NÁPISY NA DŘEVĚNÝCH TABULÍCH ŠACHOVY SYNAGOGY
Boční síň

vyjímání z Tory

Při vyjímání svitku Tory

Při vyjímání Tory ze svatostánku


A když se pohnula truhla smlouvy řekl Mojžíš:
Povstaň Hospodine k rozptýlení svých nepřátel, nechť před Tebou uprchnou Tví nepřátelé!
Nebo ze Sijona vyjde Tora a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.
Budiž požehnán, jenž jsi dal Toru svému lidu.

Otec milosrdenství nechť se slituje nad svým ochraňovaným lidem.
Nechť se rozpomene na nezrušitelnou svoji smlouvu a vysvobodí nás od náklonnosti ke zlému, ke které tíhneme.
Nechť nás obdaří trvalým návratem , naplní veškeré naše potřeby,
Dá nám spásu a milosrdenstvím.

Hlavní sál

Při vyjímání svitku Tory

Při vyzdvihování Tory

Nade všechno bu´d slaveno

Nade všecko bud" slaveno a svěceno, velebeno a vychvalováno, vyvýšeno a povznášeno jméno krále všech králů, Nejsvatějšího, pochválen budiž! ve světech, jež stvořil, ve světě tomto a ve světě budoucím, dle vůle Své a po vůli bojících se Jeho a po vůli všeho domu Izraelského.
Skálo všech věků !
Pane všech tvorů!
Bože všech duší!
Jenž trůní v prostorách výsosti, Jenž sídlí v nebesích prane bes.
Svatost Jeho jest nad Chajot, svatost Jeho nad trůnem velebnosti.
A tak budiž svěceno jméno Tvé námi, Hospodine, Bože náš, před očima všech živých.
Zapějme tedy před Ním píseň novou, jakož psáno :
Zpívejte Bohu, hrajte jménu Jeho, upravte cestu Tomu, Jenž se vznáší na oblacích ;
Hospodin jest jméno Jeho, a plesejte před Ním! .
A spatříme Ho okem v oko, když vraceti se bude v příbytek Svůj, jakož psáno :
"Neboť okem v oko spatří (lid), když vraceti se bude Hospodin na Sión."
A dále praveno :
"Zjeví se velebnost Hospodinova, a spatří všeliké tělo vespolek, že ústa Hospodinova

Berich šme

ten sám text na stěně

Berich šme
Berich šme

Modlitba ke třem poutnickým svátkům Pesach, Šavuot a Sukot
velikonoce, letnice a stánky

Tři poutnické

Modlitba ke svátkům Pesach, Šavuot a Sukot
"Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení."
Exodus 34,5-6

Pane světa! Splň přání srdce mého ku blahu učiň mi po vůli a dej mi čeho žádám, a oblaž mne služebníka svého, syna služebnice Tvé ….
Oblaž mne, mou manželku, mé syny a dcery a všechny osoby domu mého, abychom vykonávali vůli Tvou srdcem celým. Uchraň mne náklonnosti hříšné, uděl nám účasti na svém učení a dopřej nám, aby zazářila velebnost Tvá nad námi.
Osvětli nás duchem moudrosti a důmyslu, aby vyplnilo se na nás zaslíbení, jak stojí napsáno:
"Spočívati bude duch Hospodinův, duch moudrosti a důmyslu, duch rozvahy a síly, duch poznání a bázně Boží."
A budiž Tvá vůle Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, aby mi dopřáno bylo vykonávati dobré skutky před tvýma očima a kráčet po cestách přímých před Tebou!
Posvěť nás svatosti Svou, abychom docílili života šťastného a dlouhého, jakož i ve světě budoucím.
Uchraň nás, abychom nečinili špatné skutky a zlých časů, jež světem zmítají.
Kdo důvěřuje Hospodinu, toho Jeho milost obklopuje. Amen!

