Ženská galerie

Rozdělení na muže a ženy pochází již z období Chrámu


Chrám měl v životě izraelského lidu své nezastupitelné místo. Měl i svá mysteria.
Synagoga je bohoslužebným pokračováním chrámové služby.

Jižní stěna

Nasměrování synagogy má svůj nezastupitelný význam. Synagogy bývají v našich zeměpisných končinách otočena směrem k východu, tj. směrem k jeruzalému.
Z východní strany příchází šechina v podobě mládence a dívá se skrze mřížoví
- viz výzdoba a nápis východní stěny hlavního modlitebního sálu synagogy

Modlitby na závěr ranní bohoslužby

Na závěr ranní bohoslužby

Má pomoc je od Hospodina, stvořitele nebe i země.
Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého;
pokojný muž bude mít věci utěšené.
doufej v hospodina, konej dobro,
na zemi přebývej a zachovávej věrnost.
Tak jako david a jeho moudrá životní cesta na které s ním byl Hospodin.
Hle. Bůh je mojí spásou, důvěřuji a nestrachuji se,
protože moji silou a písní je Hospodin
a jest mi mojí spásou.

al_tira_min.jpg(15 kb)

Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky. (Přísl. 3,21)
Dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s námi je Bůh. (Iz.8,10)
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit.
Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním." (Iz.46,4)

Modlitba před odchodem ze synagogy
nad vchodem do ženské galerie

Modlitba před odchodem ze synagogy

Modlitba před odchodem ze synagogy

selichoty_min.jpg(14 kb)

Selichoty
kajícní modlitby
Bůh, král sedící na trůně Slitovný přivádějící milost, kterou Tvůj lid očekává pro své přestoupení. Nejprve rozhojní odpuštění hříchů a odpuštění všech provinění. Činí spravedlnost veškerému tělu a duchu, nevytíná vás odplatou.
Bože,zjevil jsi nám svých třináct vlastností.
Onoho dne smlouva třinácti atributů, tak jako zjevena byla odvěků.
Jako jest napsáno:
I sestoupil Hospodin v oblaku a postavil se tam k němu a vzýval jméno Hospodinovo. Hospodin, Hospodin je Bůh milostivý, milosrdný dlouhoshovívající ve všem milosrdenství a v pravdě. Prokazuje milosrdenství tisícům, odpouští přestupky, přečiny a hříchy.
Odpusť naše přečiny , hříchy a naše podíly na nich.
Slituj se nad námi náš Otče, protože jsme zhřešili, slituj se nad námi, protože jsme se provinili.
Neboť Ty jsi Panovník dobrý a odpouštějící, velký v milosrdenství a nakloněn k veškerému vzývání Tebe.

Žalm 24
Žalm 24

Žalmy 24:1
Davidův; žalm. Hospodinova
je země se vším, co je na ní,
svět i ti, kdo na něm sídlí.
2 To on základ na mořích jí kladl,
pevně ji usadil nad vodními proudy.
3 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu?
A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
4 Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten,
kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.
5 Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.
6 To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují.
Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob.
7 Brány, zvedněte výše svá nadpraží,
výše se zvedněte, vchody věčné,
ať může vejít Král slávy.
8 Kdo to je Král slávy? Hospodin,
mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.
9 Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte,
vchody věčné,
ať může vejít Král slávy.
10 Kdo to je Král slávy?
Hospodin zástupů, on je Král slávy!

Při vyjímání Tory

A když postavili truhlu
A když postavili (schránu), pravil (Mojžíš):
Zastav se, Hospodine, u velkého množství izraelských.
Povstaň, Hospodine, ke svému odpočinutí,
Ty a schrána tvé slávy.
Kněží tvoji oblékají se ve spravedlnost, a Tvoji zbožní se radují.
Pro Davida, Tvého služebníka, neodpírej naše prosby.
Neboť Toru jsem vám dal, nauky mé neopouštějte!
Je stromem života, těm, kteří se ji drží a ti, kteří se o ni opírají jsou blahoslaveni.
Cesty její jsou cesty příjemné a mírotvorné jsou její stezky.
Navrať nás , Hospodine k tvému Majestátu a my se navrátíme.
Obnov vše ještě za našich dnů.

