Otče náš na nebesích, skálo a vykupiteli Jisraele, žehnej Státu Izrael, který je počátkem, z něhož vyroste naše vykoupení. Ochraňuj ho křídly své milosti a rozprostři nad ním stan svého pokoje. Dej světlo a poznání pravdy jeho představitelůministrům i jejich poradcům, a veď je, aby v souhlasu s Tvojí dobrou radou kráčeli před Tebou. Posil ruku obránců naší Svaté země a dej jim, Bože náš, spásu a korunu vítězství. Dej mír této zemi a věčnou radost těm, kteří ji obývají. A naše bratry, celý dům Jisraele, povolej ze všech zemí, kde jsou roztroušeni a přiveď je brzy na Sión do Tvého města, do Jeruzaléma, kde sídlí Tvoje Jméno. Jak je psáno

modlitba za Izrael

v Tóře služebníka Tvého, Mojžíše: "Budou-li zapuzení tvoji na konci nebes, Hospodin, Bůh tvůj tě odtamtud shromáždí a vezme tě odtamtud. A přivede tě Hospodin, Bůh tvůj, do země, kterou obsadili otcové tvoji, a ty ji obsadíš, a učiní tě početnějším než tvé otce." Sjednoť naše srdce, abychom milovali Tvé Jméno a báli se ho, a abychom dodržovali všechna slova Tvé Tóry. Pošli nám brzy syna Davidova, Tvého spravedlivého Mesiáše, aby vykoupil ty, kdo čekají na dovršení spásy. Zjev zářivý majestát své síly nad všemi obyvateli tohoto světa, ať všichni, kterým dech duše oživuje tělo, prohlásí: Hospodin, Bůh Jisraele je král, a jeho království zahrnuje vše. Amen, sela.