Modlitba k Roš hašana a Jom Kipur
Židovské novoročí a den smíření

Tři poutnické

K Roš hašana a Jom kipur

Hospodin, Hospodin je Bohem milostivým a slitovným, dlouhoshovívající a Velký v milosrdenství i ve věrnosti.
Činí milost tisícům, nese poklesky, přestupky, hříchy a očisťuje z nich.
Pane světa, naplň touhy k blahu a učiň dle Tvé vůle a splň přání a odpusť všechny poklesky, všechny poklesky mužů mého domu odpuštěním v milosti, a očisti od hříchů, od poklesků a přečinů,což si právě připomínám před Tebou.
Vzhlédni, dej spásu a slituj se! Rozpomeň se a obdaruj životem dlouhým a dobrým.
Dej živobytí, chléb k nasycení, oděv k oblékání, pozemské statky k důstojnému životu a dlouhosti dnů k přemítání nad Tvojí Torou, jejími ustanoveními a příkazy.
Obdař nás rozumem a prozíravostí abychom mohli chápat hlubokost jejího tajemství.
Uzdrav všechny naše bolesti, požehnej dílu našich rukou.
Odejmi co nás tíží k našemu blahu, spáse a útěše.
Odvrať od nás veškerou zhoubu, nakloň k nám srdce státníků a úředníků k našemu prospěchu.
Amen.
A staň se dle Tvé vůle.

Selichoty
Kající modlitby před židovským novoročím Roš hašana

Tři poutnické

K Selichot

Selichoty

Bůh, král sedící na trůně Slitovný udělující milost na kterou Tvůj lid očekává pro svá přestoupení.
Rozhojňuje odpuštění hříchů a odpuštění všech provinění.
Činí spravedlnost veškerému tělu a duchu, nevytíná odplatou.
Bože,zjevil jsi nám svých třináct vlastností.
Onoho dne bude naplněna smlouva třinácti atributů, tak jako zjevena byla od věků.
Neboť jest napsáno:
I sestoupil Hospodin v oblaku a postavil se tam k němu a vzýval jméno Hospodinovo. Hospodin, Hospodin je Bůh milostivý, milosrdný dlouhoshovívající ve všem milosrdenství a v pravdě.
Prokazuje milosrdenství tisícům, odpouští přestupky, přečiny a hříchy.
Odpusť naše přečiny , hříchy a naše podíly na nich.
Slituj se nad námi náš Otče, protože jsme zhřešili, slituj se nad námi, protože jsme se provinili.
Neboť Ty jsi Panovník dobrý a odpouštějící, velký v milosrdenství a nakloněn k veškerému vzývání Tebe.

Zlý sen

Kdo měl zlý sen a cítí se být znepokojen, má podle Talmudu (Berachot 55b) - po kohenském požehnání - má se modlit následující.)
Pane světa, jsem v Tvé moci a moje sny jsou v Tvé moci. Měl jsem sen a nevím co pro mě může znamenat.
Budiž tvá vůle, Hospodine, Bože mých otců, aby byly moje sny jak mé osobě, tak celému Izraeli ku prospěchu.
Buď to byl sen určený mi, nebo jsem snil o někom jiném, nebo jiní měli sen o mě - jsou-li to sny prospěšné, uskutečni je, nechť se vyplní jak mě, tak i těm ostatním jak se naplnili Josefovi spravedlivému.
Potřebují-li však nápravu, učiň tak, jak jsi uzdravil Ezechiáše, krále Judského z jeho nemoci, a jako Miriam - prorokyni - z malomocenství, stejně jako i Námana z jeho malomocenství.
Jako jsi (uzdravil) nahořklou vodu skrze Mojžíše - našeho učitele, vodu Jericha skrze Elišu, a jako jsi přeměnil kletbu bezbožného Baláma v požehnání, tak obrať všechny moje sny mé osobě, tak i celému Izraeli.
Buď mým strážcem a prokaž mi milosrdenství. Amen.