Vstupní modlitba
Přicházím ve velkém Tvém milosrdenství do Tvého domu a to zásluhách Abrahama,
který byl nazván mužem zbožným;
klanět se Bohu v jeho svatém chrámu v zásluhách Izáka,
který byl spoután na vrcholu oltáře na svatém místě.
V bázni před Tebou v zásluhách Jákoba, který řekl: "jak neobyčejné jest toto místo."
Pane světa, v zásluhách těchto tří praotců vcházím do domu shromažďování modliti se před Tvojí tváří.
Mé modlitby pro jejich zásluhy, mé modlitby jdou k našemu nebeskému Otci,
který má v nich oblibu a slitovává se.
Vystupují a jsou vynášeny jako drahokamy ke koruně Tvé svatosti
a vkládány na Tvojí hlavu a to Metatronem, knížetem andělů.
Druhý výskyt tohoto textuv Šachově syanagoze

Vstupní modlitba do chrámu - viz hlavní sál

Východní stěna

Je příjemné jíti k Tvému milosrdenství


Jest nám příjemné naše koruno
jíti vstříc Tvému velkému milosrdenství
k místu Tvého přebývání k Sijonu, obnovení služby v Jeruzalémě v naději,
že naše oči uvidí Tvůj návrat na Sion ve tvém milosrdenství.
A ustanov nás pro Tvou službu pro dny věčné a roky odvěké.
Požehnaný jsi Hospodine dává svá znamení pro bázeň a pro službu.

Vzdáváme Ti díky
Vzdáváme Ti díky
Vzdáváme Ti díky, protože Ty jsi Hospodin,
náš Bůh, Bůh našich otců, Bůh veškerého těla,
náš strůjce, učinitel počátku budiž požehnání
a chvála Tvému svatému a velikému jménu
za naše životy a za naše bytí
a ještě během našeho života nás shromáždi
z našeho vyhnanství na nádvoří tvé svatosti
k dodržování Tvých ustanovení,
plnění Tvé vůle ke službě Tobě
s překypujícím srdcem a za to Ti děkujeme.
Požehnaný jsi Bože ve chvále

Chajot a knížata
A Chajot knížata a cherubíni v nádheře
a serafíni chválicí
a Aralim žehnající před všemi bytostmi
opan a cherubín naproti serafínům
a ti naproti nim velebí a volají

Text je součást sváteční modlitby jocer or (tvoří světlo)
Spodní dva řádky jsou citáty Jeremiáše 7,34
Hlas veselí a hlas veseli
hlas ženicha a hlas nevěsty

Severní stěna

Zlý sen

Kdo měl zlý sen a cítí se být znepokojen, má podle (Berachot 55b) - po kohenském požehnání - má se modlit následující.)
Pane světa, jsem v Tvé moci a moje sny jsou v Tvé moci. Měl jsem sen a nevím co pro mě může znamenat.
Budiž tvá vůle, Hospodine, Bože mých otců, aby byly moje sny jak mé osobě, tak celému Izraeli ku prospěchu.
Buď to byl sen určený mi, nebo jsem snil o někom jiném, nebo jiní měli sen o mě - jsou-li to sny prospěšné, uskutečni je, nechť se vyplní jak mě, tak i těm ostatním jak se naplnili Josefovi spravedlivému.
Potřebují-li však nápravu, učiň tak, jak jsi uzdravil Ezechiáše, krále Judského z jeho nemoci, a jako Miriam - prorokyni - z malomocenství, stejně jako i Námana z jeho malomocenství.
Jako jsi (uzdravil) nahořklou vodu skrze Mojžíše - našeho učitele, vodu Jericha skrze Elišu, a jako jsi přeměnil kletbu bezbožného Baláma v požehnání, tak obrať všechny moje sny mé osobě, tak i celému Izraeli.
Buď mým strážcem a prokaž mi milosrdenství. Amen.

