NÁSTĚNNÉ NÁPISY HLAVNÍHO MODLITEBNÍHO SÁLU

Vstupní modlitba

Vstupní modlitba do chrámu

Přicházím ve velkém Tvém milosrdenství do Tvého domu a to zásluhách Abrahama, který byl nazván mužem zbožným; klanět se Bohu v jeho svatém chrámu v zásluhách Izáka, který byl spoután na vrcholu oltáře na svatém místě.
V bázni před Tebou v zásluhách Jákoba, který řekl: "jak neobyčejné jest toto místo."
Pane světa, v zásluhách těchto tří praotců vcházím do domu shromažďování modliti se před Tvojí tváří.
Mé modlitby pro jejich zásluhy, mé modlitby jdou k našemu nebeskému Otci, který má v nich oblibu a slitovává se.
Vystupují a jsou vynášeny jako drahokamy ke koruně Tvé svatosti a vkládány na Tvojí hlavu a to Metatronem, knížetem andělů.

Osmnácté požehnání z modlitby šmone esre

18.požehnání ze Šmone esre

Vzdáváme Ti díky, protože Ty jsi Hospodin, náš Bůh
Bůh našich otců, Bůh veškerého těla, náš strůjce, učinitel počátku, budiž požehnán.
Chvála Tvému svatému a velikému jménu za baše životy a za naše bytí a to ještě za našeho života nás shomáždi z našeho vyhnanství na nádvoří Tvé svatosti k dodržování
Tvých ustanovení, plnění Tvé vůle ke službě Tobě s překypujícím srdcem a za to Ti děkujeme.
Požehnaný jsi Bože ve chvále.

Tato část modlitby šmone esre je reakci obce na kantorem pronesené osmnácté požehnání

Kadiš rabanan

Kadiš rabanan - kadiš po studiu

Za Izrael a za naše učitele, za jejich žáky, a za všechny žáky a za žáky jejich žáků, za ty, kteří studují zde či kdekoliv jinde, ať se jim dostane hojného pokoje, přízně milosti a milosrdenství, ať se jim dostane spásy od Otce nebes i země.
AMEN
Nechť jest hojný mír z nebe za našeho života a celého Izraele. AMEN-
Ten, jež činí mír na výsostech, ať učiní mír nad námi na celým Izraelem
AMEN

Kadiš aramejsky svatý je jednou z židovských úsrředních modliteb.
Přepis této modlitby a překlad naleznete zde.

Al tira mi pachad

Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky. (Přísl. 3,21)
Dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s námi je Bůh. (Iz.8,10)
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit.
Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním." (Iz.46,4)
Modlitba na konci šacharitu - ranní bohoslužby(následuje po Alejnu)
Uvádíme jako ukázku i biblické zdroje těchto modliteb

Chajot a knížata

A Chajot knížata a cherubíni v nádheře a serafíni chválící a Aralim žehnají před všemi bytostmi, opan a cherubín naproti serafínům a ti naproti nim velebí a volají:
Součást ranního svátečního jocer or, které předchází před Ahava raba a Šma Jisrael.

Pokyny pro bohoslužbu

Kdyx je potřeba při bohoslužbě stát

Velká písmena uprostřed obrazce "he", "samech", "kaf" a "tav" jsou zkratky slov.
"halel", "sefer tora","kohanim" a "tefila".
Ty jsou tam též i vyjmenovány.
Text upozorňuje, že při těchto částech bohoslužby je nutno stát.

Halelem se rozumí Žalmy 113 - 118, které bývají čteny o tzv. svátcích Pesach, Šavuot a Sukot.
Sefer tora je předčítání ze svitku Tory, kdy je z obce předvoláno zpravidla sedm mužů.
Kohanim je kněžské požehnání ze čtvrté knihy Mojžíšovy 6,23-27
Tefila, nebo-li amida (doslova stání) je modlitba osmnácti požehnání šmone esre.

Nerozdělené

Velká písmena uprostřed obrazce jsou opět začátčeními písmeny slov "Viduj", "šofar", "megila" a "omer"
Text upozorňuje, že by neměly tyto části bohoslužby být děleny, či přerušovány.

Viduj je vyznání hříchů, šofarem se rozumí troubení na roh čistého zvířete
(s vyjímkou hovězího, které se poskvrnilo pod horou Sinaj.
Megila je svitek a rozumí se tím pět svátečních svitků, které se předčítají v době svátků.
 • Na Pesach se čte z knihy Píseň Písní
 • Na Šavuot z knihy Rut
 • Na Tiša be Av z knihy Pláč Jeremiášův
 • Na Sukot kniha Kazatel
 • O svátku Purim kniha Ester
  Omer (doslova snop obilí) je období mezi Pesachem a svátkem Šavout.

  Vročení

  Kijor - umyvadlo dává letopočet 1615

  Text nás upozorňuje, že tato nádoba stojaté vody by měla být k dispozici po celý rok
  Chronostichon na spodním řádku dává cifru 375, což je letopočet 1615, kdyx byla dostavěna předsíň synagogy.
  Celá věta zní "avoda šel ha levim", tedy vybudováno levity.

  Vročení dává letopočet 1737, kdy byla dokončena výzdoba

  Zde se nacházel a byl počet z roku 320 (=1560) po požáru.
  obnoveno bylo nyní honosně malbou a výzdobou roku 497 (=1737) dle počítání od stvoření trůnu a podnože.


  Šachova synagoga byla postavena v roce 1560 na místě požárem zničené dřevěné budovy.
  Vyzdobena byla polskými utečenci po roce 1737.
  počítání od stvoření trůnu a podnože se rozumí od stvoření nebe a země - viz. židovský kalendář