smíření

K Roš hašana a Jom kipur

Hospodin, Hospodin je Bohem milostivým a slitovným, dlouhoshovívající a Velký v milosrdenství i ve věrnosti.
Činí milost tisícům, nese poklesky, přestupky, hříchy a očisťuje z nich.
Pane světa, naplň touhy k blahu a učiň dle Tvé vůle a splň přání a odpusť všechny poklesky, všechny poklesky mužů mého domu odpuštěním v milosti, a očisti od hříchů, od poklesků a přečinů,což si právě připomínám před Tebou.
Vzhlédni, dej spásu a slituj se! Rozpomeň se a obdaruj životem dlouhým a dobrým.
Dej živobytí, chléb k nasycení, oděv k oblékání, pozemské statky k důstojnému životu a dlouhosti dnů k přemítání nad Tvojí Torou, jejími ustanoveními a příkazy.
Obdař nás rozumem a prozíravostí abychom mohli chápat hlubokost jejího tajemství.
Uzdrav všechny naše bolesti, požehnej dílu našich rukou.
Odejmi co nás tíží k našemu blahu, spáse a útěše.
Odvrať od nás veškerou zhoubu, nakloň k nám srdce státníků a úředníků k našemu prospěchu.
Amen.
A staň se dle Tvé vůle.

Selichoty = kajícní modlitby

Selichoty
kajícní modlitby
Bůh, král sedící na trůně Slitovný přivádějící milost, kterou Tvůj lid očekává pro své přestoupení. Nejprve rozhojní odpuštění hříchů a odpuštění všech provinění. Činí spravedlnost veškerému tělu a duchu, nevytíná vás odplatou.
Bože,zjevil jsi nám svých třináct vlastností.
Onoho dne smlouva třinácti atributů, tak jako zjevena byla odvěků.
Jako jest napsáno:
I sestoupil Hospodin v oblaku a postavil se tam k němu a vzýval jméno Hospodinovo. Hospodin, Hospodin je Bůh milostivý, milosrdný dlouhoshovívající ve všem milosrdenství a v pravdě. Prokazuje milosrdenství tisícům, odpouští přestupky, přečiny a hříchy.
Odpusť naše přečiny , hříchy a naše podíly na nich.
Slituj se nad námi náš Otče, protože jsme zhřešili, slituj se nad námi, protože jsme se provinili.
Neboť Ty jsi Panovník dobrý a odpouštějící, velký v milosrdenství a nakloněn k veškerému vzývání Tebe.

K třem poutnickým svátkům

Modlitba ke svátkům Pesach, Šavuot a Sukot
"Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení."
Exodus 34,5-6

Pane světa! Splň přání srdce mého ku blahu učiň mi po vůli a dej mi čeho žádám, a oblaž mne služebníka svého, syna služebnice Tvé ….
Oblaž mne, mou manželku, mé syny a dcery a všechny osoby domu mého, abychom vykonávali vůli Tvou srdcem celým. Uchraň mne náklonnosti hříšné, uděl nám účasti na svém učení a dopřej nám, aby zazářila velebnost Tvá nad námi.
Osvětli nás duchem moudrosti a důmyslu, aby vyplnilo se na nás zaslíbení, jak stojí napsáno:
"Spočívati bude duch Hospodinův, duch moudrosti a důmyslu, duch rozvahy a síly, duch poznání a bázně Boží."
A budiž Tvá vůle Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, aby mi dopřáno bylo vykonávati dobré skutky před tvýma očima a kráčet po cestách přímých před Tebou!
Posvěť nás svatosti Svou, abychom docílili života šťastného a dlouhého, jakož i ve světě budoucím.
Uchraň nás, abychom nečinili špatné skutky a zlých časů, jež světem zmítají.
Kdo důvěřuje Hospodinu, toho Jeho milost obklopuje. Amen!

Při vyjímání Tory

Berich šme
Berich šme