Modlitba k Pesachu, Šavuot a Sukot


Modlitba ke svátkům Pesach, Šavuot a Sukot
"Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný,
který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení."
Exodus 34,5-6
Pane světa! Splň přání srdce mého ku blahu učiň mi po vůli a dej mi čeho žádám, a oblaž mne služebníka svého, syna služebnice Tvé ….
Oblaž mne, mou manželku, mé syny a dcery a všechny osoby domu mého, abychom vykonávali vůli Tvou srdcem celým.
Uchraň mne náklonnosti hříšné, uděl nám účasti na svém učení a dopřej nám, aby zazářila velebnost Tvá nad námi.
Osvětli nás duchem moudrosti a důmyslu, aby vyplnilo se na nás zaslíbení, jak stojí napsáno:
"Spočívati bude duch Hospodinův, duch moudrosti a důmyslu, duch rozvahy a síly, duch poznání a bázně Boží."
A budiž Tvá vůle Hospodine, Bože náš a Bože našich otců,
aby mi dopřáno bylo vykonávati dobré skutky před tvýma očima a kráčet po cestách přímých před Tebou!
Posvěť nás svatosti Svou, abychom docílili života šťastného a dlouhého, jakož i ve světě budoucím.
Uchraň nás, abychom nečinili špatné skutky a zlých časů, jež světem zmítají.
Kdo důvěřuje Hospodinu, toho Jeho milost obklopuje. Amen!

A když se hnulatruhla


vajhi.JPG(21 kb)
gedula.jpg(20 kb)
A když se hnula truhla smlouvy, řekl Mojžíš:
Povstaň, Hospodine, aby rozptýleni byli nepřátelé Tvoji
a uprchli protivníci Tvoji před Tvou tváří,
neboť ze Siónu vzejde Tóra lidu Tvému ze Tvé svatosti.
Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla,
skvělost, stálost a velebnost,
všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé.
Hospodine, tvé je království,
ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.
1.Par. 29,11

Otec milosrdenství


av_rachamin.jpg(31 kb)
Otec milosrdenství nechť se slituje nad svým ochraňovaným lidem.
Nechť se rozpomene na nezrušitelnou svoji smlouvu a vysvobodí nás od náklonnosti ke zlému, ke které tíhneme.
Nechť nás obdaří trvalým návratem , naplní veškeré naše potřeby,
Dá nám spásu a milosrdenstvím.

Žalm 29


Žalm 29 Davidův na zaájení kabalat šabat
Žalmy 29:1 Žalm Davidův.
Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu.
2 Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu.
3 Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem.
4 Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti.
5 Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanónské.
6 Nutí poskakovat Libanón jak býčka, Sirjón jako mládě jednorožce.
7 Hospodinův hlas křeše plameny ohně.
8 Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči, Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš.
9 Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá: "Sláva!"
10 Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky.
11 Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.

Toto jest Tora


Toto jest Tora
Toto jest Tora, kterou předložil Mojžíš synům Izraele,
před Hospodinem z ruky Mojžíšovy.
Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží (Přísl. 3,18)
její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji. (Přísl.3,17)
V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest. (v.16)
Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon. (Iz. 42,21)

Vstupnií modlitba

Přicházím ve velkém Tvém milosrdenství do Tvého domu a to zásluhách Abrahama,
který byl nazván mužem zbožným;
klanět se Bohu v jeho svatém chrámu v zásluhách Izáka,
který byl spoután na vrcholu oltáře na svatém místě.
V bázni před Tebou v zásluhách Jákoba, který řekl: "jak neobyčejné jest toto místo."
Pane světa, v zásluhách těchto tří praotců vcházím do domu shromažďování modliti se před Tvojí tváří.
Mé modlitby pro jejich zásluhy, mé modlitby jdou k našemu nebeskému Otci,
který má v nich oblibu a slitovává se.
Vystupují a jsou vynášeny jako drahokamy ke koruně Tvé svatosti
a vkládány na Tvojí hlavu a to Metatronem, knížetem andělů.
Třetí výskyt tohoto textuv Šachově syanagoze

Západní stěna

Vstříc milosrdenství


Jest nám příjemné naše Koruno jíti vstříc
Tvému velkému milosrdenství
k místu přebývání - k Sijonu,
obnovení služby v Jeruzalémě v naději,
že naše oči uvidí Tvůj návrat na Sijon
ve Tvém milosrdenství.
A ustanov nás pro Tvou službu pro dny věčné
a roky odvěké
Požehnaný jsi Hospodine, dávající svá znamení
pro bázen a pro službu.

Požehnaný jenž dal Toru svému lidu


Kompilace textu

Jenž obnovuje
Jenž obnovuje, Svatý budiž požehnán,
nám a celému lidu domu Izraele k životu,
k veselí, k radosti, spáse a potěšení.
Modlitba k Roš chodeš - novému měsíci.